Konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (UNESCO)

DatoTRAKTAT-2005-10-20-100
Departement
PublisertOverenskomster 2007 s 200
Ikrafttredelse18-03-2007
Sist endret
Endrer
Gjelder for
MerknadSt.prp.nr.76 (2005-2006) Innst.S.nr.73 (2006-2007) Stortingsvedtak 13. desember 2006http://www.unesco.org Arkivkode 337.80
Korttittel

📥 Orginal tekst
Kapitteloversikt:

Norge 17-01-2007 18-03-2007

I henhold til kgl.res. av 22. desember 2006 ble konvensjonen ratifisert. Konvensjonen trådte i kraft 18. mars 2007. Det vises til St.prp.nr.76 (2005-2006), Innst.S.nr.73 (2005-2006) og til vedtak i Stortinget 13. desember 2006. Konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

Generalkonferansen i De forente nasjoners organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur, som var samlet i Paris fra 3. til 21. oktober 2005 i sin 33. sesjon,

som fastslår at kulturelt mangfold er et karakterisk kjennetegn ved menneskeheten,

som er seg bevisst at kulturelt mangfold er en del av menneskehetens felles arv, og at det bør verdsettes høyt og bevares til gagn for alle,

som er klar over at et kulturelt mangfold skaper en rik og variert verden som gir flere valgmuligheter og beriker menneskelige evner og verdier, og at den derfor er en grunnleggende kilde til bærekraftig utvikling for samfunn, folk og nasjoner,

som minner om at et kulturelt mangfold som får utfolde seg i et klima med demokrati, toleranse, sosial rettferdighet og gjensidig respekt mellom folk og kulturer, er en absolutt nødvendighet for fred og sikkerhet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan,

som priser betydningen av kulturelt mangfold for fullstendig gjennomføring av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, slik de er stadfestet i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i andre universelt anerkjente instrumenter,

som understreker nødvendigheten av å integrere kultur som et strategisk element i nasjonal og internasjonal utviklingspolitikk, samt i internasjonalt utviklingssamarbeid, og i den forbindelse å ta hensyn til FNs tusenårserklæring (2000), som spesielt vektlegger utryddelse av fattigdom,

som tar i betraktning at kultur antar forskjellige former i tid og rom, og at disse forskjellene kommer til uttrykk gjennom egenart og mangfold i identitet og i kulturuttrykk hos de folk og samfunn som utgjør menneskeheten,

som erkjenner betydningen av tradisjonell kunnskap som kilde til åndelig og materiell rikdom, herunder spesielt urfolks kunnskapssystemer, og denne kunnskapens positive bidrag til bærekraftig utvikling, samt nødvendigheten av å verne og fremme den på adekvate måter,

som erkjenner nødvendigheten av å sette i verk tiltak for å verne et mangfold av kulturuttrykk, herunder deres innhold, særlig i situasjoner hvor kulturuttrykk trues av utryddelse eller alvorlig forringelse,

som understreker hvor viktig kultur er for sosial samhørighet generelt og særlig for dens muligheter til å forbedre kvinners status og rolle i samfunnet,

som er seg bevisst at kulturelt mangfold styrkes ved fri flyt av ideer og berikes gjennom stadig utveksling og samspill mellom kulturer,

som bekrefter at tanke-, ytrings- og informasjonsfriheten, samt mangfold i media, gir kulturuttrykk mulighet for å utfolde seg i samfunnet,

som erkjenner at et mangfold av kulturuttrykk, herunder tradisjonelle kulturuttrykk, er en viktig forutsetning for at enkeltpersoner og folk kan uttrykke sine ideer og verdier og dele dem med andre,

som minner om at språklig mangfold er en vesentlig del av det kulturelle mangfoldet, og

som stadfester den grunnleggende rolle utdanning spiller for å verne og fremme kulturuttrykk,

som tar i betraktning hvor viktig kulturenes livskraft er for alle, herunder for personer som tilhører minoriteter og for urfolk, slik det kommer til uttrykk gjennom deres frihet til å skape, formidle og spre sine tradisjonelle kulturuttrykk og gjennom å ha tilgang til disse for å fremme egen utvikling,

som understreker hvor viktig det er med kulturell samhandling og skaperkraft, som beriker og fornyer kulturuttrykk og som gir personer som medvirker til å utvikle kulturen til nytte for samfunnet som helhet, økt betydning

som erkjenner betydningen av opphavsretten som støtte for skapende personer innenfor kulturfeltet

som er overbevist om at kulturaktiviteter, -varer og -tjenester som bærere av identitet, verdier og meningsinnhold, har to sider, en økonomisk og en kulturell, og derfor ikke må behandles som om de utelukkende hadde kommersiell verdi,

som konstaterer at globaliseringsprosessene, som fremskyndes av informasjons- og kommunikasjonsteknologiens raske utvikling, skaper helt nye betingelser for mer samspill mellom kulturer, men samtidig utgjør en utfordring for kulturelt mangfold, med fare for ubalanse mellom rike og fattige land,

som er seg bevisst UNESCOs særlige mandat til å sikre respekt for kulturelt mangfold og til å anbefale at de internasjonale avtaler som måtte anses for hensiktsmessige med sikte på å lette fri flyt av ideer i ord og bilder, blir inngått,

som henviser til bestemmelsene i UNESCOs vedtatte internasjonale instrumenter som omhandler kulturelt mangfold og utøvelse av kulturelle rettigheter, herunder særlig Den universelle erklæringen om kulturelt mangfold fra 2001,

vedtar denne konvensjonen den 20. oktober 2005.

