Konvensjon om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten
ILO nr. 87

Ident09-07-1948 nr 1 Multilateral
Tittel (Norsk)Konvensjon om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten
ILO nr. 87
Tittel (originalspråk)Convention concerning freedom of association and protection of the right to organise
EmneMR
Avtalens undertegningsdato09-07-1948
Avtalens undertegningsstedSan Francisco
Avtalens ikrafttredelsesdato04-07-1950
Ikrafttredelsesdato Norge04-07-1950
DepositarILO
http://www.ilo.org
Ratifikasjon, godkjennelse, godtakelse30-06-1949 kgl.res.
Dato for dep av rat.dok el.likn04-07-1949
PublisertNT II s 454, Overenskomster 1951 s 62
FN-registrering19-07-1950 881
MerknadSe Konvensjon av 12-11-1921 nr. 1.

For oppdatert liste over partsforhold se internett-adressen ovenfor.
ParterPart: Norge
Undertegningsdato:
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc.: 04-07-1949
Ikrafttredelsesdato: 04-07-1950
Fratredelsesdato:
Merknad:
 

Kapitteloversikt:

Revidert ved konvensjon om revisjon av sluttbestemmelsene 26. juni 1961.

Den internasjonale arbeidsorganisasjons Generalkonferanse,

som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå er blitt innkalt til San Francisco og har møtt til sin 31. sesjon den 17. juni 1948,

som under punkt 7 på sesjonens dagsorden har besluttet i konvensjons form å vedta visse forslag om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten,

som tar i betraktning at innledningen til Den internasjonale arbeidsorganisasjons forfatning erklærer at «anerkjennelse av prinsippet om foreningsfrihet» er et middel til å bedre arbeidsforholdene og til å sikre freden,

som tar i betraktning at Philadelphia-erklæringen stadfester at «ytrings- og foreningsfrihet er livsviktig for fortsatt framgang»,

som tar i betraktning at Den internasjonale arbeidskonferanse under sin tredevte sesjon enstemmig vedtok de prinsipper som bør utgjøre grunnlaget for internasjonale regler,

som tar i betraktning at De forente nasjoners Hovedforsamling under sin annen sesjon godkjente disse prinsipper og anmodet Den internasjonale arbeidsorganisasjon om å fortsette alle sine anstrengelser for å muliggjøre vedtak av en eller flere internasjonale konvensjoner

vedtar i dag, den 9. juli 1948 følgende konvensjon som skal benevnes «Konvensjonen av 1948 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten».

Del 1. Foreningsfrihet

Artikkel 1

Ethvert medlem. av Den internasjonale arbeidsorganisasjon som denne konvensjon er i kraft for, påtar seg å sette følgende bestemmelser ut i livet:

Artikkel 2

Alle arbeidere og alle arbeidsgivere skal unntaksfritt ha rett - uten noen forhåndsautorisasjon - å danne eller slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske, idet tilslutningen bare skal være underkastet disse organisasjoners egne bestemmelser.

Artikkel 3
1.Arbeider- og arbeidsgiverorganisasjoner har rett til å utforme sine egne lover og bestemmelser, velge sine representanter i full frihet, organisere sin administrasjon og virksomhet og til å utforme sine programmer.
2.Myndighetene skal avholde seg fra enhver innblanding som kunne innskrenke denne retten eller skade den lovlige utøvelse av den.
Artikkel 4

Arbeider- og arbeidsgiverorganisasjoner skal ikke være gjenstand for oppløsning eller suspensjon av offentlig myndighet.

Artikkel 5

Arbeider- og arbeidsgiverorganisasjoner skal ha rett til å opprette og slutte seg til forbund og hovedsammenslutninger, og alle slike organisasjoner, forbund eller hovedsammenslutninger skal ha rett til å slutte seg til internasjonale organisasjoner av arbeidere og arbeidsgivere.

Artikkel 6

Bestemmelsene i artikkel 2, 3 og 4 i denne konvensjon gjelder for forbund og hovedsammenslutninger av arbeider- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Artikkel 7

Oppnåelse av status som juridisk person for arbeidernes og arbeidsgivernes organisasjoner, forbund og hovedsammenslutninger -skal ikke gjøres avhengig av slike vilkår at de begrenser anvendelsen av artikkel 2, 3 og 4 i denne konvensjon.

