PM-2014-11: Bedret tilgang til personaldata i staten

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-07-02
PublisertPM-2014-11
SammendragTil: Statsforvaltningen, Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen.

PM-2014-11 Bedret tilgang til personaldata i staten 

Dato: 2.07.2014

Til: Statsforvaltningen, Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen 

Etter initiativ fra departementene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB) etablert en ny inngang til personaldata i staten. Formålet er primært at tilgang til personaldata skal bli enklere for virksomhetene. Dataene kan brukes til ledelses- og styringsformål, rapportering og mediehenvendelser m.v. Dataene finnes i SSBs Statistikkbank, og er offentlig tilgjengelige.

SSB henter dataene fra sine registre med 3. uke i november hvert år som referanseperiode. Den viktigste kilden er NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Data kan hentes ut ved å velge direkte Ansatte i staten her, eller ved å gå inn på SSBs hjemmeside (www.ssb.no) og der velge Statistikkbanken/Arbeid og lønn/Sysselsetting/ Sysselsetting registerbasert, se Ansatte i staten. Statistikkbanken inneholder instruksjon om hvordan hente ut data, lage egne tabeller osv. Det finnes også en veiledning om hvordan bruke Statistikkbanken.

Dataene dekker alle ansatte som har staten som arbeidsgiver, dvs. ansatte i departementer og underliggende virksomheter/enheter. I tabellene kan man velge mellom 3 nivåer:

-staten i alt
-departementsområdet med underliggende virksomheter/enheter
-den enkelte virksomhet/enhet

Dataene presenteres i to ulike datasett, nivåtabeller og strømningstabeller:

-Tabeller med nivåtall viser variabler som de ansattes arbeidstid, landbakgrunn (for personer med innvandrerbakgrunn), utdanningsnivå, fagfelt, alder og kjønn pr. 3. uke i november hvert år.
-Tabeller med strømningstall - tilganger og avganger - har data om ansatte fra virksomhetene/enhetene fra et år til det neste pr. 3. uke i november. Tabellene viser hvor mange som rekrutteres og hvor de kommer fra, og hvor mange som slutter og hvor de går til.

Tabell 09904 viser tall for ansatte i alle virksomheter/enheter, uten kjennetegn. I øvrige tabeller er de minste virksomhetene/enhetene samlet i annet-grupper.

Et fullt datasett er foreløpig tilgjengelig for november 2012. Tall for 2013 legges nå fortløpende ut. Publiseringstidspunkt vil bli juni måned for nivådata, mens strømningsdata legges ut ca. 15 måneder etter telletidspunktet i november.

Vi håper dataene vil bli til nytte. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Asbjørn Valheim

fung. avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Åsa Kalvaa ask@kmd.dep.no tlf. 22 24 49 05