I. Målsettinger og veiledende prinsipper

Artikkel 1 Målsettinger

Denne konvensjonen har følgende målsettinger:

a)å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk;
b)å skape forutsetninger for at kulturer kan utfolde seg og på fritt grunnlag inngå i et samspill til gjensidig berikelse;
c)å oppmuntre til dialog mellom kulturer for å oppnå en bredere og mer balansert kulturutveksling i verden, og for å fremme gjensidig respekt mellom kulturer og en fredskultur;
d)å fremme interkulturalitet for å utvikle samspillet mellom kulturer med sikte på å bygge broer mellom folk;
e)å fremme respekten for mangfoldet av kulturuttrykk og bevisstheten om verdien av dette på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan;
f)å stadfeste hvor viktig forbindelsen mellom kultur og utvikling er i alle land, særlig i utviklingslandene, og å støtte tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan med sikte på å anerkjenne den reelle verdien av denne forbindelsen
g)å anerkjenne det særegne ved kulturaktiviteter, -varer og -tjenester som bærere av identitet, verdier og meningsinnhold
h)å bekrefte staters suverene rett til å bevare, vedta og gjennomføre politikk og tiltak som de anser for hensiktsmessige for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk innenfor sine territorier
i)å styrke samarbeid og solidaritet på internasjonalt plan i en ånd av partnerskap, særlig for å gi utviklingslandene bedre muligheter for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk.
Artikkel 2 Veiledende prinsipper
1.Prinsippet om respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Et kulturelt mangfold kan kun vernes og fremmes dersom menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene, f.eks. ytrings-, informasjons- og kommunikasjonsfriheten, og enkeltpersoners mulighet til fritt å velge kulturuttrykk, er garantert. Ingen kan påberope seg bestemmelsene i denne konvensjonen for å krenke menneskerettighetene eller de grunnleggende rettighetene som er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i folkeretten, eller begrense deres omfang.

2.Suverenitetsprinsippet

I overensstemmelse med De forente nasjoners pakt og prinsippene i folkeretten har stater en suveren rett til å vedta tiltak og politikk for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk innenfor sine territorier.

3.Prinsippet om likeverd mellom og respekt for alle kulturer

Vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk innebærer anerkjennelse av likeverd mellom og respekt for alle kulturer, herunder minoriteters og urfolks kulturer.

4.Prinsippet om solidaritet og samarbeid på internasjonalt plan

Alle land, særlig utviklingsland, bør gjennom samarbeid og solidaritet på internasjonalt plan få mulighet til å skape og styrke sine kulturuttrykk, herunder sin kulturindustri, uansett om den er i sin spede begynnelse eller veletablert, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

5.Prinsippet om komplementaritet mellom økonomiske og kulturelle aspekter ved utviklingen

Siden kultur er en av de grunnleggende kildene til utvikling, har de kulturelle aspektene ved utviklingen like stor betydning som de økonomiske, og enkeltpersoner og folkeslag har en grunnleggende rett til å delta i og nyte godt av de kulturelle aspektene.

6.Prinsippet om bærekraftig utvikling

Kulturelt mangfold er et stort gode for enkeltpersoner og samfunn. Vern, fremme og vedlikehold av det kulturelle mangfoldet er en vesentlig forutsetning for bærekraftig utvikling, til beste for nåværende og kommende generasjoner.

7.Prinsippet om lik tilgang

Lik tilgang til et rikt og variert tilbud av kulturuttrykk fra hele verden og kulturers tilgang til uttrykks- og distribusjonsmidler er viktige elementer for å styrke kulturelt mangfold og for å bidra til gjensidig forståelse.

8.Prinsippet om åpenhet og balanse

Når stater vedtar tiltak med sikte på å fremme et mangfold av kulturuttrykk, bør de på en hensiktsmessig måte tilstrebe åpenhet overfor andre kulturer i verden og forsikre seg om at tiltakene stemmer overens med målsettingene i denne konvensjonen.

II. Virkeområde

Artikkel 3 Virkeområde

Denne konvensjonen skal gjelde politikk og tiltak som konvensjonspartene vedtar for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk.

III. Definisjoner

Artikkel 4 Definisjoner

Følgende gjelder for denne konvensjonen:

1.Kulturelt mangfold

«Kulturelt mangfold» viser til de mange forskjellige måtene gruppers og samfunns kulturer kommer til uttrykk på. Disse uttrykksformene overleveres internt i grupper og samfunn, og mellom disse.

Kulturelt mangfold viser seg ikke bare i de forskjellige måtene menneskehetens kulturarv kommer til uttrykk på, berikes og overleveres i kraft av forskjellige kulturuttrykk, men også - uansett hvilke midler og teknologier som brukes - i forskjellige former for kunstnerisk skaperkraft, produksjon, formidling, utbredelse og bruk av kulturuttrykk.

