PM-2014-10: Nye sykefraværsregler 1. juli 2014: Oppfølging av sykemeldte

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-07-02
PublisertPM-2014-10
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.19

PM-2014-10 Nye sykefraværsregler 1. juli 2014: Oppfølging av sykemeldte 

Dato: 2.7.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.19 

Regjerningen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet signerte 4. mars 2014 en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Samtidig ble avtalepartene enige om at det var nødvendig med endringer i reglene for å forenkle oppfølging av sykemeldte. Endringene skal gjøre arbeidet med sykefraværsoppfølging enklere for virksomhetene og mer målrettet mot de sykemeldte som har et særlig behov for tett oppfølging. Grunnprinsippene i regelverket om tidlig innsats fra arbeidsgiver og løpende dialog mellom relevante aktører for å redusere sykefravær og forhindre langvarige sykefraværsløp, beholdes. 

Viktige milepæler

Senest innen 4 uker etter sykemelding skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplanen skal formidles til sykemelder.

Senest innen 7 uker etter sykemelding skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykemeldt til et dialogmøte. Sykemelder skal delta hvis arbeidstaker og eventuelt også arbeidsgiver mener det er hensiktsmessig. Møtet skal også avholdes for arbeidstakere som er gradert sykemeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykemelder mener det er hensiktsmessig.

Arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) etter ni ukers sykefravær oppheves. Sanksjonene i regi av NAV oppheves. Hovedfokuset i oppfølgingen bør være på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass. Systemet skal i større grad bygge på tillit til at arbeidsgiver ønsker å følge opp sine sykemeldte arbeidstakere. Arbeidstakerne, sykemelderne og myndighetene skal bidra i dette arbeidet.

Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen, må det dokumenteres av arbeidsgiver innen 8 uker etter sykemelding.

Senest innen 26 uker etter sykemelding skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Her har begge parter møteplikt. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir innkalt tidligere. Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3.

For å sikre nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykemeldinger, understrekes at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykemeldte, og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake med ytterligere informasjon, blant annet på regjeringen.no. Det vises også til mer informasjon om sykefraværsreglene på navs hjemmesider. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

Kst. statens personaldirektør 

Asbjørn Valheim

fung. avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Marte Monsen Hvalryg, tlf 2224 4765

Jon Inge Grønningseter, tlf 2224 4895