Artikkel 8
1.I utøvelsen av de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon, skal arbeiderne og arbeidsgiverne og deres respektive organisasjoner, i likhet med andre personer og andre organiserte kollektiver, respektere landets lov.
2.Landets lov skal ikke være slik at den skader, heller ikke skal den anvendes slik at den skader de garantier som er fastsatt i denne konvensjon.
Artikkel 9
1.De enkelte lands lover og vedtekter skal bestemme i hvilken utstrekning de garantier som er fastsatt i denne konvensjon skal gjelde for de væpnede styrker og politiet.
2.Et medlems ratifikasjon av denne konvensjon skal, i overensstemmelse med det prinsipp som er opp i punkt 8 av artikkel 19 i Den internasjonale arbeidsorganisasjons konstitusjon, ikke anses å ha noen innvirkning på eksisterende lov, kjennelse, sedvane eller avtale som hjemler medlemmer av de væpnede styrker eller politiet noen rettighet som er garantert av denne konvensjon.
Artikkel 10

I denne konvensjon betyr uttrykket «organisasjon» enhver organisasjon hvis oppgave det er å fremme og forsvare arbeidernes eller arbeidsgivernes interesser.

Del II. Vern av organisasjonsretten

Artikkel 11

Ethvert medlem av Den internasjonale arbeidsorganisasjon som denne konvensjon gjelder for, påtar seg å treffe alle nødvendige og passende tiltak for å sikre at arbeiderne og arbeidsgiverne fritt kan utøve organisasjonsretten.

Del III. Forskjellige bestemmelser

Artikkel 12
1.Ethvert medlem av Den internasjonale arbeidsorganisasjon som ratifiserer denne konvensjon, skal sammen med eller så snart som mulig etter sin ratifikasjon, for de områder som er nevnt i artikkel 35 i Den internasjonale arbeidsorganisasjons konstitusjon med de endringer som er foretatt ved Den internasjonale arbeidsorganisasjons konstitusjon eller endringer av 1946, bortsett fra de områder som nevnes i punkt 4 og 5 av nevnte artikkel med endringer, tilstille generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå en erklæring som meddeler:
a)for hvilke områder det påtar seg å anvende konvensjonens bestemmelser uavkortet;
b)for hvilke områder det påtar seg å anvende konvensjonens bestemmelser med forbehold, samtidig som den gir nærmere opplysninger om disse forbehold;
c)for hvilke områder konvensjonen ikke kan anvendes, og i slike tilfelle oppgir grunnene til at den ikke kan anvendes;
d)for hvilke områder det forbeholder seg retten til å treffe avgjørelser senere.
2.Når et medlem har påtatt seg de forpliktelser som nevnt i a) og b) av punkt 1 i denne artikkel, skal disse forpliktelser regnes som integrerende deler av ratifikasjonen og ha ratifikasjons kraft.
3.Ethvert medlem kan når som helst, ved en senere erklæring, helt eller delvis oppheve ethvert forbehold det med hjemmel i b), c) eller d) av punkt 1 i denne artikkel måtte ha tatt i sin opprinnelige erklæring.
4.Ethvert medlem kan, når som helst når denne konvensjon i samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 er gjenstand for oppsigelse, tilstille generaldirektøren en erklæring som tar et hvilket som helst nytt forbehold med hensyn til vilkårene i noen tidligere erklæring og oppgir den nåværende stilling for eventuelle, nærmere angitte områder.
Artikkel 13
1.Hvor de saker som behandles i denne konvensjon ligger innenfor rammen av et ikkeselvstyrt områdes selvbestemmelsesrett, kan det medlem som er ansvarlig for dette områdes internasjonale forhold, i forståelse med områdets styresmakter tilstille generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå en erklæring der en på områdets vegne påtar seg forpliktelsene i denne konvensjon.
2.En erklæring der en påtar seg forpliktelsene i denne konvensjon, kan tilstilles generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå
a)av to eller flere av organisasjonens medlemmer ror ethvert område som ligger under deres felles myndighet, eller
b)av enhver internasjonal myndighet som i kraft av de Forente Nasjoners pakt eller på annet vis er ansvarlig for administrasjon av noe område, for ethvert slikt område.
3.Erklæringer som i samsvar med de foregående punkter i denne artikkel tilstilles generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå, skal oppgi om konvensjonens bestemmelser vil bli anvendt i vedkommende område uavkortet eller med visse forbehold. flår erklæringen oppgir at konvensjonens bestemmelser vil bli anvendt med visse forbehold, skal den gi nærmere enkeltheter om disse forbehold.
4.Medlemmet, medlemmene, eller vedkommende internasjonale myndighet kan når som helst ved en senere erklæring helt eller delvis gi avkall på retten til å skyte seg inn under noe forbehold som måtte være nevnt i tidligere erklæring.
5.Medlemmet, medlemmene, eller vedkommende internasjonale myndighet kan når som helst når denne konvensjon i samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 er gjenstand for oppsigelse, tilstille generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå en erklæring som tar et hvilket som helst nytt forbehold med hensyn til vilkårene i noen tidligere erklæring og oppgir den nåværende stilling med hensyn til konvensjonens anvendelse.

