PM-2016-4: Forhandlinger om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 - 30. april 2018

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-05-03
PublisertPM-2016-4
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.

PM 2016-4 Forhandlinger om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 - 30. april 2018 

Dato: 03.05.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7 

Etter forhandlinger med hovedsammenslutningene i staten, inngikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018.

De viktigste punktene i avtalen med Akademikerne er at det gis 0,5 % på a-tabellen med virkning fra 1. mai, og det er avsatt 2,3 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Staten og Akademikerne er videre enige om et forpliktende samarbeid for å innføre et modernisert lønn- og forhandlingssystem med ytterligere økt lokalt handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2017.

Hovedsammenslutningene LO Stat, UNIO og YS Stat krevde forhandlingene avsluttet. Riksmekler er underrettet i samsvar med tjenestetvistloven § 14 første ledd.

Vi viser til publiserte dokumenter på regjeringen.no.

Meklingen for de tre nevnte hovedsammenslutningene starter 4. mai, og frist for å avslutte meklingen er ved midnatt 25. mai. Arbeidskonflikt kan derfor tidligst starte fra og med kl 00:01 26 mai. Ved eventuell megling på overtid vil fristen forskyves og KMD vil i så fall varsle, via fagdepartementene, om det konkrete tidspunktet for eventuell streik.

KMD vil som vanlig følge opp prosessen under mekling og muligheten for konflikt med PM. Vi viser samtidig til heftet «Arbeidskonflikter i staten». 

1. Videre prosess - hovedtrekk

Hovedtariffavtalen med Akademikerne er med virkning fra og med 1. mai 2016.

Protokollen til avtalen inneholder samtidig forbehold og forutsetninger som det må tas hensyn til ved iverksetting av avtalen med Akademikerne.

Et forbehold er at Akademikerne aksepterer at hovedtariffavtalens sosiale bestemmelser (fellesbestemmelser mv.) skal være likelydende i det statlige tariffområdet. Det kan derfor senere bli gjort nødvendige tilpasninger i disse bestemmelsene i avtalen med Akademikerne.

I tillegg forutsetter gjennomføringen av avtalen med Akademikerne at staten får nødvendige opplysninger om medlemmer tilsluttet Akademikerne pr 1. mai, dvs som omfattes av hovedtariffavtalen i staten på det tidspunktet. Det er således nødvendig med en nærmere avklaring av hvordan dette skal gjennomføres praktisk, før avtalen med Akademikerne kan iverksettes.

Inntil nærmere avklaring foreligger følges derfor den hovedtariffavtalen som gjaldt fram til 1. mai overfor samtlige arbeidstakere i staten. KMD kommer så snart som mulig tilbake med mer informasjon om praktisk oppfølging av den nye tariffavtalen med Akademikerne.

Avtalen med Akademikerne, meklingsforslaget for de øvrige hovedsammenslutningene og de budsjettmessige konsekvenser, vil bli lagt fram for Stortinget i en egen proposisjon før sommeren. 

2. Samarbeid med organisasjonene i den enkelte virksomhet

Selv om det er inngått tariffavtale med en av hovedsammenslutningene er det brudd med de øvrige. Av hensyn til den pågående meklingen bør arbeidsgiver utvise varsomhet med å beramme ordinære møter etter hovedavtalen og virksomhetens tilpasningsavtale. Møter i innstillingsråd, tilsettingsråd og arbeidsmiljøutvalg kan gå som vanlig. 

Etter fullmakt 

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Grete A. Jarnæs

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801