PM-2016-3: Pris for beste statlige lærebedrift

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-05-03
PublisertPM-2016-3
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.2.12.

PM 2016-3 Pris for beste statlige lærebedrift 

Dato: 03.05.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 2.2.12 

Det etableres en pris for beste lærebedrift i staten

Staten etablerer en pris for beste statlige lærebedrift. Formålet med å etablere prisen er å tydeliggjøre arbeidet for å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter. Prisen skal også bidra til å fremme staten som attraktiv arbeidsgiver. Prisen deles ut første gang i desember 2016 og gjelder for alle virksomheter som hører til det statlige tariffområdet uavhengig av geografisk tilhørighet, eller tilknytning til et opplæringskontor. Dette innebærer at prisen kan deles ut til en av virksomhetene i statsforvaltningen, et departement eller en av de underliggende virksomhetene.

Regjeringen bestemte seg i 2015 for å iverksette en overordnet strategi med tiltak for å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter.

Arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten har lenge stått på den politiske dagsorden. Staten som arbeidsgiver ønsker å ta sin del av ansvaret for å fremskaffe læreplasser for fremtidige fagarbeidere. 

Prosess

Det oppfordres om å sende inn forslag til aktuelle virksomheter til nominasjonskomiteen innen 1. september. Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. Det må også oppgis inntil to referanser som kan kontaktes ved eventuelt behov for innhenting av ytterligere informasjon om virksomheten. Alle innkomne forslag sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Nominasjonskomiteen vil i utgangspunktet nominere inntil tre virksomheter og kåre en vinner basert på en grundig vurdering av de nominerte forslagene. Komiteen består av representanter for hhv KMD, Kunnskapsdepartementet, OK stat, Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunen. Vinneren av årets pris vil bli representert i komiteen når neste års virksomheter nomineres. 

Prisen

Prisen skal bestå av et diplom med begrunnelse for tildelingen og en kunstgjenstand. Politisk ledelse i KMD vil dele ut prisen i desember hvert år. 

Informasjon om prisen

Informasjon om prisen for beste lærebedrift er lagt ut på regjeringen.no, OK stats egne hjemmesider og Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 

Etter fullmakt 

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Oddbjørn Tønder

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Turid Semb, tlf. 22244811