PM-2014-13: Arbeidstakers rett til lønn under sykdom og arbeidsgivers rett til refusjon

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-08-20
PublisertPM-2014-13
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.18.

PM-2014-13 Arbeidstakers rett til lønn under sykdom og arbeidsgivers rett til refusjon 

Dato: 20.08.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.18 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den senere tid fått en del spørsmål angående arbeidstakers rett til lønn under sykdom etter Hovedtariffavtalen, og arbeidsgivers krav på refusjon fra folketrygden. Nedenfor følger noen presiseringer knyttet til disse problemstillingene.

Arbeidstakers rett til lønn under sykdom etter Hovedtariffavtalen § 18

En arbeidstaker med fast ukentlig arbeidstid og som har tiltrådt tjenesten, har rett til full lønn under sykdom etter reglene i Hovedtariffavtalen § 11, i inntil 49 uker og fem kalenderdager. Arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager kommer i tillegg. Når arbeidstakeren har mottatt lønn under sykdom de siste tre årene tilsvarende maksperioden, opphører retten til lønn under sykdom. Det vil da bli stilt krav til opptjeningstid før arbeidstaker på ny kan ha rett til lønn under sykdom utover arbeidsgiverperioden, se Hovedtariffavtalen § 18 nr. 1 annet ledd.

Retten til lønn under sykdom etter Hovedtariffavtalen bortfaller forut for maksdato dersom arbeidsforholdet opphører, eksempelvis som følge av at arbeidstakeren går av med full pensjon, se også departementets kommentarer til Hovedtariffavtalens § 18 i SPH.

Dersom arbeidsgiver ikke har utbetalt lønn under sykdom i tråd med Hovedtariffavtalen, må beløpet etterbetales. I slike tilfeller må arbeidsgiver informere sosialkontor, NAV og SPK om at lønn under sykdom vil bli / er etterbetalt. Dette gir instansene mulighet til å reise tilbakebetalingskrav eventuelt omgjøre vedtak.

Arbeidsgivers adgang til refusjon i henhold til folketrygdloven (ftrl)

Arbeidsgiver har som hovedregel plikt til å utbetale full lønn under sykdom for de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden). Krav om refusjon kan rettes til NAV dersom arbeidstakers sykefravær varer utover 16 kalenderdager. Departementet understreker viktigheten av at arbeidsgiver fremsetter refusjonskrav ovenfor NAV, for det beløpet som er utbetalt i lønn utover arbeidsgiverperioden. Refusjonskrav må fremsettes til NAV senest innen tre måneder etter den måneden kravet oppstod, jf. ftrl. § 22-13 3. ledd.

Departementet vil gjøre oppmerksom på at arbeidstaker må ha krav på sykepenger etter folketrygdloven, for at refusjon skal kunne innvilges. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Synne Ekevold, tlf. 22244763

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946