PM-2013-8: Skattetrekk for gruppelivsordningen.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-11-13
PublisertPM-2013-8
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23.

PM-2013-8 Skattetrekk for gruppelivsordningen 

Dato: 13.11.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23 

Den enkelte tjenestemann blir beskattet for den fordel gruppelivsordningen i staten utgjør, jf. hovedtariffavtalen § 23.

Premien for skatteåret 2014 er fastsatt til kr 1 220,- pr. år pr. tilsatt som er omfattet av gruppelivsordningen.

Denne premien skal arbeidsgiver innberette på den enkelte arbeidstakers lønns- og trekkoppgave under kode 116-A for 2014 slik at beløpet fremkommer på den enkeltes selvangivelse for 2014.

Kommende selvangivelse gjelder året 2013, og premien som skal føres opp under nevnte pkt. 2.1.1, er kr 1 153,-, jf. PM-2012-16.

Deltidstilsatte fordelsbeskattes med full premie. For deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, må de enkelte arbeidsgivere innbyrdes bli enige om hvem som skal føre opp premien på lønnsoppgaven, slik at arbeidstakeren ikke blir fordelsbeskattet med mer enn full premie.

For de som er tilsatt kun en del av året, avkortes premien etter antall påbegynte måneder/12.

Lærlinger er delvis omfattet av gruppelivsordningen etter Særavtale for lærlinger jf. pkt. 9.10 i SPH. Premien for lærlinger er for kalenderåret 2014 fastsatt til kr 610,-. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Saksbehandler:

Grete Molle Torgersen, tlf. 22244819