PM-2014-17: Retningslinjer for intern mobilitet i staten

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-13
PublisertPM-2014-17
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.8.

PM-2014-17 Retningslinjer for intern mobilitet i staten 

Dato: 13.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 10.8 

Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Staten som arbeidsgiver oppfordrer virksomhetene til å legge til rette for og verdsette mobilitet internt i virksomheten eller til annen statlig virksomhet enn der den enkelte har sitt daglige arbeid. Gjennom intern mobilitet kan virksomhetene legge til rette for at medarbeidere mestrer mer sammensatte oppgaver, bidra til faglig oppdatering og opparbeide spisskompetanse innfor ulike fagområder. Den mottakende virksomhetens ansatte vil også få økt kompetanse gjennom hospitantens eksisterende kunnskaper. Intern mobilitet vil styrke virksomhetenes samarbeid på tvers, bidra til effektiv utførelse av arbeidsoppgaver og at de ansatte sikres muligheter for faglig utvikling.

Retningslinjer for mobilitetsordninger for arbeidstakere i det statlige tariffområdet ble utarbeidet i 1991. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Arbeidsgiverpolitisk avdeling har nå revidert disse.

Retningslinjene regulerer hvilke forhold som må være avklart, og hvilke elementer som må inngå i en slik hospiteringsavtale.

Arbeidstakerne i det statlige tariffområdet gis gjennom en hospiteringsavtale anledning til å arbeide et annet tjenestested i egen virksomhet eller i annen statlig virksomhet i et nærmere avtalt tidsrom, fra 3 måneder til maksimum 1 år. En hospiteringsordning som følger retningslinjene i dette dokumentet vil være forenelig med tjenestemannslovens regler. Retningslinjene er i sin helhet publisert på regjeringen.no. 

Etter fullmakt

Per Kristian Knutsen (e.f)

kst. statens personaldirektør 

Oddbjørn Tønder

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Målfrid Irene Krane, tlf. 22244859