Hjemmelsregister documents144 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Kongeriket Norges Grunnlov (LOV-1814-05-17).


14.05.2014 nr. 628 Stortinget

Redigeringsfullmakt om endringer i Grunnloven


§1

30.08.2002 nr. 943 Utenriksdepartementet

Forskrift om det norske sjøterr. ved Jan Mayen


14.06.2002 nr. 625 Utenriksdepartementet

Forskr. om grunnlinjene for norsk sjøterritorium


01.06.2001 nr. 556 Utenriksdepartementet

Forskrift om norsk sjøterritorium ved Svalbard


31.05.1963 nr. 1 Olje- og energidepartementet

Resolusjon om visse undersjøiske områder


12.10.1945 nr. 1 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om tidspunktet for frigjøringen


08.05.1929 nr. 3426 Utenriksdepartementet

Res. om Jan Mayen under norsk høyhetsrett


§3

10.04.2015 nr. 349 Forsvarsdepartementet

Fastsetting av beslutningsnivå i BFF


10.04.2015 nr. 348 Forsvarsdepartementet

Fastsetting av BFF. Delegering av myndighet.


10.04.2015 nr. 347 Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av Sivilt beredskapssystem. Delegering


31.03.2009 nr. 381 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd fra FLB


16.09.1998 nr. 936 Kulturdepartementet

Forskrift om statens kunsterstipend m m


§12

18.12.2015 nr. 1589 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak om organisatoriske endringer i helseforvaltningen


18.12.2015 nr. 1580 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet etter sjøloven § 202 tredje ledd


14.03.2014 nr. 271 Arbeids- og sosialdepartementet

Deleg. til ASD etter sphlsl. og helsetjenesteloven


18.02.2011 nr. 156 Samferdselsdepartementet

Kompetanse til å fastsette EMSA-forskrift


18.12.2009 nr. 1582 Statsministerens kontor

Endr. i departementstrukturen fra 01.01.2010


21.12.2007 nr. 1609 Statsministerens kontor

Endringer i departementsstrukturen fra 1 jan 2008


16.12.2005 nr. 1479 Statsministerens kontor

Omorg. av departementsstrukturen fra 1. januar 2006


01.10.2004 nr. 1304 Statsministerens kontor

Omorganisering av departementsstrukturen


29.08.2003 nr. 1094 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om etablering av DSB


27.06.2003 nr. 793 Statsministerens kontor

Overføring av myndighet fra AAD og BFD til JD


18.10.2002 nr. 1134 Justis- og beredskapsdepartementet

Polarutvalgsinstruksen


21.12.2001 nr. 1485 Statsministerens kontor

Omorganisering av departementsstrukturen


21.12.2001 nr. 1481 Helse- og omsorgsdepartementet

Vedtak om omorganisering av helseforvaltningen


15.12.2000 nr. 1263 Statsministerens kontor

Overføring av ansvarsområder. Del av myndighet


28.01.2000 nr. 67 Statsministerens kontor

Deleg. til departementene mht styrer, råd mv


20.12.1996 nr. 1158 Olje- og energidepartementet

Omorganisering av departementene - OED


20.12.1996 nr. 1157 Nærings- og fiskeridepartementet

Omorganisering av departementene - NHD


20.12.1996 nr. 1156 Statsministerens kontor

Omorganisering av departementene - 1997


18.12.1992 nr. 1074 Statsministerens kontor

Omorganisering av departementsstrukturen


21.12.1990 nr. 1022 Statsministerens kontor

Forskrift om endr. i departementsstrukturen


22.12.1989 nr. 1273 Statsministerens kontor

Forskrift om omorganisering av departementene


18.12.1987 nr. 971 Statsministerens kontor

Oppr. av Næringsdep. og nedl. av Industridep


18.12.1987 nr. 970 Statsministerens kontor

Sammenslåing av Utenriks- og Handelsdep.


23.11.1984 nr. 1945 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om delegering til Landbruksdep.


