PM-2014-7: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2014 m.v

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-06-06
PublisertPM-2014-7
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7

PM 2014-7 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2014 m.v

Dato: 06.06.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7 

Forhandlingene mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og tjenestemennenes hovedsammenslutninger, LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, om ny hovedtariffavtale i staten (HTA) for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2016, ble innledet 7. april 2014.

Den 30. april valgte LO stat, YS stat, Unio og Akademikerne å bryte forhandlingene og be Riksmekler om bistand. Riksmekler innkalte partene til et oppstartsmøte mandag 5. mai. Mandag 26. mai la Riksmekler fram forslag til ny hovedtariffavtale. Staten og Akademikerne aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio har sendt forslaget til uravstemming med anbefaling. Svarfrist til Riksmekler er satt til fredag 20. juni 2014.

Riksmeklerens møtebok med vedlegg av 26. mai 2014 og de nye lønnstabellene er lagt ut på departementets hjemmeside - Lønnstabeller og riksmeklerens møtebok - regjeringen.no.

Meklingsforslaget og de budsjettmessige konsekvenser er lagt fram for Stortinget i en egen proposisjon (Prop. 116 S) og er satt opp til behandling 20. juni 2014.

Vi ber om at det i forbindelse med utbetaling av lønn og feriepenger tas forbehold om Stortingets samtykke og endelig godkjenning fra LO Stat, YS Stat og Unio. Utbetalingen må derfor betraktes som et forskudd, og det kan bli foretatt trekk i forbindelse med senere lønnsutbetalinger. Dette må fremgå av den enkeltes lønnsslipp.

Ny hovedtariffavtale i staten 2014 - 2016

Nedenfor beskrives kort de viktigste endringene i HTA. 

1. Sentrale bestemmelser 

Pkt 1.2 Lønnstabellene

Det er gitt et generelt tillegg på hovedlønnstabellen (Tabell A) i form av kombinasjon av krone- og prosenttillegg med virkning fra 1. mai 2014:

-ltr. 19 - ltr. 53 stigende fra kr 6.500 til kr 8.800.
-ltr. 54 - ltr.101 1,98 pst.

Tilleggslønnstabellen (Tabell B) er ikke endret. 

Pkt 1.4 Sentrale tiltak i perioden

I første avtaleår er det avtalt sentrale tiltak med virkning fra 1. juli 2014 innenfor en økonomisk ramme på 0,08 prosent pr. dato. Endringene fremgår av nye lønnsrammer (LR) og lønnsplaner.

Lønnsrammene 3, 9, 14, 15, 17 og 39 gis ett lønnstrinn i øverste ansiennitetsnivå.

Alle lønnsspenn økes med ett lønnstrinn i bunn og et lønnstrinn på topp.

Sokneprester i stillingskode 0930 og 1547 overføres fra hhv. lønnsspenn 54-81 og 64-81 til lønnsramme 45. Overføring skjer slik at arbeidstakerne opprettholder samme lønnstrinn som de har pr. 30. juni 2014 og gis en tilsvarende fiktiv ansiennitet. 

2. Lokale bestemmelser 

Pkt 2.3.3 Årlige forhandlinger

Det skal føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,75 pst. med virkning fra 1. august 2014. Denne rammen inkluderer resirkulerte midler.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2014. Brev om de lokale forhandlinger og avsetningen til det enkelte forhandlingsområde, vil bli sendt ut i løpet av juli måned. 

Pkt 2.3.9.4 Rettstvist

KMD og hovedsammenslutningene skal orienteres om tvist før stevning tas ut. 

3. Fellesbestemmelser

Det er foretatt enkelte endringer i Fellesbestemmelsenes § 14 Ukentlig fritid, om kompensasjon dersom ukefridagen eller annen turnusfridag legges på en helge- eller høytidsdag som ikke er søndag, § 18 Lønn ved sykdom eller skade og § 19.4 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming. 

5. Diverse

Det er fastsatt nye bestemmelser til erstatning for tidligere pkt. 5.6 Kompetanseutvikling og pkt. 5.6.1 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse. Tidligere pkt. 5.7 Omstilling og effektivisering i staten er nytt punkt 5.6, ellers uendret.

Nye punkter er pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, pkt. 5.6 Omstilling og effektivisering i staten og pkt. 5.7 Avsetning til kompetanse-, medbestemmelse og omstillingsarbeid.

Det er i alt avsatt 35 mill. kroner til kompetanse, medbestemmelses- og omstillingsarbeid i staten. 

Øvrig

Ut over ovennevnte er det kun foretatt mindre endringer. 

Protokolltilførsler

Nr. 3: I protokolltilførsel til hovedtariffavtalen 2012-2014 var partene enige om å nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe for å arbeide med HTAs geografiske virkeområde. Etter at arbeidsgruppens rapport forelå, har staten startet arbeidet med et utkast til retningslinjer for tjenestemenns lønns- og arbeidsvilkår ved tjeneste i utlandet. Staten ønsker å arbeide videre med utkastet i samarbeid med hovedsammenslutningene.

Nr 4: KMD og hovedsammenslutningene er enige om å nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan arbeidstidsordningene i staten best kan sikre fleksibilitet, gode arbeidsforhold inkludert HMS og tilpasses virksomhetenes utfordringer fremover.

Nr. 5: Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere avsetning til resirkulerte midler. 

Vedlegg

Intensjonserklæring om omstilling under trygghet

Tidligere intensjonserklæring fra 1992 er erstattet med en erklæring fra Regjeringen Solberg. 

Tillegg til Riksmeklerens møtebok

Partene er enige om å ha en gjennomgang av tallmaterialet som presenteres i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene i forkant av oppgjøret i 2015. Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet og eventuelle avvik fra årslønnsvekst i andre områder skal reflekteres i de tillegg som gis i mellomoppgjøret i 2015. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

Ass. Statens personaldirektør 

Grete Antonie Jarnæs

Fagdirektør 

Eventuelle telefonhenvendelser om innholdet i denne personalmeldingen kan rettes til:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling tlf. 22 24 48 01