PM-2014-8: Veileder om gaver i tjenesten

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-06-27
PublisertPM-2014-8
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok nytt pkt. 1.11.

PM-2014-8 Veileder om gaver i tjenesten 

Dato: 27.06.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok nytt pkt. 1.11

Lov om statens tjenestemenn m.m. § 20 har regler om forbud mot gaver i tjenesten. Etter bestemmelsen kan ingen ansatt motta gaver mv. dersom den er egnet til eller er ment å påvirke vedkommende embets- eller tjenestemanns tjenestehandlinger. Loven setter imidlertid ikke et forbud mot å motta for eksempel en bukett blomster eller lignende etter å ha holdt et foredrag. En gave eller ytelse som ligger utenfor det akseptable vil ikke bare ramme den som er mottaker, men også virksomhetens troverdighet og integritet kan bli trukket i tvil. Det blir derfor raskt et spørsmål om når vi kan motta en gave eller oppmerksomhet, hva slags gaver mv., i hvilke sammenhenger osv.

For å gi noen holdepunkter i disse vurderingene og - ikke minst - for å bidra til en bevisstgjøring omkring de etiske utfordringene, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) laget en veileder om gaver i tjenesten på bokmål og nynorsk, se regjeringen.no.

Veilederen er utarbeidet for å beskrive hvilken adferd som forventes, og som støtte for de vurderingene embets- og tjenestemenn i staten må foreta når man stilles overfor gaver i tjenesten.

De etiske retningslinjene for statstjenesten uttrykker at etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Det er viktig at brukere av offentlige tjenester har tillit til at forvaltningen treffer sine avgjørelser uten å ta utenforliggende eller usakelige hensyn. Gaver eller andre goder som tilbys statsansatte kan være egnet til å svekke tilliten til deres uavhengighet, og kan lett skape inntrykk av at avgjørelser påvirkes av fordeler som statsansatte mottar og bindinger som er etablert med bakgrunn i slike fordeler. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser kan rettes til:

Erling Thormod Narum, tlf. 22244822

Nina Therese Evensen, tlf. 22244947

Målfrid Irene Krane, tlf. 22244859