PM-2015-8: Skattetrekk for gruppelivsordningen

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-11-16
PublisertPM-2015-8
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23. Meldingen ble revidert 20. november 2015.

PM-2015-8 Skattetrekk for gruppelivsordningen 

Dato: 16.11.2015

Meldingen ble revidert 20. november 2015.

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.23 

Den enkelte tjenestemann blir beskattet for den fordel gruppelivsordningen i staten utgjør, jf. hovedtariffavtalen § 23.

Premien for skatteåret 2016 er fastsatt til kr 1.270,- pr. år pr. tilsatt som er omfattet av gruppelivsordningen. Denne premien skal arbeidsgiver rapportere på a-melding som naturalytelse - skattepliktig del av visse typer forsikringspremie i 2016,* slik at beløpet fremkommer på den enkeltes selvangivelse for 2016.

Kommende selvangivelse gjelder året 2015, og premien som skal føres opp under nevnte pkt. 2.1.1, er kr 1.265,-, jf. PM-2014-15.

Deltidstilsatte fordelsbeskattes med full premie. For deltidstilsatte med flere stillingsforhold i staten, må de enkelte arbeidsgivere innbyrdes bli enige om hvem som skal føre opp premien på lønnsoppgaven, slik at arbeidstakeren ikke blir fordelsbeskattet med mer enn full premie.

For de som er tilsatt kun en del av året, avkortes premien etter antall påbegynte måneder/12.

Lærlinger er delvis omfattet av gruppelivsordningen etter Særavtale for lærlinger jf. pkt. 9.10 i SPH. Premien for lærlinger er for kalenderåret 2016 fastsatt til kr 635,-. 

* Rettet 20. november 2015 ved at følgende tekst er erstattet: «innberette på den enkelte arbeidstakers lønns- og trekkoppgave under kode 116-A for 2016». 

Etter fullmakt

Oddbjørn Tønder

fung. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Grete Molle Torgersen, tlf. 22244819