7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.3 Fellesbestemmelsene

 

7.3.5 § 5 Godskrivingsregler

 
A. Generelle regler:
1.All militærtjeneste,2 polititjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut.
2.Omsorgsarbeid3 godskrives med inntil 3 år.
3.All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet godskrives fullt ut. Tidligere relevant yrkespraksis skal likevel medregnes, når yrkespraksisen er opparbeidet i et yrke hvor kortere arbeidsoppdrag er vanlig.