Instruks for Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige.

DatoFOR-1957-02-20-4288
DepartementStortinget
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2003-11-07-1897
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
Rettet01.03.2004 (tittel, § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 9)
KorttittelInstruks for Ombudsmannsnemnda for siviltj.

Vedtatt av Stortinget 20. februar 1957. Endret 18 juni 1992, 19 mai 1994, 14 des 1998, 14 juni 2000 nr. 1715 (instruksen kunngjort i sin helhet etter endringene), 7 nov 2003 nr. 1897.

§ 1.Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre de almenmenneskelige rettigheter for de sivile vernepliktige.
§ 2.Ombudsmannsnemnda består av sju medlemmer som velges av Stortinget for fire år om gangen. Samtidig velges like mange varamedlemmer. Et av medlemmene velges som leder og benevnes Ombudsmannen for de sivile vernepliktige. Et annet medlem velges som nestleder. Ombudsmannen forestår den daglige virksomheten. Har Ombudsmannen forfall til et møte i nemnda, ledes møtet av nestlederen. Er Ombudsmannen på grunn av sykdom eller av annen grunn midlertidig forhindret fra å utføre sitt verv, kan Stortinget velge en stedfortreder til å gjøre tjeneste som Ombudsmann så lenge fraværet varer. Stedfortrederen leder også møtene i nemnda. Ved fravær inntil tre måneder kan Ombudsmannen bemyndige en tjenestemann ved sitt kontor til å ivareta den daglige ledelsen av kontoret.

Ombudsmannen er årslønnet. Lønnen fastsettes av Stortingets presidentskap. De øvrige medlemmer tilkommer godtgjørelse etter komitéregulativet.

0Endret ved stortingsvedtak 7 nov 2003 nr. 1897.
§ 3.Nemndas oppgave er å behandle spørsmål som angår:
a)husrom, bekledning og redskaper,
b)maten, dens tillagning, porsjonenes størrelse etc.,
c)alminnelig undervisnings- og velferdsarbeid,
d)mannskapenes økonomiske og sosiale rettigheter,
e)den daglige tjenesten og forhold for øvrig som angår mannskapene.
§ 4.Saker av generell og prinsipiell art skal forelegges nemnda. I slike saker bør nemnda innkalle en representant for de sivile vernepliktige. Denne representant skal velges av og blant de sivile vernepliktige etter regler som fastsettes av nemnda i samråd med Justis- og politidepartementet. Andre saker som blir tatt opp behandles av Ombudsmannen. Ombudsmannen kan henvende seg til de myndigheter han finner det naturlig å ta saken opp med. Han kan forlange alle opplysninger og har rett til å få utlånt de dokumenter som måtte foreligge.
§ 5.Rett til å ta opp saker med Ombudsmannen og Ombudsmannsnemnda har den enkelte sivile vernepliktige og tillitsmannsutvalgene.
§ 6.Stortinget og Justis- og politidepartementet kan forelegge for nemnda til uttalelse saker av betydning for de vernepliktige.
§ 7.Nemnda sender hvert fjerde år beretning om sin virksomhet til Stortinget, gjenpart av beretningen sendes Justis- og politidepartementet. For øvrig kan nemnda om den finner det nødvendig sende innberetning til Stortinget om enkelte saker.
§ 8.Nemnda holder sine møter så ofte den finner det nødvendig.
§ 9.Dokumenter fra Ombudsmannsnemnda utferdiges gjennom nemndas leder og på Ombudsmannens brevark.

Ombudsmannsnemndas/Ombudsmannens saksdokumenter er offentlige.

Ombudsmannen avgjør likevel med endelig virkning om et dokument skal unntas fra offentlighet ut fra prinsippene i offentlighetsloven eller ut fra særlige hensyn som gjør seg gjeldende for nemndas og Ombudsmannens virksomhet.

Dokumenter som gjelder Ombudsmannsnemndas/Ombudsmannens budsjett eller interne administrasjon kan unntas fra offentlighet.

Møteprotokoller for nemnda og dokumenter som utveksles mellom administrasjonen og en tilsatt er ikke offentlige.

Saker som gjelder dokumentoffentlighet hos Ombudsmannsnemnda behandles og avgjøres av Ombudsmannen.

Med Ombudsmannens saksdokumenter menes korrespondansen mellom Ombudsmannen og borgeren og mellom Ombudsmannen og forvaltningen. Dokumenter som forelå under forvaltningens behandling av saken, er ikke offentlige hos Ombudsmannen.

Ombudsmannen har taushetsplikt i samme utstrekning som forvaltningen. Den samme taushetsplikt påhviler Ombudsmannsnemndas medlemmer og Ombudsmannens personale. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet i tjenesten.

Ombudsmannen fører journal etter arkivlovens mønster.

0Endret ved stortingsvedtak 7 nov 2003 nr. 1897.