2.Kulturelt innhold

«Kultureltinnhold» betyr den symbolske betydningen, den kunstneriske dimensjonen og de kulturelle verdiene som springer ut fra eller uttrykker kulturelle identiteter.

3.Kulturuttrykk

«Kulturuttrykk» viser til uttrykk som er resultat av enkeltpersoners, gruppers eller samfunns kreativitet, og som har et kulturinnhold.

4.Kulturaktiviteter, varer og -tjenester

«Kulturaktiviteter, -varer og -tjenester» viser til aktiviteter, varer og tjenester som, når de vurderes ut fra sine særlige kvaliteter, bruk eller formål, representerer eller formidler kulturuttrykk, uavhengig av den kommersielle verdien de måtte ha. Kulturaktiviteter kan være mål i seg selv, eller de kan bidra til produksjon av kulturvarer og -tjenester.

5.Kulturindustrier

«Kulturindustrier» viser til industrier som produserer og sprer kulturvarer eller -tjenester som definert under paragraf 4 ovenfor.

6.Kulturpolitikk og -tiltak

«Kulturpolitikk og -tiltak» viser til politikk og tiltak, på lokalt, nasjonalt, regionalt eller internasjonalt plan, som enten fokuserer på kultur som sådan, eller som har som formål å innvirke direkte på kulturuttrykk til enkeltpersoner, grupper eller samfunn, herunder på fremstilling, produksjon, formidling og utbredelse av kulturaktiviteter, -varer og -tjenester, samt på tilgang til disse.

7.Vern

«Vern» betyr å vedta tiltak for å bevare, sikre og styrke et mangfold av kulturuttrykk.

«Verne» betyr å treffe slike tiltak.

8.Interkulturalitet

«Interkulturalitet» viser til at det finnes og foregår et likeverdig samspill mellom forskjellige kulturer, og at det er mulighet for å skape felles kulturuttrykk gjennom dialog og gjensidig respekt.

IV. Partenes rettigheter og plikter

Artikkel 5 Hovedregel for rettigheter og plikter
1.Partene til denne konvensjonen stadfester, i overensstemmelse med FN-pakten, prinsipper i folkeretten og allment anerkjente menneskerettighetsinstrumenter, sin suverene rett til å utarbeide og gjennomføre egen kulturpolitikk, til å vedta tiltak for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk og til å styrke internasjonalt samarbeid for å oppfylle konvensjonens formål.
2.Når en Part gjennomfører politikk og treffer tiltak for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk innenfor sitt territorium, skal politikk og tiltak være i henhold til bestemmelsene i konvensjonen.
Artikkel 6 Partenes rettigheter på nasjonalt nivå
1.Innenfor rammene av den kulturpolitikken og de tiltakene som er definert i artikkel 4.6, og tatt i betraktning egne forhold og behov, skal hver Part kunne vedta tiltak for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk innenfor sitt territorium.
2.Slike tiltak kan være:
a)reguleringstiltak med formål å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk;
b)tiltak som på en hensiktsmessig måte gir mulighet for egne kulturaktiviteter, -varer og -tjenester blant alle dem som er tilgjengelige på nasjonalt område og som er egnet til å skape, produsere, formidle, spre og bruke slike nasjonale kulturaktiviteter, -varer og -tjenester, og bestemmelser som gjelder språket som benyttes for slike aktiviteter, varer og tjenester;
c)tiltak som har til hensikt å skaffe uavhengig, nasjonal kulturindustri og -virksomhet i uformell sektor reell tilgang til midler for produksjon, spredning og distribusjon av kulturaktiviteter, -varer og -tjenester;
d)tiltak som har til hensikt å skaffe offentlig økonomisk støtte;
e)tiltak som har til hensikt å oppmuntre ideelle organisasjoner så vel som offentlige og private institusjoner, kunstnere og andre kulturarbeidere til å utvikle og fremme fri utveksling og distribusjon av ideer, kulturuttrykk og kulturaktiviteter, -varer og -tjenester, og å stimulere både skaperkraft og tiltakslyst;
f)tiltak som har som formål å etablere og støtte offentlige institusjoner på en hensiktsmessig måte;
g)tiltak som har til hensikt å legge forholdene til rette for og å støtte kunstnere og andre som er involvert i å skape kulturuttrykk;
h)tiltak som har til hensikt å styrke mediemangfoldet, bl.a gjennom allmennkringkasting.
Artikkel 7 Tiltak for å fremme kulturuttrykk
1.Partene skal søke å skape et miljø som stimulerer enkeltpersoner og sosiale grupper innenfor sine territorier:
a)til å skape, produsere, spre, distribuere og ha tilgang til egne kulturuttrykk, med tilbørlig hensyn til kvinners spesielle vilkår og behov så vel som til andre samfunnsgrupper, herunder personer som tilhører minoritetsgrupper og urbefolkninger;
b)til å ha tilgang til et mangfold av kulturuttrykk, fra så vel eget territorium som fra andre land i verden.
2.Partene skal også søke å anerkjenne de viktige bidragene fra kunstnere og andre som er involvert i den skapende prosessen, fra kulturelle fellesskap og organisasjoner som støtter arbeidet deres, og den sentrale rollen de spiller for å fremme et mangfold av kulturuttrykk.
Artikkel 8 Tiltak for å verne kulturuttrykk
1.Uten å innvirke på bestemmelsene i artiklene 5 og 6, skal en Part kunne avgjøre at det finnes særlige situasjoner hvor kulturuttrykk innenfor eget territorium står i fare for å bli utslettet, er truet, eller på andre måter trenger snarlig beskyttelse.
2.Partene skal kunne sette i verk alle hensiktsmessige tiltak for å verne og bevare kulturuttrykk i situasjoner som beskrevet under punkt 1, i samsvar med bestemmelsene i denne konvensjonen.
3.Partene skal rapportere til den mellomstatlige komiteen, jf. artikkel 23, alle tiltak som er iverksatt for å bøte på slike kritiske situasjoner. Komiteen kan komme med hensiktsmessige anbefalinger.
Artikkel 9 Informasjonsdeling og åpenhet

