PM-2016-1: Utfasing av ventelønnsordningen og vartpengeordningen

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-02-03
PublisertPM-2016-1
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen.

PM-2016-1 Utfasing av ventelønnsordningen og vartpengeordningen 

Dato 03.02.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Stortinget 11. desember 2015 vedtok endringer i blant annet lov om statens tjenestemenn mm. (tjenestemannsloven) og lov om Statens pensjonskasse mv.

Endringene innebærer at ventelønnsordningen i tjenestemannsloven § 13 nr. 6 utfases. Det samme gjelder ordningen med vartpenger i lov om Statens pensjonskasse § 23 fjerde ledd. Endringene gjelder med virkning fra 1. mars 2016. Dette medfører at ingen får rett til ventelønn eller vartpenger dersom de fratrer stillingen etter dette tidspunktet.

Det er fra samme tidspunkt etablert en overgangsordning, slik at de som har rett til ventelønn og vartpenger når lovene endres, ikke vil bli omfattet av endringen. For disse vil dagens regelverk fortsatt gjelde.

Arbeidstakere vil fremover ikke lenger ha rett til disse særordningene, men i stedet kunne få dagpenger på linje med andre arbeidstakere. Dagens ordning for statsansatte om fortrinnsrett til ny stilling i staten, jf. tjenestemannsloven § 13 nr. 2, videreføres.

Det er samtidig gjort endringer i flere andre lover som har gitt rett til ventelønn og fortrinnsrett til ny stilling i staten.

Nærmere omtale av lovendringene er gitt i Prop. 2 L (2015-2016) om endringar i lov om statens tjenestemenn mm. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og varpengeordninga).

Statens personalhåndbok vil bli oppdatert på de berørte punkter. 

Etter fullmakt 

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801