Del IV. Avsluttende bestemmelser

Artikkel 14

De formelle ratifikasjoner av denne konvensjon skal 'sendes generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå til registrering.

Artikkel 15

1.Denne konvensjon skal være bindende bare for de medlemmer av Den internasjonale arbeidsorganisasjon hvis ratifikasjoner er blitt registrert hos generaldirektøren.
2.Den skal tre i kraft 12 måneder etter den dato da to medlemmers ratifikasjoner er blitt registrert hos generaldirektøren.
3.Deretter skal denne konvensjon for et hvilket som helst medlem tre i kraft 12 måneder etter datoen for registreringen av dets ratifikasjon
Artikkel 16
1.Et medlem som har ratifisert denne konvensjon, kan oppsi den etter utløpet av 10 år etter datoen for konvensjonens første ikrafttreden, ved å sende generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå et oppsigelsesdokument til registrering. Slik oppsigelse skal ikke bli virkningsfull før ett år etter datoen for sin registrering.
2.Ethvert medlem som har ratifisert denne konvensjon og som ikke i løpet av det år som følger etter utløpet av den tiårsperiode som er nevnt i forrige punkt, utøver den oppsigelsesrett som er fastsatt i denne artikkel, vil være bundet for ennå en tiårsperiode, og kan deretter, på de vilkår som er fastsatt i denne artikkel oppsi denne konvensjon ved utløpet av hver tiårsperiode.
Artikkel 17
1.Generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå skal underrette alle medlemmer av Den internasjonale arbeidsorganisasjon om registrering av alle ratifikasjoner, erklæringer og oppsigelser som er blitt sendt ham fra organisasjonens medlemmer.
2.Når han underretter organisasjonens medlemmer om registreringen av den annen ratifikasjon som er tilstillet ham, skal generaldirektøren gjøre organisasjonens medlemmer oppmerksomme på hvilken dag konvensjonen vil tre i kraft.
Artikkel 18

Generaldirektøren for Det internasjonale arbeidsbyrå skal, i samsvar med artikkel 102 i de Forente Nasjoners pakt, sende generalsekretæren for de Forente Nasjoner til registrering, fullstendige opplysninger om alle ratifikasjoner, erklæringer og oppsigelsesdokumenter som han har registrert i samsvar med bestemmelsene i de foregående artikler.

Artikkel 19

Når Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå anser det nødvendig, skal Styret forelegge for generalkonferansen en rapport ora hvordan konvensjonen virker, og undersøke om det er ønskelig at spørsmålet om hel eller delvis revisjon av konvensjonen blir oppført på konferansens dagsorden.

Artikkel 20

Skulle Konferansen vedta en ny konvensjon som helt eller delvis reviderer denne konvensjon, da skal, med mindre den nye konvensjon annet bestemmer,

a)et medlems ratifikasjon av den nye reviderende konvensjon ipso jure medføre øyeblikkelig oppsigelse av denne konvensjon titen hensyn til bestemmelsene i artikkel 16 ovenfor, dersom når den nye reviderende konvensjon er trådt i kraft;
b)denne konvensjon opphøre å kunne ratifiseres fra og med den dato den nye reviderende konvensjon trer i kraft.
2.Denne konvensjon skal fortsatt være gjeldende i sin foreliggende form og med sitt foreliggende innhold for de medlemmene som har ratifisert den, men som ikke har ratifisert den nye reviderende konvensjon.
Artikkel 21

Den engelske og den franske versjon av teksten til denne konvensjon er like autentiske.