23.12.1983 nr. 1830 Utenriksdepartementet

Res. om Departementet for utviklingshjelp


11.01.1978 nr. 1 Olje- og energidepartementet

Resolusjon om opprettelse av OED


05.05.1972 nr. 8645 Statsministerens kontor

Res. om opprettelse av Forbrukerdepartementet


06.08.1971 nr. 3434 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Svalbardutvalgets virkeområde


06.01.1965 nr. 3451 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Svalbardutvalget


09.05.1962 nr. 1 Statsministerens kontor

Instruks for Regjeringsadvokaten


§16

13.10.2006 nr. 1159 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til Kirkemøtet


20.11.2004 nr. 1896 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for kantorer


20.11.2004 nr. 1895 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for diakoner


20.11.2004 nr. 1894 Kulturdepartementet

Tjenesteordning for kateketer


14.09.2001 nr. 1081 Kulturdepartementet

Deleg. av myndighet til KUF etter Grunn- og kirkelov


16.02.2001 nr. 195 Kulturdepartementet

Forskrift om døvekirkelige organer


19.11.1999 nr. 1632 Kulturdepartementet

Deleg. til Kirkerådet - døvemenigheter og -prester


19.03.1999 nr. 245 Kulturdepartementet

Forskrift om vigsling av personer u. cand.theol.


17.04.1998 nr. 338 Kulturdepartementet

Forskrift om døvemenigheter og døveprester


20.11.1997 nr. 1177 Kulturdepartementet

Delegering av myndighet til KKD


§19

19.12.1997 nr. 1530 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avhendingsinstruksen


08.01.1982 nr. 8713 Nærings- og fiskeridepartementet

Instruks for Rådet for Ernæringsinst.


07.08.1981 nr. 3642 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesmanninstruksen


19.05.1980 nr. 3564 Kulturdepartementet

Forskrift om tilbakelån av arkivsaker


04.01.1980 nr. 8566 Finansdepartementet

Forskr. om rente på kontolån til statskassen


17.03.1978 nr. 9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Instruks for utrangering av statseiendom


25.06.1953 nr. 2 Kulturdepartementet

Forskrift om kirkebøker til statsarkivene


§20

05.06.1981 nr. 8703 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om del. av mynd. - benådningssøknad


§25

20.08.1993 nr. 814 Forsvarsdepartementet

Forskrift om billighetserstatning i Forsvaret


07.10.1988 nr. 835 Forsvarsdepartementet

Forskrift om nedgradering m.m.


09.11.1962 nr. 1 Forsvarsdepartementet

Forskrift om meniges æresord til fienden


18.10.1957 nr. 9092 Forsvarsdepartementet

Forskr. om ansiennitet/kommandomyndighet


17.02.1950 nr. 3575 Forsvarsdepartementet

Forskrift om grenser for krigshavnsområder


10.06.1949 nr. 1 Forsvarsdepartementet

Direktiver for befal mv. ved angrep på Norge


30.08.1946 nr. 1 Forsvarsdepartementet

Forskr. om beskikkelse av sivilmilitært personell


§26

14.12.2007 nr. 1417 Justis- og beredskapsdepartementet

Patentforskriften


§28

18.12.2015 nr. 1623 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing av HiOA, NIBR og SIFO


09.10.2015 nr. 1192 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing til Nord universitet


25.09.2015 nr. 1127 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing av HiOA og SIFO


19.06.2015 nr. 697 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing til universitetet i Nordland


19.06.2015 nr. 696 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing til Universitetet i Tromsø


19.06.2015 nr. 695 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing til NTNU


19.06.2015 nr. 694 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing Høgskolen i Sørøst-Norge


20.09.2013 nr. 1110 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing av HiOA, AFI og NOVA


21.06.2013 nr. 734 Kunnskapsdepartementet

Vedtak om sammenslåing av NVH og UMB


15.02.2013 nr. 186 Kunnskapsdepartementet

Fusjon mellom HiF og UiT


26.10.2012 nr. 994 Kunnskapsdepartementet

Sammenslåing av HiVe og HiBu


08.03.1963 nr. 8 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militære kommandosaker


§31

08.03.1963 nr. 8 Forsvarsdepartementet

Forskrift om militære kommandosaker


§66

07.06.2012 nr. 518 Stortinget

Stortingets forretningsorden


11.06.2001 nr. 4957 Stortinget

Reglement for åpne kontrollhøringer


§75

19.12.2016 nr. 1742 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard, 2017


19.12.2016 nr. 1741 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard, 2017


