Om Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Lovdata har en sentral rolle i forvaltningen av det rettslige informasjonssystemet, blant annet ved en kontinuerlig konsolidering av hele det norske regelverket. Gjennom Lovdata var Norge i 2001 det første landet i Europa som kunne gjøre elektroniske kunngjøring av regelverk til offisiell kunngjøring.

Lovdatas drift skal være selvfinansierende. Lovdata mottar derfor ikke økonomisk støtte fra verken det offentlige eller private.

Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts-  og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen - EMD.

Lovdatas viktigste inntektskilde utgjøres av det rettslige informasjonssystemet for profesjonelle brukere, men også regeltilsyn og produksjon av trykkeklar sats eller tekst til ulike publikasjoner er økonomisk svært viktig for Lovdata. Eksempler på trykksaker Lovdata leverer teksten til er Norges Lover, Norsk Lovtidend, Fagbokforlagets og Cappelen Akademiske Forlags særtrykk.

Fra en beskjeden start i 1983 med kun noen få søkbare rettskilder online (blant annet Norges Lover og høyesterettsavgjørelser i sammendrag) har antallet informasjonsbaser økt til nærmere 200. Lovdatas system for profesjonelle brukere inneholder et bredt spekter med rettskilder: lover, forskrifter, rundskriv, lovforarbeider, rettsavgjørelser, vedtak, uttalelser, juridiske artikler, EØS/EU-rettskilder og andre internasjonale rettskilder samt redaksjonelle merknader og kommentarer til rettskildene.

Lovdata utgir også tidsskriftene EuroRett og Lov&Data. EuroRett inneholder informasjon om den juridiske utviklingen i Europa. Lov&Data er Nordens ledende publikasjon innen rettsinformatikk. I tillegg utgir Lovdata de elektroniske tidsskriftene Norsk Retstidende og Lovdata Flaggsaker.

Lovdata tilbyr mye informasjon gratis på Internett. Her vil man blant annet finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II for de siste årene. I tillegg ligger et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen gratis tilgjengelig.

Lovdata har per i dag (2017) 26 fast ansatte. Til enhver tid har vi også flere juridiske studenter ansatt i deltidsstillinger som bidrar til forvaltningen av rettsinformasjon i systemene

Lovdatas styre har medlemmer fra sentrale institusjoner innen rettslivet i Norge.

Dagens medlemmer er:

- Førsteamanuensis Herman Bruserud, Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo (styrets leder) 

- Direktør Ida Børresen, Stortinget 

- Direktør Hans Frode Kielland Asmyhr, Justis- og beredskapsdepartementet 

- Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan, Den norske dommerforening

- Advokat Lill Christin Egeland, Advokatforeningen

  

Lovdatas årsmeldinger

Information in english