PM-2013-17: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-17
PublisertPM-2013-17
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7.

PM-2013-17 Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested 

Dato: 17.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble i møte den 29. november og 4. desember 2013 enige om følgende «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested» med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

§ 1.Virkeområde og omfang
1.Særavtalen gjelder tidsbegrensede økonomiske vilkår i Norge ved:
a)endring av tjenestested på grunn av tjenesteoppdrag, hospitering/mobilitetsordning eller pålagt etter- og videreutdanning,
b)tjenestereise/-oppdrag utover 28 dager på samme oppdragssted,
c)flytting av tjenestested ved større omstillinger.
2.Avtalen gjelder arbeidstakere med avtalt tjenestested/-distrikt. Unntatt er:
a)arbeidstakere som har stillinger hvor tjenestegjøring på forskjellige tjenestesteder inngår som et ledd i utdannelsen,
b)reservepersonell som har ambulerende tjeneste,
c)arbeidstakere i reisestillinger,
d)stillinger hvor tjeneste ved ulike tjenestesteder inngår som en del av den ordinære tjenesten.
3.Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), eller den FAD gir fullmakt, kan fastsette andre bestemmelser/annen godtgjørelse enn de som fremgår av denne særavtale. Ved endring av bestemmelser/godtgjørelser, skal dette skje i samråd med hovedsammenslutningene.
§ 2.Definisjoner

Med tjenesteoppdrag menes reiser/oppdrag som pålegges av arbeidsgiver, og som medfører skifte av tjenestested.

Med hospitering/mobilitetsordning menes midlertidig tjeneste i opplærings-/kompetanse-/utviklingssammenheng.

§ 3.Skifte av tjenestested og bopel

Virksomheten kan fastsette at arbeidstaker som beordres/pålegges tjeneste på nytt tjenestested/-distrikt, og som av den grunn må føre 2 husholdninger etter ankomsten til det nye tjenestestedet, gis følgende godtgjørelse:

1.De første 28 dagene: Kostgodtgjørelse og nattillegg etter satsene i «Særavtale for reiser innenlands».
2.Fra den 29. dagen og inntil 100 uker:
a)Kostgodtgjørelse: Sannsynliggjorte merutgifter med inntil kr 175,- pr. dag.
b)Legitimerte merutgifter til husleie med inntil kr 9 300,- pr. måned. Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.
3.Dersom virksomheten sørger for kost og losji, eller kun losji, plikter arbeidstakeren å benytte dette. Ved kun losji utbetales kostgodtgjørelse for sannsynliggjorte merutgifter med inntil kr 175,- pr. dag.
4.Virksomheten dekker minimum 1 hjemreise hvert kvartal.
§ 4.Skifte av tjenestested uten skifte av bopel

Virksomheten kan fastsette at arbeidstaker som beordres/pålegges tjeneste på nytt tjenestested/-distrikt og som blir boende på hjemstedet, i en overgangsperiode på inntil 2 år, kan få dekket:

a)Sannsynliggjorte reiseutgifter til reise mellom hjemsted og tjenestested på over kr 630,- og inntil kr 2500,- pr. måned.
b)Sannsynliggjorte merutgifter til kost med inntil kr 175,- pr. arbeidsdag.
§ 5.Skifte av tjenestested etter søknad
1.Arbeidstaker som etter søknad flytter til nytt tjenestested, kan tilstås godtgjørelser etter denne særavtalen dersom vilkårene for øvrig er til stede, og det ellers er særlig grunn til å likestille forholdet med beordret /pålagt tjenesteoppdrag.
2.Dersom vilkårene ikke er tilstede, kan arbeidstakeren etter flytting fra sitt tidligere tjenestested, få utbetalt et kompensasjonstillegg på kr 90,- pr. dag i inntil 2 år for føring av 2 husholdninger.
3.Arbeidstaker som på grunn av særlige forhold må bli boende på sitt hjemsted, kan i inntil 2 år få dekket reiseutgiftene mellom hjemsted og tjenestested.
§ 6.Fravær fra nytt tjenestested

Arbeidstakeren opprettholder godtgjørelser som dekker løpende utgifter til husleie ved midlertidig fravær slik som ferie, sykdom, hjemreise mv.

Kostgodtgjørelse/kompensasjonstillegg bortfaller dersom det utbetales godtgjørelser etter «Særavtale for reiser innenlands», «Særavtale for reiser utenlands for statens regning» eller tilsvarende bestemmelser.

§ 7.Utbetaling

Arbeidstakeren skal sende regning til arbeidsgiveren snarest og senest innen 1 måned etter utløpet av den måneden godtgjørelsene/utgiftene gjelder for, hvis ikke annet er bestemt.

§ 8.Reguleringsbestemmelser

Satsene gjennomgås hvert år med henblikk på eventuelle endringer.

§ 9.Varighet

Avtalen gjelder med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016. Avtalen kan sies opp av hver av partene med tre måneders varsel. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Reidun Slåen, tlf. 22244823

Ragni Myksvoll Singh, tlf. 22244764