PM-2013-10: Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-02
PublisertPM-2013-10
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.11.

PM-2013-10 Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. 

Dato: 02.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.11 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny «Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv». Avtalen trer i kraft 1. januar 2014 og varigheten er satt til 31. desember 2016.

Kapittel 1 Virkeområde og omfang

§ 1.Virkeområde og omfang
1.Særavtalen omfatter permisjoner og økonomiske vilkår mv. under etter- og videreutdanning.

Særavtalen omfatter også grunnutdanning i betydning intern utdanning, etatsopplæring.

2.Særavtalens kapittel 2 og 3 gjelder ikke undervisningspersonale ved universiteter og høgskoler, da disse har egne regler.
3.Det avtales særskilt mellom staten og hovedsammenslutningene hvordan avtalen skal tilpasses undervisningspersonalet i grunn- og videregående skole.
4.Deltidstilsatt arbeidstaker med fast ukentlig arbeidstid (eventuelt gjennomsnittsberegning) kommer inn under avtalen på samme måte som arbeidstakere i heltidsstilling.
5.Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) eller den FAD gir fullmakt, kan fastsette andre bestemmelser eller annen godtgjørelse enn det som fremgår av denne særavtale. Ved endring av bestemmelser eller godtgjørelser, skal dette skje i samråd med hovedsammenslutningene.

Kapittel 2 Økonomiske vilkår

§ 2.Permisjon med full lønn

Permisjon med full lønn kan innvilges for inntil ett år når:

a)etter- og videreutdanning er nødvendig for virksomheten
b)etter- og videreutdanning skal kvalifisere arbeidstakeren for fortsatt arbeid i stillingen eller virksomheten, og utdanningen er en integrert del av arbeidsvilkårene
c)etter- og videreutdanning er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i staten.

Det er virksomheten som vurderer om etter- og videreutdanning er nødvendig.

Med lønn forstås lønn etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 2 nr. 1 dersom ikke annet er avtalt.

§ 3.Permisjon med delvis lønn

Permisjon med delvis lønn kan innvilges for inntil ett år i de tilfeller etter- og videreutdanningen har mindre eller liten betydning for virksomheten. Virksomheten vurderer nødvendigheten av etter- og videreutdanningen.

Med lønn forstås lønn etter hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 2 nr. 1 dersom ikke annet er avtalt.

§ 4.Stipend

Det kan gis stipend til etter- og videreutdanning som virksomheten har behov for. Stipendet kan gis i kombinasjon med permisjon med eller uten lønn. Stipend kan også gis til dekning av utgifter som studieavgift, bøker, materiell mv.

§ 5.Utbetaling av lønnsmessige tillegg

Ved pålagt etter- og videreutdanning av inntil tre måneders varighet, utbetales lønn i henhold til fellesbestemmelsene § 11 nr. 1.

Ved pålagt etter- og videreutdanning på turnusfridager skal arbeidstakere, som ikke får lønn på disse dager utover hva de ville fått ved å utføre sitt ordinære arbeide, gis fri inntil to dager for turnusfridager som er medgått til etter- og videreutdanning. Arbeidstakere som etter tidligere praksis får særskilt godtgjørelse for turnusfridager som er medgått under etter- og videreutdanningen, skal ikke gis fridager i tillegg.

Kapittel 3 Refusjon og plikttjeneste

§ 6.Utgifter ved etatsskoler

Virksomheten kan dekke reise- og oppholdsutgifter ved etatsskoler. Satsene fastsettes av virksomheten.

§ 7.Reiseutgifter

For pålagt etter- og videreutdanning, kurs og konferanser dekkes reiseutgifter mellom hjemsted og utdanningssted ved opplæringens begynnelse og slutt etter Særavtale for reiser innenlands for statens regning.

§ 8.Utgifter til omsorgsforpliktelser ved etter- og videreutdanning, kurs og konferanser

Arbeidstakere som har omsorgsforpliktelser for barn til og med 12 år, funksjonshemmede barn, eldre og uføre, kan ved deltakelse på pålagt etter- og videreutdanning, kurs og konferanser få dekket sannsynliggjorte utgifter som skyldes omsorgsforpliktelser, med inntil kr 500,- pr. døgn. Ordningen er begrenset til 14 døgn pr. år, for eneforsørgere 20 døgn pr. år. Det forutsettes at forpliktelsen ellers ville ha hindret arbeidstakeren i å delta.

§ 9.Refusjon av utdanningsutgifter/plikttjeneste
1.Når det gis permisjoner med hel eller delvis lønn, og/eller utdanningsutgifter/stipend dekkes av virksomheten, kan det inngås avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om plikttjeneste, og om refusjon av utdanningsutgifter/stipend hvis arbeidstakeren unnlater å oppfylle avtalen om plikttjeneste.

Ved permisjon av kortere varighet enn to måneder eller ved utdanningsutgifter lavere enn 1 G, inngås det ikke avtale om plikttjeneste.

2.Plikttjenesten skal i alminnelighet være det dobbelte av permisjonstiden.

Kapittel 4 Permisjon med lønn ved lese- og eksamensdager

§ 10.Lese- og eksamensdager
1.Arbeidstakere har i forbindelse med eksamen rett til en eksamens- eller en lesedag pr. tostudiepoeng. Lesedagen(e) skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale når dagene skal benyttes.

Arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning som er til nytte for virksomheten eller for arbeidstakerens stilling/kompetanse, har rett til permisjon med lønn til sammen i inntil 21lese- og eksamensdager i løpet av et studieår.

Arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning som har liten eller ingen betydning for virksomheten, har rett til permisjon med lønn til sammen i inntil syv lese- og eksamensdager i løpet av ett studieår.

2.For studier som omfatter fag fra videregående skole, tilsvarer 20 skoletimer pr. studieår ett studiepoeng. Lese- og eksamensdager beregnes etter pkt. 1. Medgått tid tilhjemmestudier har ingen betydning for beregning av studiepoeng.
3.Andre typer kurs og opplæring med avsluttende eksamen som ikke måles i studiepoeng, gir bare rett til permisjon med lønn på eksamensdagen(e). Er kurset til nytte for virksomheten, kan arbeidstakeren i tillegg gis permisjon med lønn en lesedag i umiddelbar tilknytning til eksamen.
4.Arbeidstakere som mottar stipend i forbindelse med studiene, har kun krav på lese- og eksamensdager uten lønn, jf pkt. 1.
5.For midlertidig ansatte i kortere ansettelsesforhold enn 12 måneder, kan det gis permisjon med lønn etter pkt 1 - 4 ovenfor.

Kapittel 5 Varighet

§ 11.Varighet

Særavtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016. Avtalen kan sies opp av hver av partene med 3 måneders varsel. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801