Partene skal:

a)fremskaffe informasjon i sine rapporter til UNESCO hvert fjerde år om tiltak som er iverksatt innenfor egne territorier og internasjonalt for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk;
b)utpeke et kontaktpunkt for informasjonsutveksling i forhold til denne konvensjonen
c)dele og utveksle informasjon om vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk.
Artikkel 10 Utdanning og allmenn bevisstgjøring

Partene skal:

a)oppfordre til og fremme forståelse for hvor viktig det er å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk, blant annet gjennom utdanningsprogrammer og tiltak for å bevisstgjøre allmennheten
b)samarbeide med andre Parter og internasjonale og regionale organisasjoner for å tjene formålet med denne artikkelen;
c)søke å oppmuntre til kreativitet og styrke produksjonskapasiteten ved å etablere utdannings-, praksis- og utvekslingsprogrammer innenfor kulturindustrien. Disse tiltakene bør iverksettes på en slik måte at de ikke får negativ innvirkning på tradisjonelle produksjonsformer.
Artikkel 11 Deltakelse fra det sivile samfunnet

Partene anerkjenner den helt avgjørende rollen det sivile samfunnet spiller når det gjelder vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk. I sine bestrebelser på å nå målsettingene i denne konvensjonen skal konvensjonspartene oppmuntre til aktiv deltakelse fra det sivile samfunnet.

Artikkel 12 Fremme av internasjonalt samarbeid

Partene skal søke å styrke bilateralt, regionalt og internasjonalt samarbeid for å skape gunstige forhold som kan bidra til å fremme et mangfold av kulturuttrykk, og som særlig tar hensyn til situasjoner som er omtalt i artiklene 8 og 17, først og fremst for å:

a)legge til rette for dialog mellom Partene om kulturpolitikk;
b)øke den strategiske og administrative kapasiteten til offentlige kulturinstitusjoner ved profesjonell, internasjonal kulturutveksling og gjensidig formidling av beste praksis;
c)styrke partnerskap med det sivile samfunnet, frivillige organisasjoner og privat sektor og mellom disse for å fostre og fremme et mangfold av kulturuttrykk;
d)fremme bruk av ny teknologi, oppfordre samarbeidende Parter til i større grad å utveksle informasjon, til kulturutveksling og til å fremme et mangfold av kulturuttrykk;
e)oppmuntre til å inngå avtaler om samproduksjon og -distribusjon.
Artikkel 13 Integrering av kultur i bærekraftig utvikling

Partene skal søke å integrere kultur i utviklingspolitikken på alle nivåer for å skape gunstige forhold som kan bidra til bærekraftig utvikling, og i den forbindelse fremme aspekter knyttet til vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk.

Artikkel 14 Samarbeid for utvikling

Partene skal søke å støtte samarbeid for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, særlig knyttet til de spesielle behovene utviklingsland har, for å fremme en dynamisk kultursektor, blant annet ved å benytte seg av følgende virkemidler:

a)å styrke kulturindustrien i utviklingsland gjennom å:
i.skape og styrke produksjons- og distribusjonskapasiteten i kultursektoren i utviklingsland;
ii.legge til rette for bredere tilgang til det globale markedet og til internasjonale distribusjonsnettverk for utviklingslandenes kulturaktiviteter, -varer og -tjenester;
iii.gjøre det mulig for levedyktige lokale og regionale markeder å vokse fram;
iv.sette i verk hensiktsmessige tiltak i industriland, der det er mulig, for å lette tilgangen til deres territorier for kulturaktiviteter, -varer og -tjenester fra utviklingsland;
v.støtte kunstnerisk arbeid, og i den grad det er mulig, legge til rette for økt mobilitet for kunstnere fra den tredje verden;
vi.oppfordre til formålstjenlig samarbeid mellom utviklingsland og industriland, bl.a innenfor musikk og film;
b)å bygge opp kapasitet gjennom utveksling av informasjon, erfaring og ekspertise, så vel som gjennom opplæringstiltak i offentlig og privat sektor i utviklingslandene, knyttet til bl.a strategisk og styringsmessig kapasitet, politikkutvikling og gjennomføring, fremme og distribusjon av kulturuttrykk, utvikling av små og mellomstore bedrifter og enkeltmannsforetak, bruk av teknologi, og utvikling og overføring av ferdigheter og -kompetanse;
c)å overføre teknologi gjennom innføring av hensiktsmessige stimuleringstiltak, særlig når det gjelder kulturindustri og -foretak;
d)økonomisk støtte gjennom:
i.etablering av et internasjonalt fond for kulturelt mangfold, i henhold til artikkel 18;
ii.bestemmelser om offentlig utviklingsbistand, der det er formålstjenlig, herunder teknisk bistand, for å stimulere til og støtte kreativitet;
iii.andre former for økonomisk støtte, herunder gunstige lån, tilskudd og andre finansieringsordninger.
Artikkel 15 Samarbeidsordninger

