Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2016

DatoFOR-2015-12-14-1565
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
IkrafttredelseBudsjettåret 2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75
Kunngjort17.12.2015   kl. 14.35
KorttittelVedtak om arveavgift, 2016

Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 14. desember 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a.

§ 1.Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) svares avgift til statskassen etter bestemmelsene i dette vedtaket. Avgiftsplikten gjelder kun arv etter dødsfall som har skjedd før 1. januar 2014, med de begrensninger som følger av lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
§ 2.Fradrag etter arveavgiftsloven § 15 annet ledd for begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted settes til et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 45 034 kroner, hvis ikke høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer særskilt til fradrag.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgiftspliktig som ikke har fylt 21 år, settes til et grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 90 068 kroner per år.

§ 3.Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 1 000.
§ 4.Av arv til arvelaterens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren - og foreldre, svares:
Av de første 470 000 kroner ...intet
Av de neste 330 000 kroner ...6 pst.
Av overskytende beløp ...10 pst.
§ 5.Av arv som ikke går inn under § 4, svares:
Av de første 470 000 kroner ...intet
Av de neste 330 000 kroner ...8 pst.
Av overskytende beløp ...15 pst.