17.12.2016 nr. 1674 Finansdepartementet

Vedtak om toll, 2017


17.12.2016 nr. 1673 Finansdepartementet

Vedtak om særavgifter til statskassen, 2017


17.12.2016 nr. 1672 Finansdepartementet

Vedtak om produktavgift, 2017


17.12.2016 nr. 1671 Finansdepartementet

Vedtak om merverdiavgift, 2017


17.12.2016 nr. 1670 Finansdepartementet

Vedtak om finansskatt på lønn, 2017


17.12.2016 nr. 1669 Finansdepartementet

Vedtak om avgifter til folketrygden, 2017


17.12.2016 nr. 1668 Finansdepartementet

Vedtak om CO₂ -avgift, 2017


17.12.2016 nr. 1667 Finansdepartementet

Vedtak om arveavgift, 2017


17.12.2016 nr. 1666 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2017


14.12.2015 nr. 1564 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2016


10.12.2015 nr. 1629 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2016


15.12.2014 nr. 1718 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2015


09.12.2014 nr. 1605 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2015


24.06.2014 nr. 819 Finansdepartementet

Deleg. av fullmakt til å ettergi idømte sakskostnader


09.12.2013 nr. 1488 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2014


05.12.2013 nr. 1499 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2014


07.12.2012 nr. 1219 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2013


27.11.2012 nr. 1211 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2013


31.10.2012 nr. 1016 Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om tilskudd til pensjonistorganisasjoner


13.12.2011 nr. 1241 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2012


24.11.2011 nr. 1151 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2012


03.12.2010 nr. 1641 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2011


25.11.2010 nr. 1529 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2011


03.09.2010 nr. 1244 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til å ettergi erstatningskrav m.m.


09.12.2009 nr. 1682 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2010


26.11.2009 nr. 1493 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2010


09.12.2008 nr. 1425 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2009


27.11.2008 nr. 1289 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009


05.12.2007 nr. 1448 Justis- og beredskapsdepartementet

Vedtak om Svalbardskatt, 2008


28.11.2007 nr. 1380 Finansdepartementet

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2008


05.12.2005 nr. 1412 Finansdepartementet

Delegering etter bevilgningsreglementet


02.12.2005 nr. 1359 Finansdepartementet

Deleg. til FIN etter bevilgningsreglementet


26.05.2005 nr. 876 Stortinget

Bevilgningsreglementet


08.02.1999 nr. 199 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til partiinformasjon


16.09.1998 nr. 936 Kulturdepartementet

Forskrift om statens kunsterstipend m m


17.03.1997 nr. 248 Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til samiske aviser


11.11.1993 nr. 1042 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om transporttilskott i skogbruket


20.08.1993 nr. 814 Forsvarsdepartementet

Forskrift om billighetserstatning i Forsvaret


17.06.1993 nr. 558 Finansdepartementet

Vedtak om tollettelser, Bulgaria


19.06.1992 nr. 465 Finansdepartementet

Vedtak om tollettelser iht frihandelsavtaler


20.12.1991 nr. 849 Finansdepartementet

Forskrift om fradrag i toppskattegrunnlaget


21.12.1990 nr. 1016 Finansdepartementet

Forsk. om undersk. og fradrag i toppskattegr.l.


26.01.1990 nr. 68 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift for garantiordningen for fiskere


22.12.1989 nr. 1351 Finansdepartementet

Forskrift om fradrag i toppskattegrunnlaget


10.02.1988 nr. 4875 Stortinget

Fullmakt til Kongen til å ettergi skadebøter m.m.


25.01.1988 nr. 111 Nærings- og fiskeridepartementet

Forsk.erstatn. ved skade på fiskeredskaper


05.06.1987 nr. 477 Helse- og omsorgsdepartementet

Fors. om lån fra fond for alkoholfrie steder


06.02.1987 nr. 71 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oppheving av forskrift om arealtilskott


22.10.1982 nr. 3421 Finansdepartementet

Forskrift om overføring av fødselsregistreringen


10.04.1981 nr. 8565 Finansdepartementet

Forskrift om rente på grunnkjøpsobl. m.v.


11.01.1980 nr. 8567 Finansdepartementet

Forskrift om rente på statens grunnkjøpsobl.


23.12.1977 nr. 8568 Finansdepartementet

Forskrift om rente på statens grunnkjøpsobl.


23.02.1976 nr. 8724 Nærings- og fiskeridepartementet

Vedtekter for Fond for fiskeleting og forsøk


25.08.1972 nr. 3 Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om utbetaling til krigsseilere


17.10.1969 nr. 8569 Finansdepartementet

Forskrift om rente på grunnkjøpsobl.


09.07.1965 nr. 8570 Finansdepartementet

Forskrift om vilkår, statens grunnkjøpsobl.


19.06.1965 nr. 3583 Kulturdepartementet

Forskrift om Norsk kulturfond


19.06.1965 nr. 3582 Kulturdepartementet

Forskrift om Norsk kulturfonds midler


11.12.1952 nr. 2 Klima- og miljødepartementet

Forskr. ang. beskyttelse av kulturverdier