PM-2015-4: Ny særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-06-24
PublisertPM-2015-4
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.5.

PM-2015-4 Ny særavtale om godtgjørelse mv. på tokt 

Dato: 24.06.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.5 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har blitt enige om ny særavtale om godtgjørelse mv. på tokt, med virkning fra 1. januar til og med 31. desember 2015. Avtalen med departementets kommentarer er innarbeidet i Statens personalhåndbok 9.5.

Endringene som er gjort i avtalen, gjelder punkt 3) bokstav A og B om arbeidsgodtgjørelse, samt språklige endringer i punkt 5). Protokolltilførsel nr. 3 presiserer at arbeidstakere som ansettes kun for toktet, ikke omfattes av toktavtalen. Departementet vil også gjøre oppmerksom på at avtalen bare kommer til anvendelse for toktdeltakere som inngår i en døgnkontinuerlig 2-vaktsordning med 12 timer arbeid pr. døgn.

Departementet har foretatt enkelte endringer i kommentarene i Statens personalhåndbok, for å klargjøre avtalens innhold. Se www.lovdata.no/sph. 

Etter fullmakt 

Per Kristian Knutsen

kst. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Eirik Utstumo, tlf. 22244836