PM-2014-14: Endringer i bestemmelser om ferie

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-09-02
PublisertPM-2014-14
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 11.2.

PM-2014-14 Endringer i bestemmelser om ferie 

Dato: 2.09.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 11.2. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at ferieloven er endret med virkning fra 1. juli 2014. Flere av disse endringene får også virkning for ansatte i staten.

1. Opphør av ordningen med utbetaling av feriepenger etter årsskiftet for ikke avviklede feriedager

Ferieloven § 7 inneholder bestemmelser om tiden for ferie, inkludert en bestemmelse om ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp. Ordningen har vært at ferie som i strid med lovens bestemmelser (dvs. ferie ut over den tid som kan avtales overført) ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til neste ferieår. Denne bestemmelsen videreføres. Imidlertid har det også vært bestemt at dersom manglende ferieavvikling skyldes at arbeidstakeren har vært helt arbeidsufør pga sykdom eller at arbeidstakeren har avviklet foreldrepermisjon, skal feriepenger (lønn) for feriedager som ikke er avviklet, utbetales etter ferieårets utløp. Samtidig ble da feriefritiden strøket. Denne bestemmelsen er nå opphevet. Det er ikke lenger adgang til å utbetale lønn for ikke avviklet ferie ved årsskiftet. Også ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret av årsaker som nevnt, skal heretter overføres til påfølgende ferieår. Det blir dermed bare dersom arbeidstakerens arbeidsforhold i staten opphører, at det heretter skal foretas utbetaling av feriepenger eller lønn for ikke avviklede feriedager.

Det er ikke noen øvre grense for overføring av feriedager fra ett ferieår til det neste. Vi minner imidlertid om ferieloven § 5 nr. 1, som fastslår at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker gis den alminnelige feriefritid hvert år og at arbeidstaker plikter å avvikle denne ferien i løpet av ferieåret.

Ferieloven § 7 nr. 3 andre ledd første punktum lyder nå:

«Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår.»

Forhold som er nevnt i ferieloven § 9 nr. 1 og 2 er ferieavvikling under sykdomsfravær og foreldrepermisjon mv.

Som en følge av denne endringen, er bestemmelsen i ferieloven § 11 nr. 2 andre ledd opphevet.

Bestemmelsen i ferieloven § 9 nr. 1 tredje ledd om at arbeidstaker kan kreve overført ferie til neste ferieår, der hvor arbeidsuførhet har medført at ferie ikke er blitt avviklet innen ferieårets utløp, er likeledes opphevet.

Vi minner om at ferieloven § 7 nr. 3 første ledd dessuten fastsetter at det kan inngås skriftlig avtale om overføring til det påfølgende ferieår av inntil 12 virkedager ferie (10 arbeidsdager for arbeidstakere med ordinær fem-dagers arbeidsuke). I tillegg fastsetter hovedtariffavtalen i staten pkt. 6 nr. 10 at det kan inngås skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte om hel eller delvis overføring av den avtalefestede ferien. Sistnevnte utgjør fem virkedager (4 arbeidsdager for arbeidstakere med ordinær fem-dagers arbeidsuke). Totalt kan man altså i staten avtale overføring av inntil 17 virkedager ferie (14 arbeidsdager for arbeidstakere med ordinær fem-dagers arbeidsuke) til neste ferieår.

2. Andre endringer i ferieloven

I ferieloven § 9 nr. 3 tredje ledd er henvisningen til sivil plikttjeneste fjernet som følge av at reglene om sivil plikttjeneste er opphevet.

Av samme årsak er ferieloven § 10 nr. 5 bokstav b opphevet. Vi viser imidlertid til at ferieloven § 10 nr. 5 bare får virkning for arbeidstakere som har arbeidet mellom 3 og 6 måneder før de får ulønnet permisjon for å avtjene slik tjeneste. Se nærmere omtalen av ferieloven § 10 nr. 5 i Statens personalhåndbok pkt. 11.2.3 og hovedtariffavtalen § 21.

Ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd har fastsatt at arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i minst seks virkedager i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Ut fra lang praksis og sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn (se Statens personalhåndbok pkt. 9.16, avtalens nr. 2) har en arbeidstaker i staten kunnet kreve slik utsettelse selv om ikke fraværet har omfattet mer enn én virkedag.

Kravet til seks dagers arbeidsuførhet i ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd første punktum er nå fjernet. Det vil si at ferielovens bestemmelse dermed er blitt identisk med ordningen i staten. Bestemmelsen om at kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, er videreført. Dette kravet gjelder også i staten. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Espen Gaard, tlf. 22244833

Reidun Slåen, tlf. 22244823 

Alternativt:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801