Partene skal oppfordre til utvikling av partnerskap mellom og innenfor offentlig og privat sektor og ideelle organisasjoner, for å samarbeide med utviklingsland om å styrke deres kapasitet til å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk. Disse nyskapende formene for partnerskap skal, i samsvar med de praktiske behovene utviklingsland har, vektlegge videreutvikling av infrastruktur, menneskelige ressurser og politikk, så vel som utveksling av kulturaktiviteter, -varer og -tjenester.

Artikkel 16 Preferansebehandling(eller fordelsbehandling) av utviklingsland

Industriland skal legge til rette for kulturutveksling med utviklingsland ved å tilstå, gjennom hensiktsmessige institusjonelle og juridiske rammeverk, fortrinnsbehandling av kunstnere, andre kulturarbeidere og utøvere, så vel som av kulturvarer og -tjenester fra utviklingsland.

Artikkel 17 Internasjonalt samarbeid i situasjoner der kulturuttrykk er i fare

Partene skal samarbeide om å yte bistand til hverandre, og særlig til utviklingsland, i situasjoner som beskrevet i artikkel 8.

Artikkel 18 Internasjonalt fond for kulturelt mangfold
1.Et internasjonalt fond for kulturelt mangfold, heretter kalt «fondet», blir herved opprettet.
2.Fondet skal bestå av fondsmidler («funds-in-trust») etablert i samsvar med UNESCOs økonomiregelverk.
3.Ressursene i fondet skal bestå av:
a)frivillige bidrag fra konvensjonspartene;
b)midler som UNESCOs generalkonferanse har bevilget til dette formålet;
c)bidrag, gaver eller testamentariske gaver fra andre stater, organisasjoner og programmer i FN-systemet, andre regionale eller internasjonale organisasjoner, og offentlige eller private organer eller enkeltpersoner;
d)alle renter fra fondets midler;
e)midler skaffet til veie gjennom innsamlinger og arrangementer organisert til inntekt for fondet;
f)andre ressurser som er i henhold til fondets bestemmelser;
4.Bruken av fondets midler skal bestemmes av den mellomstatlige komiteen på grunnlag av retningslinjer fastsatt av partskonferansen, jf. artikkel 22.
5.Den mellomstatlige komiteen kan ta imot bidrag og andre former for bistand til generelle og spesifikke formål knyttet til bestemte prosjekter, under forutsetning av at komiteen har godkjent disse prosjektene.
6.Ingen politiske, økonomiske eller andre betingelser som er uforenlige med formålene i denne konvensjonen, skal kunne knyttes til bidragene til fondet.
7.Partene skal søke å yte frivillige bidrag regelmessig med sikte på gjennomføring av denne konvensjonen.
Artikkel 19 Utveksling, analyse og formidling av informasjon
1.Partene er enige om å utveksle informasjon og sakkunnskap om datainnsamling og statistikk når det gjelder mangfoldet av kulturuttrykk, og om beste praksis for vern og fremme av dette mangfoldet.
2.UNESCO skal, innenfor de ordninger som allerede finnes i sekretariatet, legge til rette for innsamling, analyse og formidling av all relevant informasjon, statistikk og beste praksis.
3.UNESCO skal også etablere og oppdatere en databank over ulike sektorer og statlige, private og ideelle organisasjoner på kulturfeltet.
4.For å lette datainnsamlingen skal UNESCO være særlig oppmerksom på å styrke kapasitet og sakkunnskap hos Parter som ber om slik bistand.
5.Innsamlingen av informasjon som omfattes av denne artikkelen, skal komplettere informasjonen som samles inn i henhold til bestemmelsene i artikkel 9.

V. Forholdet til andre instrumenter

Artikkel 20 Forholdet til andre avtaler: gjensidig støtte, komplementaritet og ikke-underordning
1.Partene erkjenner at de i god tro skal oppfylle konvensjonens forpliktelser og alle andre avtaler de er Parter i. Derfor, og uten å underordne denne konvensjonen noen annen avtale, skal Partene
a)fremme gjensidig støtte mellom denne konvensjonen og andre avtaler som de er parter i; og
b)ta hensyn til relevante bestemmelser i denne konvensjonen når de fortolker og anvender andre avtaler de er parter i, eller når de inngår andre internasjonale forpliktelser.
2.Intet i denne konvensjonen skal tolkes slik, at den endrer Partenes rettigheter og plikter i henhold til andre avtaler de er parter i.
Artikkel 21 Internasjonalt samråd og internasjonal samordning

Partene forplikter seg til å fremme denne konvensjonens formål og prinsipper i andre internasjonale fora. I denne hensikt skal Partene, der det er formålstjenlig, rådføre seg med hverandre og ta hensyn til disse formål og prinsipper.

