PM-2013-3: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-05-03
PublisertPM-2013-3
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.

PM 2013-03 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv.

Dato: 03.05.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7 

Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne ble den 30. april 2013 enige om reguleringer for 2. avtaleår, jf. hovedtariffavtalens punkt 1.4.4.

FAD vil legge forhandlingsresultatet frem i en egen proposisjon til Stortinget. 

Partene ble enige om:

1) Tabell A - Hovedlønnstabellen er endret med virkning fra og med 1. mai 2013, se nye lønnstabeller som er lagt ut på FADs hjemmeside.

Følgende tillegg ble gitt:

-ltr. 19 - ltr. 51 er det gitt et stigende kronetillegg fra kr 4 200 - kr 4 500
-ltr. 52 - ltr. 101 prosenttillegg på 1,07 % (avrundet pr lønnstrinn) 

2) Endringer i HTA pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger (ny tekst er uthevet)

Det føres lokale forhandlinger på forhandlingsstedet dersom en av nedenfor nevnte betingelser er oppfylt:

a)Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. I tillegg kommer eventuelt overskudd som følge av lønnsendring ved skifte av arbeidstakere (resirkulerte midler). FAD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingsområdet. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen.
b)Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler fra virksomheten.

For 2. avtaleår er partene enige om:

-Det kan føres lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for dette.
-Lønnsendringer betinger dekning på virksomhetens budsjett.
-Virkningstidspunkt settes til 1. august 2013.

Likelønn skal prioriteres.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2013.

Ved forhandlingssteder der øverste leder er tatt ut av hovedtariffavtalen, kan øverste leder etter avtale med de tillitsvalgte fastsette lønnsendring for ledere på neste ledernivå, som er omfattet av hovedtariffavtalen. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Partene avklarer hvilke ledere neste ledernivå omfatter. Ved uenighet bringes spørsmålet inn for de sentrale parter. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen, kan nærmeste overordnede myndighet etter avtale med de tillitsvalgte på samme nivå fastsette lønnsendring for vedkommende. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig.

Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig. 

Øvrig

For eventuell gjennomføring av lokale forhandlinger med virkning fra 1. august 2013 vises det til brev fra FAD av 2. juli 2012 om lokale forhandlinger, hvor prosedyrer og føringer fremkommer.

Det er opprettet nye/endrede forhandlingsområder/forhandlingssteder i Bufetat, NAV, Kriminalomsorgen og Miljødirektoratet.

Elektronisk utgave av hovedtariffavtalen vil om kort tid bli revidert. Ny trykt utgave av hovedtariffavtalen vil bli utsendt senest juli måned. 

Etter fullmakt 

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser vedrørende innholdet i denne personalmeldingen kan rettes til:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf 22 24 48 01