PM-2014-23: Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2014-11-26
PublisertPM-2014-23
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.4.

PM-2014-23 Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv. 

Dato: 26.11.2014

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.4 

Den 20. oktober 2014 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene om «Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv.» Partene ble enige om følgende særavtale gjeldende fra og med 1. januar 2015 og opphører senest 31. desember 2015: 

Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv.

I. Husleie for tjenesteboliger

Tjenestemenn som i sine stillinger er tillagt bolig (med eller uten lys eller brensel) skal betale slik husleie: 

A. Tjenesteboliger unntatt presteboliger:

1.Husleien for tjenesteboligen og leie for garasje/carport fastsettes og reguleres etter de samme prinsipper som legges til grunn ved fastsetting av husleien i statens leieboliger.
2.Det skal ikke betales husleie for leieareal utover 160m² , eksklusive garasje.
3.Husleien skal ikke overstige 18% av regulativlønnen til vedkommende tjenestemann.
4.Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kan sette ned husleien dersom særlige omstendigheter som vansker med å rekruttere eller beholde tjenestemenn, boligens størrelse, beskaffenhet eller forholdene for øvrig gjør det berettiget. 

B. Presteboliger:

Etter lov om den norske kirke (kirkeloven) § 34 og gjeldende tjenesteordninger, har menighetsprester, proster og biskoper plikt til å bo i den tjenestebolig som er tillagt stillingen etter de regler som gjelder til enhver tid. På denne bakgrunn fastsettes følgende husleie for presteboligene:

1.Husleie for presteboliger er fra 1. januar 2015 kr 3 785,- pr. måned, inklusive garasje.
2.Husleien skal ikke overstige 12% av regulativlønnen til vedkommende tjenestemann.
3.Husleien under pkt. 1 reguleres 1. januar hvert år i avtaleperioden i samsvar med økningen i Statistisk sentralbyrås delindeks Betalt husleie for september foregående år. (Indeksen for september 2014 er på 159,1 poeng.)
4.KMD kan, etter drøftelser med organisasjonene, sette ned husleien dersom særlige omstendigheter som vansker med å rekruttere eller beholde tjenestemenn, boligens størrelse, beskaffenhet eller forholdene for øvrig gjør det berettiget.

II. Betaling for lys og brensel i tjenesteboliger

Tjenestemannen skal selv betale de faktiske utgifter til lys og brensel, men med følgende unntak: 

A. Tjenesteboliger, herunder presteboliger, i Finnmark, Troms og Nordland nord for polarsirkelen:

Overstiger utgiftene til lys og brensel kr 14 749,- pr. år, betaler staten 75% av de overskytende utgifter. 

B. Presteboliger sør for polarsirkelen:

Overstiger utgiftene til lys og brensel kr 28 444,- pr. år, betaler staten 75% av de overskytende utgifter. 

C. Reguleringer

Beløpene under pkt A og B reguleres pr. 1. januar hvert år i avtaleperioden i samsvar med økningen i Statistisk sentralbyrås delindeks Elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel for september foregående år. (Indeksen for september 2014 er på 208,7 poeng.)

III. Varighet

Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2015 og opphører senest 31. desember 2015. 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946

Ragnar Ihle Bøhn, tlf. 22244898