7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.9 Protokolltilførsler

 

7.9.2 Protokolltilførsler LO Stat, Unio og YS Stat

 
NR. 2

Partene er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten som bedre legger til rette for at virksomhetene i staten kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet. Det fremtidige lønns- og forhandlingssystemet skal for øvrig bygge på følgende prinsipper:

-De sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger.
-Systemet må sikre alle et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling.
-Innenfor en sentralt fastsatt ramme forhandler de lokale partene om fordelingen.
-De lokale partene står fritt til å benytte virkemidler som for eksempel generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg.
-Det etableres en tvisteløsningsmodell for lokale forhandlinger innenfor tjenestetvistloven.
-Ingen skal gå ned i lønn som følge av implementeringen av det nye lønns- og forhandlingssystemet.
-Systemet skal ivareta likelønnshensyn.
-Systemet skal ivareta kompetanse og utdanning
-Systemet skal legge til rette for nødvendig kontroll med lønnsutviklingen i staten.
-Systemet skal ha samme gjennomsiktighet som i dag.

Det gjennomføres et partssammensatt arbeid med Statens personaldirektør og lederne i hovedsammenslutningene som styringsgruppe, som skal fremme forslag til de nærmere detaljene i et nytt lønns- og forhandlingssystem. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. februar 2017 slik at det nye lønns- og forhandlingssystemet kan forhandles i mellomoppgjøret 2017.