Forskrift om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesforskriften)

DatoFOR-2011-12-08-1265
DepartementStortinget
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2014-11-18-1426
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1954-06-30-11-§1 jf. LOV-2011-12-16-61-§12, LOV-1814-05-17-§65
Kunngjort20.12.2011   kl. 15.40
Rettet13.01.2012 (vedtaksdato)
KorttittelStortingsgodtgjørelsesforskriften

Hjemmel: Vedtatt av Stortinget 8. desember 2011, jf. Innst.90 S (2011-2012), Innst. 335 S (2012-2013), Innst.20 S (2014-2015).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juni 2013 nr. 578, 18 nov 2014 nr. 1426.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Reglene i forskriften her gjelder for valgte stortingsrepresentanter. Reglene gjelder også for innkalte og fast møtende vararepresentanter med mindre det er fastsatt noe annet.

§ 2.Godtgjørelse for innkalte vararepresentanter

Innkalte vararepresentanter har rett til godtgjørelse i henhold til stortingsgodtgjørelsesloven § 3 og kan dessuten etter søknad til presidentskapet gis rett til å beholde godtgjørelsen i perioder de ikke er innkalt, i følgende tilfeller:

a)I perioder uten møter i plenum, når vararepresentanten møter for en representant som må antas å fortsette sitt fravær også etter den aktuelle perioden.
b)Ut kalenderåret etter siste innkallingsdag før jul hvis vararepresentanten har møtt minst to måneder i sesjonen og ikke har annen inntekt i den perioden det søkes om å beholde godtgjørelsen.
c)Andre særlige tilfeller.

Søknader om godtgjørelse i tilfeller nevnt i første ledd bokstav a og b avgjøres av Stortingets administrasjon. Øvrige søknader avgjøres av Stortingets presidentskap.

§ 3.Dekning av reise- og overnattingsutgifter på tjenestereise

Representanter som foretar tjenestereiser i sammenheng med utøvelsen av stortingsvervet, innenlands og utenlands, får dekket sine reiseutgifter etter reglene i statens alminnelige reiseregulativer og retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter gitt av Stortingets presidentskap med hjemmel i § 11 første ledd, og etter reglene i paragrafen her. I forbindelse med tjenestereiser utenlands kan det bare kreves dekning for legitimerte utgifter til overnatting. Utgifter i forbindelse med representasjonsoppdrag kan kreves dekket etter nærmere bestemmelser fastsatt av Stortingets presidentskap.

Tjenestereiser utenlands i forbindelse med de faste parlamentarikerdelegasjoners virksomhet skal være godkjent av delegasjonsleder, alle andre tjenestereiser utenlands av presidentskapet.

Stortingets presidentskap kan beslutte at representanter på tjenestereise kan få dekket nødvendige merutgifter til barnetilsyn, eventuelt reise- og oppholdsutgifter for én barnepasser, forutsatt at reisen er nødvendig for at representanten skal kunne oppfylle sine kjernefunksjoner som stortingsrepresentant. Dette gjelder inntil barnet fyller ett år. Tapt arbeidsinntekt for ledsager dekkes ikke.

Som hovedregel kan det ikke kreves dekning av reiseutgifter for ledsager til representanter på tjenestereise. Når det er nødvendig for å ivareta Stortingets representative funksjoner, kan Stortingets presidentskap likevel etter søknad beslutte at slike utgifter skal dekkes helt eller delvis.

Ved sykdom eller skade kan representantene få dekket særlige utgifter til transport til og fra Stortinget.

Representantene har rett til dekning av reiseutgifter i forbindelse med arrangementer i regi av egen partiorganisasjon dersom arrangementet er relevant for vervet som stortingsrepresentant.

§ 4.Dekning av utgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet

Stortinget anses som fast arbeidssted for representantene. Arbeidsreiser mellom Stortinget og bosted (tjenestebolig eller privat bolig) betraktes som privatreiser og dekkes i utgangspunktet av representanten selv. Innkalte vararepresentanter får dekket legitimerte utgifter til overnatting i den tiden de gjør tjeneste.

Representantene kan få dekket utgifter til reiser til og fra Stortinget ved tiltredelse og fratredelse, sesjonsåpning og avslutning. Ordningen gjelder representanter og faste og innkalte vararepresentanter som bor mer enn 40 km fra Stortinget.

Representantene kan få dekket reiseutgifter mellom Stortinget eller tjenesteboligen og representantenes hjemsted inntil én gang per uke. Representanter med barn i alderen 0 til 19 år som bor på hjemstedet, får dekket utgifter til inntil én ekstra hjemreise per uke. Disse ordningene gjelder representanter og faste vararepresentanter, og innkalte vararepresentanter som er innkalt for en periode på mer enn én hel uke.

