PM-2015-3: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2015 mv.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-05-07
PublisertPM-2015-3
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7

PM-2015-3 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2015 mv. 

Dato: 07.05.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat ble den 30. april 2015 enige om reguleringer for 2. avtaleår, jf. hovedtariffavtalens punkt 1.4.4.

KMD vil legge forhandlingsresultatet frem i en egen proposisjon til Stortinget. 

Partene ble enige om:

1) Tabell A - Hovedlønnstabellen er endret med virkning fra og med 1. mai 2015, se nye lønnstabeller som er lagt ut på KMDs hjemmeside.

Det ble gitt et generelt tillegg på 0,19 %, avrundet pr. lønnstrinn, men likevel slik at laveste tillegg utgjør kr 700,-. 

2) Endringer i HTA pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger (ny tekst er uthevet)

Det føres lokale forhandlinger på forhandlingsstedet dersom en av nedenfor nevnte betingelser er oppfylt:

a)Det sentralt er avsatt midler fra den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. I tillegg kommer eventuelt overskudd som følge av lønnsendring ved skifte av arbeidstakere (resirkulerte midler). KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingsområdet. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen.
b)Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler fra virksomheten.

For 2. avtaleår er partene enige om:

Dersom arbeidsgiver lokalt avsetter økonomiske midler fra virksomheten, skal forhandlingene være avsluttet innen 31. oktober 2015.

Med mindre partene lokalt avtaler annet virkningstidspunkt, settes virkningstidspunktet til 1. august 2015.

Ved forhandlingssteder der øverste leder er tatt ut av hovedtariffavtalen, kan øverste leder etter avtale med de tillitsvalgte fastsette lønnsendring for ledere på neste ledernivå, som er omfattet av hovedtariffavtalen. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Partene avklarer hvilke ledere neste ledernivå omfatter. Ved uenighet bringes spørsmålet inn for de sentrale parter. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen, kan nærmeste overordnede myndighet etter avtale med de tillitsvalgte på samme nivå fastsette lønnsendring for vedkommende. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig.

Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7, skal også vurderes lønnsmessig. 

Øvrig

For eventuell gjennomføring av lokale forhandlinger vises det til prosedyrer mv. i brev fra KMD av 24. juni 2014 om lokale forhandlinger.

Det er opprettet nye/endrede forhandlingsområder/forhandlingssteder, se SPH pkt. 7.10.2. Hovedtariffavtalen foreligger kun i elektronisk utgave, se www.lovdata.no/sph. 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Grete A. Jarnæs

kst. avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser vedrørende innholdet i denne personalmeldingen kan rettes til:
Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22 24 48 01