VI. Konvensjonens organer

Artikkel 22 Partskonferansen
1.En Partskonferanse skal etableres. Partskonferansen er denne konvensjonens plenarsamling og øverste organ.
2.Partskonferansen skal møtes i ordinær sesjon annet hvert år, og så langt det er mulig, i forbindelse med UNESCOs generalkonferanse. Den kan også møtes i ekstraordinær sesjon dersom den selv beslutter det, eller hvis den mellomstatlige komiteen får anmodning om dette fra minst en tredjedel av konvensjonspartene.
3.Partskonferansen skal vedta sin egen forretningsorden.
4.Partskonferansen har bl.a følgende oppgaver:
a)å velge medlemmer til den mellomstatlige komiteen;
b)å motta og behandle rapporter fra konvensjonspartene, oversendt av den mellomstatlige komiteen;
c)å godkjenne retningslinjer for virksomheten, utarbeidet av den mellomstatlige komiteen på oppdrag fra Partskonferansen
d)å treffe andre tiltak den vurderer som nødvendige for å fremme konvensjonens formål.
Artikkel 23 Den mellomstatlige komiteen
1.En mellomstatlig komité for vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk, heretter kalt «den mellomstatlige komiteen», skal opprettes i UNESCO. Den skal bestå av representanter fra 18 stater som er Parter i konvensjonen, valgt for en periode på fire år av Partskonferansen, når denne konvensjonen trer i kraft i henhold til artikkel 29.
2.Den mellomstatlige komiteen skal møtes årlig.
3.Den mellomstatlige komiteen skal arbeide under Partskonferansens myndighet og veiledning og være ansvarlig overfor denne.
4.Den mellomstatlige komiteens medlemstall skal økes til 24 så snart antall konvensjonsparter når 50.
5.Valg av medlemmer til den mellomstatlige komiteen skal baseres på lik geografisk representasjon så vel som på rotasjon.
6.Uten å komme i konflikt med andre plikter, pålagt den av denne konvensjonen, har den mellomstatlige komiteen følgende oppgaver:
a)å fremme formålet med denne konvensjon og oppfordre til og overvåke gjennomføring av konvensjonen;
b)på oppdrag fra Partskonferansen å utarbeide retningslinjer for implementering og anvendelse av bestemmelsene i konvensjonen, for vedtak på Partskonferansen;
c)å oversende rapporter fra konvensjonspartene til Partskonferansen, sammen med komiteens kommentarer og et sammendrag av innholdet;
d)å gi hensiktsmessige anbefalinger i situasjoner som konvensjonspartene gjør komiteen oppmerksom på, i samsvar med relevante bestemmelser i konvensjonen, særlig artikkel 8;
e)å etablere konsultasjonsprosedyrer og ordninger som skal fremme formålene med og prinsippene i denne konvensjonen i andre internasjonale fora;
f)å utføre alle andre oppgaver som Partskonferansen måtte be om.
7.Den mellomstatlige komiteen kan, i samsvar med forretningsorden, når som helst invitere offentlige eller private organisasjoner, eller enkeltpersoner, til å delta på møter som rådgivere i spesifikke saker.
8.Den mellomstatlige komiteen skal utarbeide sin egen forretningsorden og forelegge den for Partskonferansen til godkjenning.
Artikkel 24 UNESCOs sekretariat
1.Konvensjonens organer skal bistås av UNESCOs.
2.I tillegg til dagsorden for møtene, skal sekretariatet utarbeide saksdokumenter for Partskonferansen og for den mellomstatlige komiteen, og skal bistå ved og rapportere om gjennomføringen av de vedtak som treffes.

