7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
DOMSTOLENE
08.010DOMMERFULLMEKTIG
  0247Dommerfullmektig47-
 
DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT)
08.110ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0250Rettsskriver37-
 
PÅTALEMYNDIGHETEN
08.120STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT
  0251Riksadvokatfullmektig47-
  0252Statsadvokatfullmektig47-
  0253Statsadvokat69-
  0254Førstestatsadvokat73-
 
DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET
08.130KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT
  1550Krigsadvokatfullmektig47-
  0255Krigsadvokat55-
  1541Førstekrigsadvokat62-
  0256Generaladvokat66-
 
SYSSELMANNSETATEN
08.150DIVERSE STILLINGER
  0259SysselmannsbetjentLR40
  1209SysselmannsbetjentLR412
  0260Sysselmannsførstebetjent51-
  1268Miljøvernsjef51-
  1169Sysselmannsoverbetjent55-
  0261Ass. sysselmann56-
  0262Sysselmann66-
 
JORDSKIFTERETTENE
08.160DIVERSE STILLINGER
  1551Jordskiftedommerfullmektig47-
  0455Jordskiftedommer55-
  1467Jordskifterettsleder60-
  0458Jordskifteoverdommer70-
 
KRIMINALOMSORGEN
08.200STRAFFEGJENNOMFØRING
  0281MiljøassistentLR02
  1201MiljøterapeutLR15
  0808MiljøterapeutLR172
  0264FengselsbetjentLR39
  0269Fritidsleder35-
  0265Fengselsførstebetjent49-
  1542Fengselsoverbetjent53-
  0266Fengselsinspektør53-
 
08.201ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0282Underbestyrer35-
  0280Gårdsbestyrer41-
  0272Driftssjef42-
  1502Ass. fengselsleder54-
  1503Ass. friomsorgsleder55-
  1453Friomsorgsleder57-
  1452Fengselsleder57-
 
08.202DIVERSE STILLINGER
  0275VerksbetjentLR39
  0279Gårdsfullmektig38-
  0278Underverksmester44-
  1415Verksmester46-
 
POLITIETATEN
08.305POLITISTILLINGER
  0284PolitibetjentLR40
  1454PolitibetjentLR40
  1457Politibetjent 1LR412
  1458Politibetjent 1LR412
  1459Politibetjent 2LR422
  1460Politibetjent 2LR422
  1461Politibetjent 3LR432
  1462Politibetjent 3LR432
  0285Politiførstebetjent51-
  1455Politiførstebetjent51-
  0287Politioverbetjent55-
  1456Politioverbetjent55-
Merknad:
Ved tilsetting som/omgjøring til Politibetjent 2, LR42 eller til Politibetjent 3, LR43 er det en forutsetning at arbeidstakeren fyller de krav til kompetanse som kreves i stillingen, jf. kompetansekriteriene.
08.306POLITIEMBETSMENN OG ANDRE POLITISTILLINGER
  0288Politifullmektig47-
  1245Politiadvokat55-
  1481Assisterende sjef for Politihøgskolen56-
  0290Politiinspektør56-
  0326Lensmann60-
  1243Politistasjonssjef60-
  1480Sjef for Politihøgskolen60-
  1543Politiadvokat 267-
  0295Visepolitimester68-
  1244Sjef for utrykningspolitiet70-
  0292Politimester70-
 
08.307SIVILE STILLINGER
  0302StallbetjentLR03
  1416GrensekontrollørLR17
  1531ArrestforvarerLR17
  1342Ledende arrestforvarer40-
  0318Skriftgransker40-
  0296Politirevisor47-
  1552Spesialetterforsker55-
  1504Namsfogd60-
Under opplæringstiden som skriftgransker, kan det ikke gis høyere lønn enn ltr. 37.
 
08.308INTERNASJONALE OPPDRAG MV.
  1271Observatør I48-
  1272Stasjonssjef/ass. sektorsjef48-
  1392Internasjonal rådgiver52-
  1273Sektorsjef/ass. leder av politistyrke57-
  1274Leder av politistyrke62-
 
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
08.401SIVILFORSVARSTJENESTEN
  0330SivilforsvarsbetjentLR14
  0331Sivilforsvarsadjutant41-
  0332Sivilforsvarsinspektør46-
  1482Distriktssjef56-
 
08.403INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID
  1442Spesialmedarbeider25-
  1440Observatør39-
  1441Leder/nestleder av støtteteam48-
  1439Internasjonal rådgiver52-
 
GRENSEKOMMISSARIATET
08.800DIVERSE STILLINGER
  0345Grenseinspektør44-
  0346Grensekommissær58-
 
REDNINGSTJENESTEN
08.900REDNINGSLEDER
  0348Redningsleder41-
  0349Redningsinspektør43-
 
UTLENDINGSNEMNDA
08.950UTLENDINGSNEMNDA
  1425Nemndleder74-