Hjemmelsregister documents1 treff

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven] (LOV-1975-06-13-50).


§12

15.06.2001 nr. 635 Helse- og omsorgsdepartementet

Abortforskriften