VII. Sluttbestemmelser

Artikkel 25 Tvisteløsninger
1.I tilfeller hvor det oppstår tvist mellom Partene om tolkning og anvendelse av konvensjonen, skal Partene søke å finne en løsning gjennom forhandlinger.
2.Hvis de involverte Partene ikke klarer å komme til enighet gjennom forhandlinger, kan de i felleskap søke råd hos eller be om megling fra en tredje Part.
3.Hvis rådgivning eller megling ikke gjennomføres eller det ikke blir en løsning etter forhandlinger, rådgivning eller megling, kan en av Partene søke forlik i samsvar med prosedyrer som beskrevet i vedlegget til denne konvensjonen. Partene skal i god tro vurdere forliksutvalgets forslag til løsning av tvisten.
4.Enhver Part kan ved ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse avgi erklæring om at den ikke anerkjenner ovennevnte forliksprosedyre. Enhver Part som har avgitt slik erklæring, kan når som helst trekke sin erklæring tilbake ved å melde dette til UNESCOs generaldirektør.
Artikkel 26 Ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse
1.Denne konvensjonen skal være gjenstand for ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse av UNESCOs medlemsstater, i samsvar med deres respektive konstitusjonelle regelverk.
2.Ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesinstrumentet skal deponeres hos UNESCOs generaldirektør.
Artikkel 27 Tiltredelse
1.Denne konvensjonen er åpen for tiltredelse av enhver stat som ikke er medlem av UNESCO, men som er medlem av De forente nasjoner eller av en av FNs særorganisasjoner, og som er invitert av UNESCOs generalkonferanse til å tiltre konvensjonen.
2.Denne konvensjonen er også åpen for tiltredelse av territorier som har fullt indre selvstyre, og som er anerkjent av De forente nasjoner, men som ikke har oppnådd full uavhengighet i samsvar med Generalforsamlingens resolusjon 1514 (XV), og som har ansvar for de saksområdene som denne konvensjon omfatter, herunder myndighet til å inngå traktater på disse saksområdene.
3.Følgende bestemmelser gjelder for regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon:
a)Denne konvensjonen er også åpen for tiltredelse av enhver regional organisasjon for økonomisk integrasjon, som med noen unntak som beskrevet nedenfor, er bundet fullt ut av konvensjonens bestemmelser på samme måte som de statene som er Parter i konvensjonen;
b)Når én eller flere stater som er medlemmer av en slik organisasjon, også er Parter i konvensjonen, avtaler denne organisasjonen og denne eller disse stater innbyrdes hvilket ansvar de hver især skal påta seg for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne konvensjonen. Denne ansvarsfordeling trer i kraft når notifikasjonsprosedyren er avsluttet, jf. litra c. Organisasjonen og medlemsstatene kan ikke samtidig utøve de rettighetene denne konvensjonen gir. I saker som hører til deres ansvarsområde benytter regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon seg dessuten av sin stemmerett med antall stemmer tilsvarende det antall av organisasjonens medlemsstater som er Parter i denne konvensjonen. Organisasjonen kan ikke benytte seg av sin stemmerett hvis medlemsstatene deres benytter seg av sine, og omvendt.
c)En regional organisasjon for økonomisk integrasjon og dens medlemsstat eller stater som har blitt enige om en ansvarsfordeling i henhold til punkt b), underretter Partene om den foreslåtte ansvarsfordeling på følgende måte:
i.organisasjonen redegjør i sitt tiltredelsesinstrument for ansvarsfordelingen på de områdene som er omfattet av konvensjonen;
ii.den regionale organisasjonen for økonomisk integrasjon underretter depositaren om ethvert forslag til en eventuell senere endring av de gjeldende ansvarsområder; depositaren underretter deretter Partene om dette;
d)Stater som er medlemmer av en regional organisasjon for økonomisk integrasjon, og som blir Parter i konvensjonen, anses for fortsatt å ha kompetanse/myndighet på alle områder som ikke har vært gjenstand for en kompetanse/myndighetsoverføring til organisasjonen, som i tilfelle skal ha blitt uttrykkelig erklært eller påpekt overfor depositaren.
e)Med «regional organisasjon for økonomisk integrasjon» forstås en organisasjon som består av suverene stater - medlemmer av De forente nasjoner eller av en av FNs særorganisasjoner - og som disse statene har overdratt kompetanse/myndighet til på områder som er omfattet av denne konvensjonen, og som i samsvar med sine interne prosedyrer har fått fullmakt til å bli Part i denne på behørig vis.
4.Tiltredelsesinstrumentet deponeres hos UNESCOs generaldirektør.
Artikkel 28 Kontaktpunkt

Enhver Part i denne konvensjonen utpeker et «kontaktpunkt», i henhold til artikkel 9.

Artikkel 29 Ikrafttredelse
1.Denne konvensjonen trer i kraft tre måneder etter datoen for deponeringen av det trettiende ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesinstrumentet, men bare for de statene eller regionale organisasjonene for økonomisk integrasjon som på denne dato eller tidligere har deponert sine respektive ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesinstrument. For enhver annen Part trer den i kraft tre måneder etter at Partens ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesinstrument er deponert.
2.For anvendelsen av denne artikkelen må intet instrument som deponeres av en regional organisasjon for økonomisk integrasjon, betraktes som et supplement til de instrumenter som medlemsstatene av angjeldende organisasjonen allerede har deponert.
Artikkel 30 Føderale eller ikke-unitære konstitusjonelle systemer

I erkjennelsen av at internasjonale avtaler forplikter Partene på samme måte, uansett hvilket konstitusjonelt system de har, anvendes følgende bestemmelser på de Parter som har et føderalt eller ikke-unitært konstitusjonelt system:

a)Når det gjelder de bestemmelser i denne konvensjonen, hvis gjennomføring faller inn under den føderale eller sentrale lovgivende jurisdiksjon, skal den føderale eller sentrale regjering ha de samme forpliktelser som de konvensjonsparter som ikke er føderale stater
b)Når det gjelder bestemmelser i denne konvensjonen, hvis gjennomføring faller inn under jurisdiksjonen til de stater, fylker, provinser eller kantoner, som inngår i føderasjonen, men ikke er forpliktet av dens konstitusjonelle system til å iverksette lovgivningstiltak, skal den føderale regjeringen informere de kompetente myndigheter i slike stater, fylker, provinser eller kantoner om de nevnte bestemmelser med anbefaling om at de vedtas.
Artikkel 31 Oppsigelse
1.Enhver konvensjonspart kan si opp denne konvensjonen.
2.Det skal underrettes om oppsigelse i form av et skriftlig dokument som deponeres hos UNESCOs generaldirektør.
3.Oppsigelsen trer i kraft tolv måneder etter at oppsigelsesinstrumentet er mottatt. Oppsigelsen skal på ingen måte virke inn på vedkommende konvensjonsparts økonomiske forpliktelsene før fra den datoen da oppsigelsen trer i kraft.
Artikkel 32 Depositarens oppgaver

