PM-2015-7: NAV skjerper håndhevingen av kravet til arbeidsrelatert aktivitet

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-11-11
PublisertPM-2015-7
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Personalmeldingen utgår, se PM-2015-15.

PM-2015-7 NAV skjerper håndhevingen av kravet til arbeidsrelatert aktivitet 

Dato: 11.11.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Personalmeldingen utgår, se PM-2015-15. 

Denne personalmeldingen omhandler konsekvensen av at NAV har innskjerpet sin praksis når det gjelder håndheving av kravet om at sykemeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker. Med arbeidsrelatert aktivitet menes graderte sykepenger, arbeidsrettede tiltak eller reisetilskudd.

Folketrygdlovens vilkår i § 8-4 andre ledd har følgende ordlyd:

For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd og folketrygdloven § 8-7 a første ledd, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover 8 uker dersom arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.

NAVs håndheving av aktivitetsplikten er skjerpet. Manglende aktivitet kan medføre at inntektskompensasjon under sykdomsfraværet bortfaller. Med mindre den sykemeldte er unntatt aktivitetskravet, vil NAV stanse sykepengene og varsle den sykemeldte og arbeidsgiver om dette.

Det legges til grunn at HTA § 18 nr. 1, som gjelder lønn under sykdom, må tolkes i samsvar med dette. I tilfeller der arbeidstaker ikke oppfyller aktivitetskravet uten å være unntatt fra dette, må arbeidsgiver stanse utbetaling av lønn. Samtidig må arbeidsgiver vurdere om forskuttert lønn eventuelt skal kreves tilbakebetalt fra arbeidstaker.

Nærmere informasjon om aktivitetsplikt og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt finnes på NAVs nettssider. 

Etter fullmakt 

Oddbjørn Tønder

fung. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Synne Ekevold, tlf. 22244763

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946