7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018

Forhandlingssteder

(Gjeldende fra 1. mai 2017)

 
Statsministerens kontor:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Statsministerens kontorStatsministerens kontor
RegjeringsadvokatenRegjeringsadvokaten
 
Riksrevisjonen:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
RiksrevisjonenRiksrevisjonen
 
Sivilombudsmannen:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
SivilombudsmannenSivilombudsmannen
 
Arbeids- og sosialdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Arbeids- og sosialdepartementetArbeids- og sosialdepartementet
ArbeidstilsynetDirektoratet for Arbeidstilsynet
Arbeids- og velferdsetatenNAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
Pensjonstrygden for sjømennPensjonstrygden for sjømenn
PetroleumstilsynetPetroleumstilsynet
Statens arbeidsmiljøinstituttStatens arbeidsmiljøinstitutt
Statens pensjonskasseStatens pensjonskasse
TrygderettenTrygderetten
ØvrigeArbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsretten
Riksmekleren
 
Barne- og likestillingsdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Barne- og likestillingsdepartementetBarne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familieetatenBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet
ForbrukerombudetForbrukerombudet
ForbrukerrådetForbrukerrådet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerSentralenheten
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
ØvrigeBarne- og likestillingsdepartementet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Forbrukertvistutvalget
Barneombudet
 
Finansdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
FinansdepartementetFinansdepartementet
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
FinanstilsynetFinanstilsynet
SkatteetatenSkattedirektoratet
Statistisk sentralbyråStatistisk sentralbyrå
TolletatenTolldirektoratet
ØvrigeFinansdepartementet
 
Forsvarsdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
ForsvarsdepartementetForsvarsdepartementet
ForsvarsbyggForsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstituttForsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsmateriell (FMA)Forsvarsmateriell (FMA)
Internasjonale operasjoner (lpl.05.128)Forsvarsstaben
ForsvaretForsvarsstaben
Nasjonal sikkerhetsmyndighetNasjonal sikkerhetsmyndighet
ØvrigeForsvarsdepartementet
 
Helse- og omsorgsdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Helse- og omsorgsdepartementetHelse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for e-helseDirektoratet for e-helse
FolkehelseinstituttetFolkehelseinstituttet
HelsedirektoratetHelsedirektoratet
HelseøkonomiforvaltningenHelseøkonomiforvaltningen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenNasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Norsk pasientskadeerstatningNorsk pasientskadeerstatning
Statens helsetilsynStatens helsetilsyn
Statens legemiddelverkStatens legemiddelverk
Statens strålevernStatens strålevern
ØvrigeHelse- og omsorgsdepartementet
Bioteknologirådet
 
Justis- og beredskapsdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Justis- og beredskapsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
DomstoleneDomstoladministrasjon
HøyesterettHøyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
KonfliktrådeneSekretariatet for konfliktrådene
Kontoret for voldsoffererstatningKontoret for voldsoffererstatning
KriminalomsorgenKriminalomsorgsdirektoratet
PolitietatenPolitidirektoratet
Politiets sikkerhetstjenestePolitiets sikkerhetstjeneste
PolitihøgskolenPolitihøgskolen
RiksadvokatembetetRiksadvokatembetet
Spesialenheten for politisakerSpesialenheten for politisaker
Statens sivilrettsforvaltningStatens sivilrettsforvaltning
UtlendingsdirektoratetUtlendingsdirektoratet
UtlendingsnemndaUtlendingsnemnda
ØvrigeJustis- og beredskapsdepartementet
Generaladvokatembetet
Hovedredningssentralen sør
Hovedredningssentralen nord
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kontrollutvalgssekretariatet
Sysselmannen på Svalbard
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 
Klima- og miljødepartementet:
Virksomhet:Forhandlingssted:
Klima- og miljødepartementetKlima- og miljødepartementet
MiljødirektoratetMiljødirektoratet
Norsk PolarinstituttNorsk Polarinstitutt
RiksantikvarenRiksantikvaren
ØvrigeKlima- og miljødepartementet
Norsk Kulturminnefond
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
Virksomhet:Forhandlingssted:
Kommunal- og moderniseringsdepartementetKommunal- og moderniseringsdepartementet
DatatilsynetDatatilsynet
Departementenes servicesenter (DSS)Departementenes servicesenter (DSS)
Direktoratet for byggkvalitetDirektoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutviklingDistriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling
Fylkesmannen i Aust- og Vest-AgderFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i BuskerudFylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i FinnmarkFylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i HedmarkFylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i HordalandFylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og RomsdalFylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i NordlandFylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-TrøndelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i OpplandFylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i RogalandFylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og FjordaneFylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i TelemarkFylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i TromsFylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i VestfoldFylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i ØstfoldFylkesmannen i Østfold
HusbankenHusbanken
HusleietvistutvalgetHusleietvistutvalget
KartverketKartverket
SametingetSametinget
StatsbyggStatsbygg
ValgdirektoratetValgdirektoratet
ØvrigeKommunal- og moderniseringsdepartementet
Galdu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
Internasjonalt reindriftssenter
 
Kulturdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
KulturdepartementetKulturdepartementet
ArkivverketArkivverket
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fondForvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond
Lotteri- og stiftelsestilsynetLotteri- og stiftelsestilsynet
MedietilsynetMedietilsynet
NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
Norsk filminstituttNorsk filminstitutt
Norsk kulturrådNorsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekNorsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Kulturtanken - Den kulturrelle skolesekkenKulturtanken - Den kulturrelle skolesekken
RiksteatretRiksteatret
SpråkrådetSpråkrådet
ØvrigeKulturdepartementet
Kunst i offentlige rom (KORO)
 
Kunnskapsdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
KunnskapsdepartementetKunnskapsdepartementet
Arkitektur- og designhøgskolen i OsloArkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i InnlandetHøgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikkHøgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og AkershusHøgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-NorgeHøgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i VoldaHøgskolen i Volda
Høgskolen i ØstfoldHøgskolen i Østfold
Høgskulen på VestlandetHøgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i OsloKunsthøgskolen i Oslo
Meteorologisk instituttMeteorologisk institutt
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningaNasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Nord universitetNord universitet
Norges HandelshøgskoleNorges Handelshøgskole
Norges IdrettshøgskoleNorges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges MusikkhøgskoleNorges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk utenrikspolitisk instituttNorsk utenrikspolitisk institutt
Sameskolen for Midt-NorgeUtdanningsdirektoratet
Samisk høgskoleSamisk høgskole
Samisk videregående skole og reindriftsskoleUtdanningsdirektoratet
Samisk videregående skole (Karasjok)Utdanningsdirektoratet
Senter for IKT i utdanningenSenter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanningSenter for internasjonalisering av utdanning
Statens lånekasse for utdanningStatens lånekasse for utdanning
StatpedStatped
Universitetet i AgderUniversitetet i Agder
Universitetet i BergenUniversitetet i Bergen
Universitetet i OsloUniversitetet i Oslo
Universitetet i StavangerUniversitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetUniversitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
UtdanningsdirektoratetUtdanningsdirektoratet
Kompetanse NorgeKompetanse Norge
ØvrigeKunnskapsdepartementet
De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK)
Sekretariatet for foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG)
Vea blomsterdekoratørskole
 
Landbruks- og matdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Landbruks- og matdepartementetLandbruks- og matdepartementet
LandbruksdirektoratetLandbruksdirektoratet
MattilsynetMattilsynet Hovedkontor i Oslo
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
VeterinærinstituttetVeterinærinstituttet
ØvrigeLandbruks- og matdepartementet
 
Nærings- og fiskeridepartementet:
Virksomhet:Forhandlingssted:
Nærings- og fiskeridepartementetNærings- og fiskeridepartementet
BrønnøysundregistreneBrønnøysundregistrene
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for SvalbardDirektoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Fiskeridirektoratet m/ytre etaterFiskeridirektoratet
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Havforskningsinstituttet m/avd.Havforskningsinstituttet
JustervesenetJustervesenet
KonkurransetilsynetKonkurransetilsynet
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Norsk RomsenterNorsk Romsenter
Norges geologiske undersøkelseNorges geologiske undersøkelse
SjøfartsdirektoratetSjøfartsdirektoratet
PatentstyretPatentstyret
ØvrigeNærings- og fiskeridepartementet
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Norsk akkreditering
Sekretariatet for Regelrådet
Klagenemndssekretariatet
 
Olje- og energidepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
Olje- og energidepartementetOlje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektoratNorges vassdrags- og energidirektorat
OljedirektoratetOljedirektoratet
ØvrigeOlje- og energidepartementet
 
Samferdselsdepartementet:
 
Virksomhet:Forhandlingssted:
SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet
JernbanedirektoratetJernbanedirektoratet
KystverketKystverket
LuftfartstilsynetLuftfartstilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Statens havarikommisjon for transportStatens havarikommisjon for transport
Statens vegvesenVegdirektoratet
Statens jernbanetilsynStatens jernbanetilsyn
ØvrigeSamferdselsdepartementet
 
Utenriksdepartementet:
Virksomhet:Forhandlingssted:
UtenriksdepartementetUtenriksdepartementet
FredskorpsetFredskorpset
NORADNORAD
ØvrigeUtenriksdepartementet