PM-2013-5: Forsikring for medfølgende familiemedlemmer til embets- og tjenestemenn i utlandet.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-08-22
PublisertPM-2013-5
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok nytt pkt. 10.27.

PM-2013-5 Forsikring for medfølgende familiemedlemmer til embets- og tjenestemenn i utlandet 

Dato: 22.08.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok nytt pkt. 10.27 

Ved kongelig resolusjon av 9. august 2013 er det innført en ulykkesforsikring for familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet. Forsikringen omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det år barnet fullfører videregående skole. Forsikringen gjelder over hele verden og under hele utenlandsoppholdet, herunder også forflytningsreisen.

Forsikringen gir rett til erstatning for personskade forårsaket av ulykke som fører til død eller medisinsk invaliditet. Skader som har årsakssammenheng med terrorhandlinger, væpnet konflikt, krigshandlinger, opptøyer, naturkatastrofer og lignende dekkes også.

Forsikringen gir rett til erstatning på inntil 20 G (folketrygdens grunnbeløp) ved død eller 100 % varig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales en forholdsmessig del av 20 G.

Forsikringen administreres av Statens pensjonskasse.

Forsikringen trådte i kraft 9. august 2013. Kongelig resolusjon med departementets kommentarer er inntatt i SPH pkt 10.28. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Anne Kirsti Lunde, tlf. 22 24 48 38