Hjemmelsregister

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om Kongens myndighetsalder (LOV-1921-05-13-2).


Ingen sentrale forskrifter er hjemlet i loven.

(Dette hjemmelsregisteret viser ikke evt. lokale forskrifter).