Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter

DatoFOR-2009-03-16-468
DepartementStortinget
PublisertI 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.04.2009, 01.10.2009, dep. bestemmer
Sist endretFOR-2009-11-10-1358
EndrerFOR-2000-06-14-1076
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort05.05.2009   kl. 14.10
KorttittelRegler om rett til innsyn i Stortingsdokumenter

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Stortinget 16. mars 2009, jf. Innst.S.nr. 166 (2008-2009).
Endringer: Endret ved vedtak 10 nov 2009 nr. 1358.

I

§ 1.Alle kan hos Stortinget kreve innsyn i Stortingets saksdokumenter, journaler og lignende registre, dersom ikke annet følger av disse regler. Bestemmelsene i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gjelder tilsvarende, så langt de passer, med de presiseringer og unntak som følger av disse regler. Det samme gjelder forskrift gitt med hjemmel i offentleglova, hvis ikke Stortingets presidentskap beslutter noe annet.

Begrepet «Stortinget» i disse regler omfatter - foruten Stortinget som kollegialt organ - stortingskomiteene, Presidentskapet, Stortingets internasjonale delegasjoner, andre kollegiale organer som har sekretariat i Stortingets administrasjon, og Stortingets administrasjon.

§ 2.Disse regler gjelder ikke for stortingsrepresentantene, stortingsgruppene og gruppesekretariatene, og heller ikke for dokumenter som utveksles mellom disse og Stortingets utredningsseksjon.

Videre gjelder reglene ikke for dokumenter hvor spørsmålet om innsyn er løst ved bestemmelse i Stortingets forretningsorden eller ved særskilt vedtak av Stortinget.

Reglene gjelder heller ikke for dokumenter som i original eller kopi også finnes hos et organ som offentleglova gjelder for, bortsett fra brev til eller fra Stortinget.

0Endret ved vedtak 10 nov 2009 nr. 1358.
§ 3.Dokumenter som utveksles mellom Stortinget og Stortingets eksterne organer, og som gjelder et av de eksterne organers budsjett eller interne administrasjon, kan unntas fra innsyn. Stortingets eksterne organer er i denne sammenheng: Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og stortingsoppnevnte granskingskommisjoner og utredningsutvalg.

Dokumenter som utveksles mellom Stortinget og et forvaltningsorgan, og som gjelder budsjettet for Stortinget eller et av de andre organene som er nevnt i første ledd, kan også unntas fra innsyn.

§ 4.Dokumenter som utveksles mellom to organer som nevnt i § 1 annet ledd, er som hovedregel åpne for innsyn. Dokumenter som er utarbeidet av sekretariatet for en stortingskomité, Stortingets presidentskap, en av Stortingets internasjonale delegasjoner eller et annet kollegialt organ som har sekretariat i Stortingets administrasjon, til bruk for organet, kan unntas fra innsyn. Dersom et organ ber et annet organ om uttalelse, kan både brevet der det bes om uttalelse og uttalelsen unntas fra innsyn. Et dokument som utveksles mellom Stortingets presidentskap eller Stortingets administrasjon og en tilsatt i administrasjonen, kan unntas fra innsyn.
§ 5.Møteprotokoll for de kollegiale organer som er omhandlet i § 4 annet punktum, kan unntas fra innsyn.
§ 6.Har et organ som offentleglova gjelder for, påført et dokument påtegning om at det er unntatt fra innsyn etter offentleglova, kan det i Stortinget uten videre unntas fra innsyn.
§ 7.Opplysninger som er undergitt taushetsplikt i henhold til instruks for tilsatte i Stortingets administrasjon, er unntatt fra innsyn.
§ 8.Stortingets elektroniske journal skal gjøres tilgjengelig for allmennheten på Internett i samsvar med § 6 i offentlegforskrifta av 17. oktober 2008 nr. 1119.

Trer i kraft samtidig som § 6 i offentlegforskrifta.

§ 9.Stortingets direktør bestemmer hvilke stillingsinnehavere i administrasjonen som kan avgjøre anmodninger om dokumentinnsyn. Den som har fått avslag på en anmodning om innsyn, kan påklage avslaget til direktøren når avgjørelsen er truffet av en tjenestemann som er underordnet direktøren. Avgjørelser truffet av direktøren som første instans kan påklages til Presidentskapet.
0Endret ved vedtak 10 nov 2009 nr. 1358.

II

Ikrafttreden mv.

Disse regler trer i kraft den 1. april 2009, bortsett fra § 8, som trer i kraft samtidig med § 6 i offentlegforskrifta.

Fra det tidspunkt reglene trer i kraft, oppheves Regler om dokumentoffentlighet for Stortinget, vedtatt av Stortinget 14. juni 2000 nr. 1076.

Med virkning fra 1. oktober 2009 skal «Lagtinget, Odelstinget,» utgå av § 1 annet ledd.