Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

DatoFOR-2008-12-18-1617
DepartementStortinget
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.10.2009
Sist endretFOR-2011-03-10-270 fra 01.04.2011
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort23.01.2009   kl. 15.00
Rettet01.03.2009 (§ 8 første ledd annet punktum)
KorttittelRegister for stortingsrepresentantenes verv mv.

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, jf. Innst.S.nr.72 (2008-2009), Innst. 226 S (2010-2011).
Endringer: Endret ved vedtak 10 mars 2011 nr. 270.

I. Registerets formål og virkeområde

§ 1.Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser som har berettiget interesse for allmennheten.

Registreringsplikten omfatter alle verv og interesser som nevnt i dette reglementets § 2 til § 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige interesser skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde.

Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget.

0Endret ved vedtak 10 mars 2011 nr. 270 (i kraft 1 april 2011).

II. Registreringspliktige forhold

§ 2.Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke.
§ 3.Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis.

Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i.

Det angis særskilt om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr 50 000,-.

§ 4.Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids-/oppdragsgiver oppgis.
§ 5.Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget.
§ 6.Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere - selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget.
§ 7.Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget eller vedkommende parti stiller til rådighet.
§ 8.Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Dette gjelder også når eiendommen tilhører et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Eiendommens betegnelse, og i hvilken kommune den ligger, oppgis.

Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk.

§ 9.Selskapsinteresser (aksjer, andeler mv.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen, og som vedkommende selv eier. Selskapets navn oppgis. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke.
§ 10.Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis.
§ 11.Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn 2 000 kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis.

III. Gjennomføringen av registreringsordningen

§ 12.For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler:
a)Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider.
b)Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysningene innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem.

Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny.

0Endret ved vedtak 10 mars 2011 nr. 270 (i kraft 1 april 2011).
§ 13.Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap.
§ 14.De registrerte opplysningene skal tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf. § 12.
0Endret ved vedtak 10 mars 2011 nr. 270 (i kraft 1 april 2011).

IV. Ikrafttredelse

Reglene trer i kraft fra 1. oktober 2009.