7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.9 Protokolltilførsler

 

7.9.2 Protokolltilførsler LO Stat, Unio og YS Stat

 
NR. 4

Partene er enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å analysere og vurdere nivå og innretning av de variable tillegg som skal være pensjonsgivende, jf. vedlegg 4 til hovedtariffavtalen. Arbeidsgruppen skal levere en rapport i løpet av tariffperioden.