PM-2013-18: Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-18
PublisertPM-2013-18
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.24.

PM 2013-18 Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet 

Dato: 18.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.24 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene er blitt enige 4. og 13. desember 2013 om «Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet», med virkning fra og med 1. desember 2013 til og med 30. november 2016. 

Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet

1.Stasjonerte tjenestemenn i utlandet gis en ulykkesforsikringsdekning på inntil 30 G ved død eller medisinsk invaliditet. Vilkårene følger av særavtale for reiser utenlands § 13 nr. 2-5.Forsikringen gjelder også på ferie, med unntak av ferie i Norge.
2.Stasjonerte tjenestemenn eller tjenestemenn på tjenestereise i utlandet og hvor eventuell skade har årsakssammenheng med terrorhandlinger, væpnet konflikt, naturkatastrofer eller kriminalitet, gis en forsikringsdekning på inntil 65 G ved død eller ved ervervsmessig uførhet. Vilkårene følger for øvrig av særavtale for reiser utenlands § 13 nr. 2-5.
3.Tjenestemenn som oppholder seg i eller er på tjenestereise i områder der det er internasjonale operasjoner, gis en forsikringsdekning på inntil 65 G ved død eller ved ervervsmessig uførhet. Vilkårene følger av protokoll 16. mai 2000 (INTOPS-avtalen) og 22. november 2007 (tilleggsavtale).
4.Utsendte team for katastrofeoppdrag i utlandet tilstås en forsikringsdekning på samme vilkår, som i denne protokoll pkt. 2 og 3. Ordningen gjelder tilsvarende under avvikling av avspasering og fritid under oppdraget, jf. INTOPS-avtalen pkt. 2.
5.Erstatningsutbetaling til etterlatte gis etter prinsippene i HTA fellesbestemmelsene § 24 nr. 6, bokstavene A, B og C.
6.Avtalen gjelder med virkning fra og med 1. desember 2013 til og med 30. november 2016. Revisjon av avtalen skal være sluttført innen avtaleperiodens utløp. 

Protokolltilførsel:

Ved enighet kan partene høsten 2014 igangsette et arbeid som skal vurdere forsikringsordningene i sentrale særavtaler. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Saksbehandlere:

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946

Jørn Flemming Nordvik, tlf. 22244962