Hjemmelsregister documents98 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om domstolene (domstolloven) (LOV-1915-08-13-5).


§4

21.10.1927 nr. 3216 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om deling av Høiesterett


§12

29.06.2001 nr. 722 Forsvarsdepartementet

Forskrift om personellsikkerhet


§16

03.02.2017 nr. 119 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


04.03.2016 nr. 213 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


11.12.2015 nr. 1446 Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om inndeling i jordskiftesokn mv.


§19

19.02.1988 nr. 157 Justis- og beredskapsdepartementet

Regulering av Nedenes sorenskriverembete


19.02.1988 nr. 156 Justis- og beredskapsdepartementet

Regulering av Sandnes sorenskriverembete


20.03.1987 nr. 181 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om omorgan. av sorenskriverembeter


§20

03.02.2017 nr. 119 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


04.03.2016 nr. 213 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


20.06.2008 nr. 620 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om mortifikasjon av skuldbrev


14.05.1993 nr. 352 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av sorenskriverembeter, Ålesund


11.12.1992 nr. 1145 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing til Kristiansand byrett


27.11.1992 nr. 869 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av Bodø og Salten sorenskrivemb.


29.06.1990 nr. 486 Justis- og beredskapsdepartementet

Instruks om delegering fra namsretten


§21

29.06.2001 nr. 722 Forsvarsdepartementet

Forskrift om personellsikkerhet


§22

03.02.2017 nr. 119 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


04.03.2016 nr. 213 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling


20.06.2008 nr. 620 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om mortifikasjon av skuldbrev


01.10.1993 nr. 923 Justis- og beredskapsdepartementet

Endring av jurisdiksjonsgrensen for Sarpsborg mv


14.05.1993 nr. 352 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av sorenskriverembeter, Ålesund


11.12.1992 nr. 1145 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing til Kristiansand byrett


27.11.1992 nr. 869 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av Bodø og Salten sorenskrivemb.


09.12.1988 nr. 1008 Justis- og beredskapsdepartementet

Forsk. om Sarpsborg/Tune sorenskriveremb.


19.02.1988 nr. 158 Justis- og beredskapsdepartementet

Regulering av Trondenes sorenskriverembete


31.10.1986 nr. 2007 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om visse sorenskriverembeter


11.07.1986 nr. 1442 Justis- og beredskapsdepartementet

Overføring av Ås kommune til Indre Follo


23.01.1981 nr. 8985 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om opprettelse av Moss byrett


23.01.1981 nr. 8984 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om opprettelse av Tønsberg byrett


§26a

17.12.1999 nr. 1391 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om utøvelse av myndighet i havområdene


§27

21.12.2007 nr. 1605 Justis- og beredskapsdepartementet

Tvistelovforskriften


§28

19.09.1963 nr. 1 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om forliksrådenes faste møtedager


§33c

28.09.2015 nr. 1202 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om felles faste dommerstillinger


§33d

16.03.2007 nr. 277 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Finnmarkskomm. og Utmarksdomstolen


§34

01.10.1993 nr. 923 Justis- og beredskapsdepartementet

Endring av jurisdiksjonsgrensen for Sarpsborg mv


§46

14.12.2012 nr. 1227 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid


12.09.1969 nr. 5 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om forkynnelse av utenl. dokumenter


§48

14.12.2012 nr. 1227 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid


30.06.2006 nr. 872 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. av myndighet etter domstolloven


§50

28.04.1950 nr. 3419 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om bevisopptak i sivile saker i utlandet


§55

08.07.1954 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om stedfortredere for embetsmenn mv.


§55b

16.03.2007 nr. 277 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Finnmarkskomm. og Utmarksdomstolen


§60

10.06.1927 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Res. om dommerforsikring efter domstollovens § 60


§62

08.07.1954 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om stedfortredere for embetsmenn mv.


§63

24.06.1927 nr. 9812 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om stevnevitner og forkynnelser


§86a

14.05.1993 nr. 352 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av sorenskriverembeter, Ålesund


11.12.1992 nr. 1145 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing til Kristiansand byrett


27.11.1992 nr. 869 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av Bodø og Salten sorenskrivemb.


24.04.1992 nr. 299 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing til Asker og Bærum herredsrett


20.03.1992 nr. 184 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av byfogd og byskriver i Bergen


20.12.1991 nr. 834 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing av Hedemark sorenskriverembeter


04.07.1991 nr. 447 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Skien og Porsgrunn byrett og byfogd


26.04.1991 nr. 284 Justis- og beredskapsdepartementet

Fors. om sorenskr.embeter og loddtrekn.kretser


21.12.1990 nr. 1030 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing til Drammen herredsrett


21.12.1990 nr. 1029 Justis- og beredskapsdepartementet

Sammenslåing til Nordmøre herredsrett


15.06.1990 nr. 464 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om Nord-Troms herredsrett


§91

29.06.2001 nr. 722 Forsvarsdepartementet

Forskrift om personellsikkerhet


§105a

15.02.1983 nr. 86 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift etter rettsgebyrloven


11.02.1983 nr. 84 Justis- og beredskapsdepartementet

Ikrafttr. av rettsgebyrloven - delegering


§121e

18.10.2002 nr. 1133 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om dommeres sidegjøremål


§122

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


06.07.2001 nr. 757 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om offentlighet i rettspleien


§130

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


§131a

15.11.1985 nr. 1910 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om fotografering mv under straffesak


§135

21.12.2007 nr. 1606 Justis- og beredskapsdepartementet

Endr. i rettergangsforskrifter


06.07.2001 nr. 757 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om offentlighet i rettspleien


§142

23.06.1995 nr. 577 Justis- og beredskapsdepartementet

Regler om bruk av rettskapper


§163a

28.10.2016 nr. 1258 Justis- og beredskapsdepartementet

ELSAM-forskriften


18.03.2016 nr. 260 Samferdselsdepartementet

Parkeringsforskriften


03.02.2012 nr. 119 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til JD etter domstolloven


11.10.1985 nr. 1810 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om postforkynning


§164

14.12.2012 nr. 1227 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid


10.12.1932 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bruk av telegraf og telefon til forkynnelser


§189

10.12.1932 nr. 3 Justis- og beredskapsdepartementet

Bruk av telegraf og telefon til forkynnelser


§190

14.12.2012 nr. 1227 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om internasjonalt straffesakssamarbeid


12.09.1969 nr. 5 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskr. om forkynnelse av utenl. dokumenter


10.09.1964 nr. 1 Justis- og beredskapsdepartementet

Rundskriv om rettledning til domfelte


24.06.1927 nr. 9812 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om stevnevitner og forkynnelser


§191

19.12.2008 nr. 1538 Finansdepartementet

Deleg. til Skattedir. av statens partsstilling


§197a

28.10.2016 nr. 1258 Justis- og beredskapsdepartementet

ELSAM-forskriften


03.02.2012 nr. 119 Justis- og beredskapsdepartementet

Deleg. til JD etter domstolloven


25.06.2010 nr. 977 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om elektronisk kommunikasjon


§218

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§219

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§220

04.06.1997 nr. 589 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om vilkår for å få advokatbevilling


20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§222

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


01.12.1975 nr. 1 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om advokaters regnskapsførsel


§224

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§225

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§226

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§227

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§228

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


01.12.1975 nr. 1 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om advokaters regnskapsførsel


§229

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§231

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§241

20.12.1996 nr. 1161 Justis- og beredskapsdepartementet

Advokatforskriften


§121k

18.10.2002 nr. 1133 Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om dommeres sidegjøremål