PM-2016-12: Støtte til kompetanseutvikling i staten 2016-2018. Utlysning av kompetansemidler

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2016-09-23
PublisertPM-2016-12
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.5.3.

PM 2016-12 Støtte til kompetanseutvikling i staten 2016-2018. Utlysning av kompetansemidler 

Dato:23.09.2016

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7.5.3  

Støtte til kompetanseutviklingstiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har avsatt 25 millioner kroner for tariffperioden 2016-2018 for å legge til rette for økt satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten. Partene har i tillegg avsatt 6 millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte for å styrke medbestemmelse og samarbeidskompetanse. Vi viser til hovedtariffavtalene i staten 2016-2018, pkt. 5.3. Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling. (Avtalene er likelydende på dette punkt). 

Støtte til virksomheter

Statlige virksomheter, dvs. etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Det gis støtte til målrettede og systematiske kompetanseutviklingstiltak i og i samarbeid mellom virksomheter, som er forankret hos virksomhetsledelsen, og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra disse kan deles på tvers av statlige virksomheter. 

Tiltak som det gis støtte til:

Tiltak som får støtte skal være innen følgende tema. Nyskapende tiltak prioriteres:

-Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk
-Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv
-Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser
-Inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
-Oppfølging av målet om flere lærlinger i staten

Det vises til retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2016-2018.

Det gis ikke støtte til følgende formål:

Stipend for enkeltpersoner (virksomheten kan likevel søke om midler og benytte dem til enkeltpersoner når dette er innenfor et større prosjekt i virksomheten), dekning av lønnsutgifter for ansatte som deltar i det aktuelle kompetanseutviklingstiltak, ordinære driftsutgifter i virksomheten i forbindelse med kompetanseutvikling, innkjøp av utstyr, f.eks. IT-utstyr (det kan likevel gis støtte til digitale og andre læremidler) og ordinær etatsopplæring. 

Støtte til regionale nettverk

Det gis støtte til regionale nettverk for felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelse og tillitsvalgte, for å styrke medbestemmelse og samarbeidskompetanse. Det gis støtte til tiltak som gir kunnskap om og felles forståelse av hovedavtalen og hovedtariffavtalene i staten, samt øvrige lover og avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i staten. 

Søknad

Virksomheter som søker om støtte, forutsettes å ha en kompetanseplan tilknyttet virksomhetsplan og budsjett som dokumenterer behovet for midler, og at:

-det legges opp til egeninnsats og delvis egenfinansiering gjennom virksomhetens budsjettmidler
-tiltaket inngår som en del av kompetanse-/opplæringsplanen, med mål og ønskede effekter
-søknaden inneholder en fordeling på spesifiserte aktiviteter og målgrupper, slik at det fremgår hva de enkelte tiltak er budsjettert til, fordelt på personalgrupper/aldersgrupper som deltar.

Søknaden forberedes i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til Hovedavtalens regler. Tillitsvalgte må kobles inn så tidlig som mulig og gis anledning til å delta aktivt i prosjektet. Det vil styrke søknaden dersom det foreligger uttalelser fra tillitsvalgte, eventuelt i form av referat fra drøftingsmøte mellom partene eller annen dokumentasjon.

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling av kompetansemidler ligger på Difis hjemmesider: Difi - kompetanseutvikling

Særskilt søknadsskjema skal anvendes.

Søknader sendes som e-post til kompetansemidler@difi.no eller som vanlig post til:

Direktoratet for forvaltning og IKT

Postboks 8115 Dep

0032 Oslo

Dersom det sendes inn flere søknader fra samme virksomhet, forutsettes en innbyrdes prioritering.

Søknadsfristen er 9. desember 2016. 

Erfaringsspredning - Rapport

Støtte til kompetanseutviklingstiltak i virksomheter forutsetter at erfaringer fra disse kan deles på tvers av statlige virksomheter. Det må utarbeides en rapport som gjør rede for bruken av tildelte midler, i takt med tiltakets fremdrift, senest innen 3 måneder etter at tiltaket skal være fullført.

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for forvaltning og IKT v/Ole Martin Svendsen, tlf. 952 16 468. 

Etter fullmakt

Gisle Norheim

statens personaldirektør 

Oddbjørn Tønder

avdelingsdirektør 

Saksbehandlere:

Tone Engebretsen, tlf. 22244854, e-post: tbe@kmd.dep.no

Asbjørn Valheim, tlf. 22244896, e-post: ava@kmd.dep.no