UNESCOs generaldirektør skal som depositar for denne konvensjonen informere organisasjonens medlemsstater, de medlemsstatene som ikke er medlemmer og de regionale organisasjonene for økonomisk integrasjon som er omfattet av artikkel 27, samt De forente nasjoner, om deponeringen av alle de i artikkel 26 og 27 nevnte ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesinstrumenter og om oppsigelser i henhold til artikkel 31.

Artikkel 33 Endringer
1.Hver konvensjonspart kan ved skriftlig melding til UNESCOs generaldirektør foreslå endringer i denne konvensjonen. Generaldirektøren skal oversende slik melding til alle konvensjonsparter. Dersom minst halvparten av konvensjonspartene innen seks måneder fra datoen for oversendelsen av meldingen gir sitt samtykke, skal generaldirektøren fremlegge forslagene på Partskonferansens påfølgende sesjon til drøfting og eventuelt vedtak.
2.Endringer skal vedtas av Partskonferansen med to tredjedels flertall blant de konvensjonsparter som er til stede og avgir stemme.
3.Vedtatte endringer i denne konvensjonen forelegges konvensjonspartene for ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse.
4.For konvensjonsparter som har ratifisert, godtatt, godkjent eller tiltrådt endringer i denne konvensjonen, trer endringene i kraft tre måneder etter at to tredjedeler av Partene har deponert nevnte instrumenter, jf. punkt 3. For hver konvensjonspart som etter dette ratifiserer, godtar, godkjenner eller tiltrer en endring, trer endringen i kraft tre måneder etter datoen da vedkommende konvensjonspart har deponert sitt ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesinstrument.
5.Prosedyren under punkt 3 og 4 anvendes ikke på endringer som gjelder artikkel 23, om antall medlemmer i den mellomstatlige komiteen. Disse endringene trer i kraft når de er vedtatt.
6.En stat eller en regional organisasjon for økonomisk integrasjon, jf. artikkel 27, som blir Part i denne konvensjonen, etter at endringene i samsvar med nr. 4 i denne artikkel trer i kraft, skal om ikke annen hensikt er uttrykt, anses som:
a)Part i denne konvensjonen med de endringer som er nevnt
b)Part i denne konvensjonen uten endringer, slik den gjelder for enhver konvensjonspart som ikke er bundet av endringene.
Artikkel 34 Gyldige tekster

Denne konvensjonen foreligger på engelsk, arabisk, kinesisk, spansk, fransk og russisk, hvorav alle seks tekstene har samme gyldighet.

Artikkel 35 Registrering

I samsvar med artikkel 102 i De forente nasjoners pakt skal denne konvensjonen registreres hos De forente nasjoners sekretariat på anmodning av UNESCOs generaldirektør.

Vedlegg
Forliksprosedyre

Artikkel 1 Forlikskommisjon

Når en av Partene i en konflikt krever det, skal det etableres en forlikskommisjon. Kommisjonen skal, med mindre Partene enes om annen løsning, være sammensatt av fem medlemmer, to oppnevnt av hver av Partene og en leder som er valgt i fellesskap av de to.

Artikkel 2 Kommisjonens medlemmer

I konflikter mellom flere enn to Parter skal Partene ut ifra felles interesse enes om oppnevning av sine medlemmer. Når to eller flere Parter har ulike interesser eller det er uenighet om i hvilken grad de har felles interesser, skal de oppnevne medlemmene hver for seg.

Artikkel 3 Oppnevning

Dersom Partene ikke har gjort oppnevning innen to måneder fra den dato det ble krevd å oppnevne en forlikskommisjon, skal UNESCOs generaldirektør, dersom han blir bedt av den Parten som fremførte kravet om forlikskommisjon, forestå oppnevning innen nye to måneder.

Artikkel 4 Leder av kommisjonen

Dersom det ikke er oppnevnt leder for forlikskommisjonen innen to måneder fra den dato, da det siste medlemmet av kommisjonen ble oppnevnt, skal UNESCOs generaldirektør, dersom han blir bedt av en av Partene, forestå slik oppnevning innen nye to måneder.

Artikkel 5 Beslutninger

Forlikskommisjonen skal gjøre sine beslutninger med simpelt flertall. Den skal, med mindre Partene i konflikten enes om noe annet, selv fastsette sin arbeidsmåte. Den skal fremsette forslag til løsning av konflikten, og Partene skal i god tro overveie forslaget.

Artikkel 6 Uenighet

Uenighet om forlikskommisjonens kompetanse skal avgjøres av kommisjonen.