7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.5 Diverse

 

7.5.6 Seniorpolitiske tiltak

 
7.5.6.2 Reduksjon i leseplikt i statlige grunn- og videregående skoler
Lærere over 60 år, Undervisningspersonale over 60 år, Leseplikten

For undervisningspersonale over 60 år reduseres den ukentlige gjennomsnittlige leseplikten i grunnskole og videregående skole med en basisprosent lik 7%.

Reduksjonen gjennomføres fra skoleårets begynnelse det kalenderår læreren fyller 60 år.

Leseplikten vil innebære en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det totale årsverk.

Den frigjorte tiden benyttes til oppgaver tilknyttet tilrettelegging og oppfølging av undervisning. Arbeidsgiver fastsetter hvilke arbeidsoppgaver som kan løses innenfor den omfordelte arbeidstid.