PM-2016-9: Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2016-30. april 2018

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-06-03
PublisertPM-2016-9
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7. Meldingen ble revidert 15. juni 2016.

PM-2016-9 Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2016-30. april 2018. 

Dato: 03.06.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7 

Etter forhandlinger med hovedsammenslutningene i staten, inngikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne ny hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018. Etter mekling ble også staten og LO Stat, YS Stat og Unio den 26. mai enige om en ny hovedtariffavtale for den samme perioden. Utfallet etter forhandlingene og meklingen betyr at staten nå har inngått to hovedtariffavtaler.

Vi viser til informasjon og publiserte dokumenter på regjeringen.no.

1. Gjennomføring av de to Hovedtariffavtalene i staten

De to hovedtariffavtalene er sammenfallende på mange områder, men det er også noen ulikheter mellom dem. Bl.a. har avtalene ulike hovedlønnstabeller og ulike regler og frister knyttet til lokale forhandlinger, herunder vedrørende tvisteløsninger.

Som vist til i PM-2016-4 er det samtidig tatt forbehold i avtalen med Akademikerne om at hovedtariffavtalens sosiale bestemmelser (fellesbestemmelser mv.) skal være likelydende i det statlige tariffområdet. Det er oppnådd enighet med Akademikerne om at Fellesbestemmelsene skal være de samme som i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat.

2. Nærmere om beregning av lønn og innhenting av medlemsinformasjon

Korrekt beregning av lønn forutsetter at arbeidsgiver får nødvendige opplysninger til å kunne avgjøre hvilken av hovedtariffavtalene som skal følges for den enkelte ansatte. Det er tilstrekkelig at arbeidsgiver innhenter informasjon om hvem som skal følge avtalen med Akademikerne. Alle andre ansatte skal følge avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat, se nærmere nedenfor. Det er medlemskap pr. 1. mai 2016 som er avgjørende for hvilken tariffavtale som skal følges.

Opplysninger om fagforeningstilhørighet er en sensitiv opplysning etter personopplysningsloven. Arbeidsgiver har imidlertid lovlig behandlingsgrunnlag til å innhente denne opplysningen. Behandlingsgrunnlaget følger av personopplysningsloven § 9 første ledd bokstav f, fordi opplysning om fagforeningstilhørighet er nødvendig for å fastsette og utbetale riktig lønn.

Det er den enkelte virksomhet som, i samarbeid med tillitsvalgte for medlemsforeninger tilsluttet Akademikerne, må innhente opplysninger om fagforeningstilhørighet. KMD anbefaler, i samråd med Akademikerne, at dette gjøres på følgende måte:

-Tillitsvalgte i fagforeninger tilknyttet Akademikerne er forpliktet til å legge frem lister over hvem som var medlemmer i fagforeningene per 1. mai 2016.
-For å forsikre seg om at oversikten er korrekt (bl.a. kan medlemslistene være ufullstendige e.l.), bør arbeidsgiver i tillegg be ansatte som var medlem i en fagforening tilknyttet Akademikerne per 1. mai 2016, om å oppgi dette innen nærmere angitt frist. Det bør oppgis hvilke foreninger som er tilsluttet Akademikerne. Det kan også være medlemmer av disse foreninger som ikke har tillitsvalgt.
-Ansatte som er medlemmer av NITO og Norges Farmaceutiske Forening skal følge avtalen som er inngått med Akademikerne, og fremgangsmåten over må derfor også følges for dem.*
-Ansatte som ikke oppgir at de er medlem i forening tilknyttet Akademikerne, skal følge hovedtariffavtalen som gjelder mellom staten LO Stat, Unio og YS Stat.

I utgangspunktet er ansatte bundet av den tariffavtalen som gjelder for den fagforeningen de var medlemmer av per 1. mai 2016 og ut tariffperioden (frem til 30. april 2018). Vi kommer senere tilbake med mer informasjon om konsekvenser av eventuelt skifte av fagforening mv.

Uorganiserte som melder seg inn i fagforening, skal som utgangspunkt følge tariffavtalen som gjelder for fagforeningen fra innmeldingstidspunktet.

Inntil virksomhetene har kartlagt og operasjonalisert disse nødvendige opplysningene i lønnssystemene, opprettholder vi anbefalingen i PM-2016-4 om at virksomhetene følger den hovedtariffavtalen som gjaldt fram til 1. mai for samtlige arbeidstakere i staten. På lønnsslippen(e) må det derfor påføres en tekst om at utbetalingen(e) er et midlertidig oppgjør. Videre at endelig oppgjør og justering av utbetalingene, med tilbakevirkning fra 1. mai, herunder også med hensyn til feriepenger, vil bli foretatt ved første praktiske anledning.

Ved nytilsettinger: Etter arbeidsmiljøloven § 13-4 kan arbeidsgiver ikke be søkere opplyse om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver må derfor vente til arbeidsforholdet er etablert med å innhente slik informasjon. 

*Strekpunktet tilføyd 15. juni 2016.

3. Lokale forhandlinger

KMD vil så snart som mulig sende et eget brev til virksomhetene vedrørende gjennomføring av lokale forhandlinger. Vi vil i dette brevet gjennomføre fordeling av midler til lokale forhandlinger. Videre beskrive hvordan disse midlene skal fordeles mellom de to hovedtariffavtalene i den enkelte virksomhet.

4. Stortingets behandling av HTA 2016-2018 mv.

Avtalen med Akademikerne, meklingsforslaget for de øvrige hovedsammenslutningene og de budsjettmessige konsekvensene, vil bli lagt fram for Stortinget i en egen proposisjon til behandling senest 17. juni.

Meklingsforslaget for LO Stat, Unio og YS Stat skal dessuten til uravstemning blant medlemmene i disse organisasjonene.

Også av disse grunner er det viktig med forbeholdet på lønnsslippene som er nevnt under nr. 1 ovenfor. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Grete Antonie Jarnæs

avdelingsdirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801