7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.2 Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 

7.2.2 Lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 
7.2.2.5 Lokale forhandlinger
 
7.2.2.5.1 Årlige forhandlinger
Årlige forhandlinger

Det føres lokale forhandlinger på forhandlingsstedet jf. pkt. 2.2 dersom en av nedenfor nevnte betingelser er oppfylt:

a)Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingssted angitt i vedlegg 2. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen, med mindre annet er avtalt mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat.
b)Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler, og vurderer eventuelle resirkulerte midler.

Med virkning fra 1. juli 2016 er KMD og LO Stat, Unio og YS Stat enige om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 1,5 % pr. dato av lønnsmassen på forhandlingsstedet i vedlegg 2.

Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2, størrelsen på avsetningen. Det settes opp protokoll fra møtet.

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig.

Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 30. november 2016.