Ved permisjon på grunn av sykdom, skade eller av velferdsgrunner kan representantene få dekket reiseutgifter til sitt hjem eller annet innenlandsk oppholdssted, og derfra tilbake til Stortinget igjen.

Ved bruk av egen bil til reiser etter paragrafen her dekkes kilometergodtgjørelse etter satsene for tjenestereiser i statens særavtale for reiser innenlands § 6.

0Endret ved forskrift 3 juni 2013 nr. 578 (i kraft 1 okt 2013).
§ 5.Dekning av utgifter til flytting

Representantene kan få dekket nødvendige utgifter til flytting ved tiltredelse og fratredelse fra Stortinget etter nærmere bestemmelser fastsatt av Stortingets presidentskap. Innkalte vararepresentanter har ikke krav på dekning av flytteutgifter.

Flytting fra en av Stortingets tjenesteboliger til en annen må representanten selv utføre og bekoste.

§ 6.Dekning av utgifter til besøksreiser for representantenes familie

Representantene kan få dekket reiseutgifter mellom representantens hjemsted og Oslo for medlemmer av representantens husstand samt egne barn under 18 år. Som medlemmer av husstanden menes ektefelle, samboer og barn. Ordningen omfatter inntil to besøksreiser per berettiget person per år for representanter som bor mer enn 40 km fra Oslo. Representanter som har foreldreansvar for barn alene, kan i tillegg få dekket reiseutgifter til ledsager for barn inntil barnet fyller 12 år.

Innkalte vararepresentanter som har gjort tjeneste i til sammen seks måneder eller mer i løpet av et kalenderår, har rett til dekning av besøksreiser etter første ledd.

0Endret ved forskrift 18 nov 2014 nr. 1426 (i kraft straks. Besøksreiser foretatt i perioden fra 1. juli 2014 frem til ikrafttredelse kan omfattes).
§ 7.Dekning av vararepresentanters utgifter som følge av omsorg for barn

Stortingets presidentskap kan i særlige tilfeller beslutte at innkalt vararepresentant får dekket nødvendige og dokumenterte utgifter som følge av omsorg for barn. Stortingets administrasjon kan avgjøre kurante saker etter bestemmelsen her.

§ 8.Forskudd på godtgjørelse eller utgiftsdekning

Representantene kan i særskilte tilfeller gis inntil to måneders godtgjørelse utbetalt på forskudd. Vilkårene for rett til forskudd og reglene for tilbakebetaling er de samme som for ansatte i staten, jf. Hovedtariffavtalens bestemmelse om dette. Stortingets administrasjon har myndighet til å innvilge slikt forskudd.

Nødvendig forskudd på reisegodtgjørelse til tjenestereiser anvises etter reglene i statens særavtale for reiser.

§ 9.Bortfall og avkorting av fratredelsesytelse og etterlønn

Dersom representanten har annen skattepliktig inntekt i ytelsesperioden, skal fratredelsesytelse og etterlønn bortfalle eller avkortes etter følgende regler:

a)Bruttoinntekt fra hel stilling (minst 30 timer per uke), eller full pensjon, medfører bortfall av hele ytelsen for den perioden inntekten gjelder.
b)Ytelsen skal ellers avkortes krone for krone mot annen inntekt i ytelsesperioden, herunder brutto lønns- og pensjonsinntekt og netto næringsinntekt. Ytelsen avkortes likevel ikke dersom annen inntekt i hele ytelsesperioden (fratredelsesytelses- og etterlønnsperiode vurdert samlet), ikke overstiger 5 000 kroner. Dersom inntekten i perioden overstiger 5 000 kroner, kommer hele beløpet til avkorting.
c)Inntekt som opptjenes i utlandet, eller i Norge fra internasjonal organisasjon, regnes som inntekt etter bokstav b selv om inntekten er skattefri i Norge.
§ 10.Krav om aktiv arbeidssøking mv. i etterlønnsperioden

Retten til etterlønn etter stortingsgodtgjørelsesloven § 9 er forbeholdt mottakere som kan dokumentere at de er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører nødvendig relevant kompetanseheving. Stortingets presidentskap kan gi nærmere retningslinjer om dette, herunder krav til dokumentasjon mv.

§ 11.Nærmere bestemmelser og dekning av øvrige ytelser og utgifter

Stortingets presidentskap kan gi nærmere bestemmelser om dekning av utgifter etter forskriften her.

Stortingets presidentskap kan også gi nærmere bestemmelser om dekning av andre typer utgifter, herunder telefonutgifter, og om andre typer ytelser av begrenset omfang.

§ 12.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

Retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter, vedtatt av Stortingets presidentskap 11. juni 2009 med hjemmel i bestemmelser om stortingsrepresentantenes godtgjørelser fastsatt av Stortinget 10. november 1966 nr. 4856 § 3 og § 4, skal fortsatt gjelde, med de endringer og presiseringer som følger av stortingsgodtgjørelsesloven og av forskriften her.