PM-2015-15: Håndheving av kravet til arbeidsrelatert aktivitet ved sykefravær

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2015-11-24
PublisertPM-2015-15
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Erstatter PM-2015-7.

PM-2015-15 Håndheving av kravet til arbeidsrelatert aktivitet ved sykefravær 

Dato: 24.11.2015

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen 

Denne personalmelding erstatter PM-2015-7 som utgår.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør oppmerksom på at NAV har skjerpet håndhevingen av aktivitetsplikten, og minner samtidig virksomhetene om at arbeidsrelatert aktivitet i utgangspunktet er en forutsetning både for rett til lønn under sykdom etter HTA § 18 og sykepenger etter folketrygdlovens kapittel 8. Med arbeidsrelatert aktivitet menes graderte sykepenger, arbeidsrettede tiltak eller reisetilskudd.

Innskjerpingen av NAVs håndheving innebærer at manglende aktivitet kan medføre at inntektskompensasjonen under sykefraværet bortfaller. Bortfaller sykepengeretten, vil NAV varsle både den sykemeldte og arbeidsgiver om dette.

I tilfeller der arbeidstaker ikke er tilbake i arbeid etter 8 uker, må arbeidsgiver avklare om den sykemeldte oppfyller aktivitetsplikten eller om det foreligger forhold som gjør at vedkommende er unntatt.

Hvis arbeidstaker ikke oppfyller aktivitetskravet, og heller ikke er unntatt fra dette, må arbeidsgiver stanse utbetalingen av lønn under sykdom. Samtidig må arbeidsgiver vurdere om forskuttert lønn eventuelt skal kreves tilbakebetalt fra arbeidstaker.

Nærmere informasjon om aktivitetsplikt og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt finnes på NAVs nettsider. 

Etter fullmakt 

Oddbjørn Tønder

fung. statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Synne Ekevold, tlf. 22244763

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946