PM-2013-19: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-12-19
PublisertPM-2013-19
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.6.

PM-2013-19 Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs 

Dato: 19.12.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.6 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble i møte 13. desember 2013 enige om følgende «Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs», med virkning fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016. 

Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

§ 1.Virkeområde og omfang

Avtalen gjelder for statlige arbeidstakere som er på oppdrag på petroleumsinnretninger, herunder innretninger under slep og fartøy tilknyttet petroleumsvirksomhet på norsk og andre nasjoners kontinentalsokkel.

Avtalen gjelder under opphold på innretning/fartøy og på reise mellom heliport/kai og innretning/fartøy. Særavtale for reiser innenlands for statens regning eller Særavtale for reiser utenlands for statens regning kommer til anvendelse på reise frem til heliport/kai og reise fra heliport/kai.

Avtalen gjelder ikke når innretningen ligger ved kai, eller i ro ved land og det ikke kreves transport for å komme til og fra innretningen.

§ 2.Satser
1.For oppdrag på hverdager, utbetales kr 1 215 pr. døgn.
2.For oppdrag på lørdager/søndager/helligdager/offentlige høytidsdager, utbetales kr 2 430 pr. døgn.
3.Satser i pkt. 1 og pkt. 2 beregnes fra avreisetidspunkt fra heliport/kai og til tilbakekomst heliport/kai.
4.Varer oppdraget 6 timer eller mer inn i nytt døgn, skal det regnes som et helt døgn.
5.Kompensasjon per overnatting i utilfredsstillende kvarter er 90 % av den til enhver tid gjeldende sats for ulegitimert nattillegg i Særavtale for reiser innenlands for statens regning.
6.I spesielle tilfeller kan det søkes FAD om forhøyet sats for pkt. 1 og 2.
§ 3.Avspasering
1.For arbeid på hverdager gis det 1 avspaseringsdag.
2.For arbeid på lørdager/søndager/ helligdager/offentlige høytidsdager gis det 1 ½ avspaseringsdag.
3.Ved oppdrag uten overnatting, gis det ikke avspasering etter 1 og 2, men utbetales overtid etter HTA § 13 for arbeidet tid utover 8 timer.
§ 4.Reguleringsklausul

Det forhandles om regulering av satsene i § 2 nr. 1 og 2, 1. januar hvert år med summen av datotilleggene som gis på A-tabellen og i tillegg de prosentvise avsetningene som de sentrale parter blir enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

§ 5.Varighet

Avtalen har varighet fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016. Avtalen kan sies opp av hver av partene med tre måneders varsel. 

Protokolltilførsel:

I perioden kan hver av avtalepartene kreve opptatt forhandlinger om forsikring i denne avtalen. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801