PM-2014-4: Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) 4. mars 2014-31. desember 2018

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-05-07
PublisertPM-2014-4
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.19.

PM-2014-4 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) 4. mars 2014-31. desember 2018

Dato: 7.5.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.19 

4. mars 2014 signerte regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

IA-avtalen skal bidra til å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Et viktig virkemiddel i avtalen er partssamarbeidet og samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten på lokalt nivå.

Ny IA-avtale - endringer i tiltak og virkemidler

Den nye IA-avtalen legger opp til økt og bedre bruk av graderte sykemeldinger.

Avtalen legger opp til forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom målrettet innsats mot unge.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal være en større del av det praktiske arbeidet med IA-avtalen. Det er etablert et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene som erstatning for det tidligere tilretteleggingstilskuddet og BHT-tilskuddet.

Det er gjort en gjennomgang og forenkling av samarbeidsavtalen mellom den enkelte virksomhet og NAV.

Videreføring av andre virkemidler

IA-virksomhetene får en egen kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter, som blant annet skal støtte virksomhetenes egen innsats, bidra til at relevante økonomiske virkemidler utløses, og rådgi i vanskelige enkeltsaker.

Bruk av egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en periode på 12 måneder videreføres.

Oppfølging av sykemeldte

Partene er enig om at det skal gjennomføres forenklinger i reglene for oppfølging av sykemeldte. Forslag til regelendringer ble sendt på høring 4. mars 2014, og regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år. Dagens regler gjelder inntil videre. 

Etter fullmakt 

Merethe Foss

statens personaldirektør 

Oddbjørn Tønder

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Marte Monsen Hvalryg, tlf 2224 4765

Jon Inge Grønningseter, tlf 2224 4895