7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
SKOLEVERKET
17.150REKTOR/INSPEKTØR
  0958Studieinspektør44-
  0955Undervisningsinspektør44-
  1401Avdelingsleder47-
  0953Rektor49-
 
17.165UNDERVISNINGSSTILLINGER
  1423Undervisningspersonell uten godkjent utdanningLR02
  0961LærerLR27
  0962AdjunktLR28
  0963Adjunkt med opprykkLR29
  0965LektorLR30
  0966LektorLR31
  1424Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning35-
  0967Hovedlærer
Komp./tj.tid +2 ltr.39-
  1402Rådgiver/sosiallærer42-
Merknad:
Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode 1424.
 
17.200SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA
  1141NattevaktLR02
  0968InternatassistentLR03
  0969InstruktørLR03
  0970MiljøterapeutLR17
  1202MiljøterapeutLR152
  1175MusikkterapeutLR162
  1176MusikkterapeutLR201 el. 2
  1472Musikkterapeut50-
 
STATLIGE SKOLER
17.220DIVERSE STILLINGER
  0996DykkerinstruktørLR182
  0998Undervisningsinspektør36-
  1000Spesiallege55-
 
UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER
17.500FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER
  1206Undervisn.leder44-
  1003Avdelingsleder44-
  1197Studiesjef45-
  1473Studieleder54-
  1004Rektor55-
  1006EDB-sjef56-
  1475Instituttleder58-
  1474Dekan60-
 
17.510UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER
  1007Høgskolelærer/øvingslærerLR23
  1352PostdoktorLR24
  1011FørsteamanuensisLR24
  1198FørstelektorLR24
  1008HøgskolelektorLR25
  1009UniversitetslektorLR25
  1010AmanuensisLR25
  1308Klinikkveterinær46-
  1012Høgskoledosent60-
  1532Dosent69-
  1013Professor69-
  1404Professor78-
Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor bortfaller doktorgradstillegg.
Merknad:
Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor og som 1352 Postdoktor kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
Merknad:
Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra KMD
 
17.511TANNLEGE
  1015Instruktørtannlege52-
  1016Spesialtannlege57-
  1353Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning55-
  1260Avdelingstannlege60-
 
17.515UTDANNINGSSTILLINGER
  1018Vitenskapelig assistentLR02
  1017StipendiatLR20
  1476SpesialistkandidatLR20
  1019Vitenskapelig assistent35-
  1020Vitenskapelig assistent42-
  1378Stipendiat49-
Merknad:
Ved tilsetting fra 1. mai 2012 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 50, LR20 alt. 8,og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.
 
17.520UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR
  1200FørstebibliotekarLR24
  1199UniversitetsbibliotekarLR25
  1025Riksbibliotekar78-
Merknad:
Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.
 
17.550DIVERSE STILLINGER
  0389Fagkonsulent35-
  1029Avdelingsleder35-
  0400Driftsleder35-
 
17.568KLINIKKPERSONALE M.M.
  1379KlinikksekretærLR09
  1545TannhelsesekretærLR09
  1032InstruktørtannpleierLR15
  1533TannpleierLR152
  1033Klinikkavdelingsleder35-
Merknad:
Ved tilsetting i stillingskode 1545 Tannhelsesekretær kreves autorisasjon.
 
17.580SKIPSPERSONELL
  1035Skipsfører35-
 
METEOROLOGISK INSTITUTT
17.700DIVERSE STILLINGER
  1354MeteorologifullmektigLR04
  1355FørstemeteorologifullmektigLR09
  1356MeteorologisekretærLR10
  1042MeteorologikonsulentLR17
  1358StatsmeteorologLR25
  1357Stedlig leder40-