PM-2014-12: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2014-2016. Utlysning av kompetansemidler

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-07-04
PublisertPM-2014-12
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.5.5 og 7.5.7.

PM-2014-12 Støtte til kompetanseutvikling i staten 2014-2016. Utlysning av kompetansemidler 

Dato: 4.07.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.5.5 og 7.5.7. 

I Hovedtariffavtalen 2014-2016, pkt. 5.5, jf. 5.7, har de sentrale parter avsatt midler til støtte til kompetanseutvikling i staten. Av disse midlene vil inntil 25 mill. kroner bli fordelt av partene etter innstilling fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Søknadsskjema og retningslinjer for avsetningen med eksempler på hva det kan søkes om midler til, legges ut på Difis hjemmesider www.difi.no.

1 Tiltak det kan søkes støtte til

Formålet med midlene er å stimulere virksomhetene til å drive målrettet kompetanseutvikling og gjennomføre samarbeids- og medbestemmelsestiltak. Kompetanseutvikling er virksomhetens eget ansvar og tildeling av midler vil ikke endre dette.

Det gis støtte til målrettede og systematiske kompetanseprosjekter, som er forankret hos virksomhetsledelsen og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kurs og konferanser gis kun støtte i den grad de er ledd i en mer langsiktig strategi.

Kompetansetiltakene skal bidra til å digitalisere statsforvaltningen, følge opp IA-avtalen, bidra til større mangfold i arbeidsstokken, styrke samarbeidskompetanse og medbestemmelse og øke kvaliteten på velferdstjenestene. I tillegg skal kompetansetiltakene bidra til å fornye, forbedre og forenkle statsforvaltningen. Foruten tiltak i regi av den enkelte virksomhet, vil det kunne gis støtte til fellestiltak og samarbeidstiltak mellom virksomheter om kompetanseutvikling.

Etter hovedtariffavtalen gis det støtte for å stimulere til utviklingstiltak som skal gi ny kompetanse til:

-større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv
-organisasjons- og ledelsesutvikling for økt involvering av medarbeidere/tillitsvalgte, herunder prosjekter for lokal personal- og lønnspolitikk, læring på arbeidsplassen, utvikling av metoder og verktøy for kompetanse- og karriereutvikling og utvikling av lærende organisasjoner
-samarbeidskompetanse og medbestemmelse. Disse tiltakene skal legge hovedvekten på kunnskap om hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten, samt øvrige lover og avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i staten (nytt i inneværende tariffperiode)
-arbeid for å hindre utstøting og tilrettelegge for at arbeidstakerne kan fortsette i aktivt arbeid.

Det vises for øvrig til retningslinjene for avsetningen.

Difi vil i noen utstrekning kunne bistå med råd om utforming av søknader om støtte.

Det gis ikke støtte til:

-stipend for enkeltpersoner. Virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til støtte for enkeltpersoner når dette er innenfor virksomhetens mål med tiltaket
-dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklingstiltaket
-ordinære driftsutgifter i virksomheten i forbindelse med kompetanseutviklingen
-innkjøp av utstyr (f.eks. IKT-utstyr). Det kan likevel gis støtte til læremidler
-ordinær etatsopplæring.

Det gis heller ikke støtte til avsluttede prosjekter eller til dekning av kostnader som er påløpt før søknadsfristen.

2 Søknad

Statlige virksomheter, dvs. etater og institusjoner mv. som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten, kan søke om midler.

Virksomheter som søker om støtte, forutsettes å ha en kompetanseplan tilknyttet virksomhetsplan og budsjett som dokumenterer behovet for midler, og at:

-det legges opp til egeninnsats og delvis egenfinansiering gjennom virksomhetens budsjettmidler
-tiltaket inngår som en del av kompetanse-/opplæringsplanen, med mål og ønskede effekter, opplegg for spredning av erfaringer og funn i virksomheten og gjerne ut over denne, og evaluering
-søknaden inneholder en fordeling på spesifiserte aktiviteter og målgrupper, slik at det fremgår hva de enkelte tiltak er budsjettert til, fordelt på personalgrupper/aldersgrupper som deltar.

Søknaden forberedes i virksomheten i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til Hovedavtalens regler. Tillitsvalgte må kobles inn så tidlig som mulig og gis anledning til å delta aktivt i prosjektet. Det vil styrke søknaden dersom det foreligger uttalelser fra tillitsvalgte, eventuelt i form av referat fra drøftingsmøte mellom partene eller annen dokumentasjon. Midler som tildeles, skal - med mindre særskilte hensyn tilsier noe annet - anvendes innen 30. april 2016.

Særskilt søknadsskjema skal anvendes. Skjemaet vil bli lagt ut på Difis hjemmeside www.difi.no.

Søknader sendes som e-post til kompetansemidler@difi.no eller som vanlig post til:

Direktoratet for forvaltning og IKT

Postboks 8115 Dep

0032 Oslo

Dersom det sendes inn flere søknader fra samme virksomhet, forutsettes en innbyrdes prioritering.

Frist for innsendelse av søknader er 14. november 2014.

3 Oppfølging - Erfaringsspredning - Rapport

For å sikre spredning av erfaringer - også ut over virksomhetsgrensene - og god bruk av midlene, vil departementet legge vekt på at virksomhetens disponering av tildelte midler og effektene av disse følges opp. Mottakende virksomheter må derfor kunne legge en beskrivelse av sine tiltak ut på web ol., delta i seminarer og konferanser og ellers redegjøre for hvilke resultater midlene har ført til. Begge parter i virksomheten bør følge opp bruken av midlene.

Det må utarbeides rapport som gjør rede for bruken av tildelte midler, i takt med tiltakets fremdrift, senest innen 3 måneder etter at tiltaket ifølge planen i søknaden skal være fullført. Kort sammendrag av tiltaket, egnet for offentliggjøring, skal utarbeides.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi forbeholder seg retten til å gjøre sammendrag, søknader og relevante deler av evalueringer m.m. offentlig tilgjengelig.

Det planlegges en konferanse i oktober 2014, hvor det bl.a. vil bli erfaringsutveksling om bruk av tidligere midler og veiledning i hvordan søke.

Spørsmål kan rettes til Difi, tlf. 22 45 10 00.  

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Asbjørn Valheim

fung. avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Tone Engebretsen tbe@kmd.dep.no tlf. 22 24 48 54