8 Medbestemmelse - Hovedavtalen i staten - Omstilling

 

8.0 Hovedavtalen i staten

 

8.0.1 Innledning

9. desember 2016 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om en ny hovedavtale (for arbeidstakere) i staten. Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.

Hovedavtalen og avtalespeilet er tilgjengelig på regjeringen.no. Departementets kommentarer til ny hovedavtale vil bli oppdatert senere. Vi viser for øvrig til kommentarene i 2016 utgaven av SPH.

Arbeidsgiverpart i avtalen er som tidligere «det departement som statens lønnssaker hører under», for tiden Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I avtalen omtales KMD som «Departementet». Andre departementer omtales som «fagdepartement» eller «departement». Arbeidstakerpart er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

Hovedavtalen setter som krav at det skal fremforhandles tilpasningsavtale om medbestemmelse i den enkelte virksomhet. Som følge av revisjoner av hovedavtalen må partene i den enkelte statlige virksomhet gjennomgå sin tilpasningsavtale for å sikre at det er samsvar mellom lokal tilpasningsavtale og gjeldende hovedavtale. Tilpasningsavtalen gis samme varighet som ny hovedavtale.

Området for forhandlinger kan ikke utvides ut over det som følger av hovedavtalen § 19 jf. § 7. Hovedavtalen åpner for at det lokalt kan avtales andre samarbeidsformer enn de som er beskrevet i denne avtalen.. Dersom partene lokalt ikke blir enige om andre lokale samarbeidsordninger, skal hovedavtalens system følges.

Hovedavtalen gir de ansatte rett til medbestemmelse på arbeidssituasjonen. I tillegg kommer de medvirkningsformene som er fastsatt i tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. Medbestemmelsen skal utøves gjennom de tillitsvalgte. Avtalen er et verktøy for å gi arbeidstakerne innflytelse på organisering og tilrettelegging av arbeidet.

Til avtalen er det utviklet et nettkurs i «Samarbeid og medbestemmelse». Nettkurset finnes på lærlingsplattformen.no. Til nettkurset er det også utviklet en veileder om råd og tips til hvordan skreddersy og implementere opplæringen i den enkelte virksomhet ut i fra virksomhetens behov. 

Avtalens formål og partenes intensjoner