PM-2016-7: Trekk i lønn i forbindelse med eventuell arbeidskonflikt

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-05-20
PublisertPM-2016-7
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.8 og 11.7.

PM-2016-7 Trekk i lønn i forbindelse med eventuell arbeidskonflikt 

Dato: 20.05.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.3.8 og 11.7 

Vi viser til PM-2016-4 og PM-2016-6

1. Utbetaling av lønn og trekk

Ved arbeidsnedleggelser - tariffstreiker, og også ved politiske demonstrasjonsstreiker/aksjoner - opphører arbeidsgivers plikt til å betale lønn, uansett om det dreier seg om en langvarig eller kortvarig arbeidsnedleggelse. Fordi en eventuell arbeidsnedleggelse først vil skje fra 26. mai, vil det i praksis være vanskelig å stoppe lønnen. KMD har derfor, for å sikre lik praksis, lagt til grunn at lønn utbetales, men at det skal foretas trekk i ettertid. Denne vurderingen er gjort også for å redusere de administrative konsekvensene for arbeidsgiver. (Det vises til nr. 2 nedenfor om nødvendige forbehold på lønnsslippen.)

Trekk skal foretas på grunnlag av tabell C i hht. aktuell arbeidstid pr uke. Det foretas trekk for den tiden arbeidstakeren faktisk er fraværende fra arbeidet. Arbeidstakere som blir gitt dispensasjon skal ikke trekkes for de timene/dagene de arbeider.

Det er viktig at det treffes forberedelser i tide når det er varslet arbeidsnedleggelse, slik at det blir administrativt mulig å gjennomføre lønnstrekk for tapt arbeidstid uten for store utgifter.

2. Forbehold på lønnsslippen

Avtalen med Akademikerne, et eventuelt meklingsforslag og de budsjettmessige konsekvenser, vil bli lagt fram for Stortinget i en egen proposisjon til behandling senest 17. juni 2016.

I forbindelse med utbetaling av lønn og feriepenger tas forbehold på lønnsslippen om Stortingets samtykke, og endelig godkjenning fra LO Stat, YS Stat og Unio. Utbetalingen må derfor betraktes som et forskudd, og det kan bli foretatt trekk i forbindelse med senere lønnsutbetalinger. Dette må fremgå av den enkeltes lønnsslipp.

3. Opplysninger om lønn m.m. til fagorganisasjoner ved eventuell konflikt

Arbeidsgiver skal ikke ha oppgaver knyttet til refusjon fra organisasjonene til de medlemmene som streiker. Dette er et forhold mellom organisasjonene og det enkelte medlem. Medlemmet må selv gi informasjon til sin organisasjon om sin lønn mv. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Kontaktpersoner:

Reidun Slåen, 22244823

Jørn-Flemming Nordvik, 22244962