PM-2013-1: Forskrift om innleie fra bemanningsforetak.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-02-13
PublisertPM-2013-1
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.16.

PM-2013-1 Forskrift om innleie fra bemanningsforetak 

Dato: 13.02.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.16

1. Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til at Stortinget 12. juni 2012 vedtok endringer i bl.a. arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven.

De nye reglene innebærer at arbeidstakere utleid fra bemanningsforetak minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder bl.a. lønn og arbeidstidens lengde og plassering. Regler om bl.a. opplysningsplikt, innsynsrett for tillitsvalgte og solidaransvar skal sikre at reglene om likebehandling etterleves. Reglene trådte i kraft 1. januar 2013, med unntak av reglene om solidaransvar, som trer i kraft 1. juli 2013. Reglene om likebehandlingsprinsippet mv. er i samsvar med, og tilfredsstiller kravene i, det såkalte vikarbyrådirektivet.

I proposisjonen om lovendringene ble det åpnet for at det, i forbindelse med fastsettelse av likebehandlingsreglene, kan gis nærmere forskriftsregler om blant annet innsynsretten, opplysningsplikten og taushetsplikten etter de nye lovreglene. I ny § 3C i tjenestemannsloven om opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er det inntatt en forskriftshjemmel om dette.

2. Ny bestemmelse i forskriften til tjenestemannsloven

Ved kongelig resolusjon er det nå fastsatt en ny bestemmelse i forskriften til tjenestemannsloven om innleie fra bemanningsforetak. Forskriften omtaler taushetsplikt i tilknytning til likebehandlingsreglene og hjemler straff ved brudd på bestemmelsen om taushetsplikt m.v. i § 3C nr. 5.

Bestemmelsen er tatt inn som ny § 13 i forskriften, og lyder:

§ 13. Innleie fra bemanningsforetak. Taushetsplikt mv. i tilknytning til likebehandlingsreglene. Straff.

Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysninger mottatt i medhold av loven § 3C. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i loven § 3B, eller til å oppfylle plikter etter loven § 3C.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne bestemmelsen straffes med bøter, jf. straffeloven § 339 nr. 2. 

Etter fullmakt 

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Espen Gaard, tlf. 22244833

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801